Category: SPORT

ZAKSA – droga do mistrzostwa

Po zwy­cię­stwie 3:1 w Kato­wi­cach, ZAKSA zapew­ni­ła sobie pierw­sze miej­sce w roz­gryw­kach Plu­sLi­gi po sezo­nie zasad­ni­czym...

Co się stało z naszą kasą?

Siat­ka­rze i tre­ne­rzy ZAKSY mie­li zostać oszu­ka­ni. Z kont zagra­nicz­nych zawod­ni­ków mia­ło znik­nąć gru­bo ponad milion zło­tych!...

Pływacy z Kędzierzyna-Koźla znów pokazali klasę

Pod­opiecz­ni Bog­da­na Stań­czy­ka świet­nie poka­za­li się pod­czas roz­gry­wek miej­skiej ligi pły­wac­kiej. Pły­wa­cy...

W sobotę pożegnamy Piotr Warnera

Zna­ny dzien­ni­karz spor­to­wy z Kędzie­rzy­na-Koź­la spo­cznie na cmen­ta­rzu w Sła­wię­ci­cach. Infor­ma­cję o ter­mi­nie...

Piłkarską rywalizacją uczcili jubileusz firmy

W minio­ną sobo­tę czter­na­ście dru­żyn z Gru­py Azo­ty rywa­li­zo­wa­ło na boiskach w Reń­skiej Wsi w ramach kor­po­ra­cyj­ne­go...

Gaz System na piątkę. W niedzielę kolejna edycja biegu

Będzie to już czwar­ta edy­cja wyści­gu na pięć kilo­me­trów, któ­ry roze­gra się na tra­sie prze­ła­jo­wej za kry­tą pły­wal­nią przy alei...

Międzynarodowy spływ Kłodnicą

Cze­ski i pol­ski język będą roz­brzmie­wać 8 wrze­śnia na Kłod­ni­cy. Na tra­sie z par­ku w Sła­wię­ci­cach do sta­dio­nu...

Pierwszy bieg z Koziołkiem ukończyło 166 uczestników

Do kalen­da­rza imprez bie­go­wych nasze­go mia­sta wpi­sa­no orga­ni­za­cję nowe­go bie­gu. I Bieg z Kozioł­kiem wystar­to­wał...

Piknik z okazji 70-lecia Zakładów Azotowych „Kędzierzyn”

Pik­nik rodzin­ny na tere­nach Hali Spor­to­wej „Azo­ty” zgro­ma­dził licz­nych miesz­kań­ców nasze­go mia­sta. Impre­za roz­po­czę­ła się...

Znów ruszają spływy kajakowe po rzece Kłodnicy

Pierw­szy rejs odbę­dzie się w naj­bliż­szy czwar­tek. Rze­ka Kłod­ni­ca jest wyjąt­ko­wo malow­ni­cza, a nie­wie­lu miesz­kań­ców...

Protection Plugin made by Web Hosting