Leszek Stański | 7DNI Leszek Stański - 7DNI
Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

Czy szpital w Koźlu zostanie na stałe przejęty przez rząd?

Rząd nie ukry­wa pla­nów cen­tra­li­za­cji szpi­ta­li powia­to­wych. Samo­rzą­dow­cy z Kędzie­rzy­na-Koź­la są zde­cy­do­wa­nie prze­ciw....

To już pewne. Miejskie rowery wrócą w maju

Mia­sto poin­for­mo­wa­ło, że będzie kon­ty­nu­owa­ło współ­pra­cę z fir­mą, któ­ra zapew­nia dostęp do jed­no­śla­dów. Pro­jekt...

Klinka Nova włącza się w program szczepień

Pla­ców­ka z uli­cy Kło­so­wej uru­cho­mi­ła już zapi­sy. Wia­do­mo też, gdzie będzie mia­ła zlo­ka­li­zo­wa­ne punk­ty. Kli­ni­ka Nova...

Szpital w Koźlu przyjmie pacjentów bez Covid-19

W lecz­ni­cy przy uli­cy Roose­vel­ta przy­bę­dzie łóżek. 204 będzie prze­zna­czo­nych dla cho­rych bez zaka­że­nia. To bar­dzo dobra infor­ma­cja...

Kędzierzyńskie lasy zamierają. Szykują się kolejne wycinki

Powo­dem jest susza i szkod­ni­ki, któ­re nisz­czą drze­wo­stan. Ma on jed­nak zostać odtwo­rzo­ny. W ostat­nich dniach w inter­ne­cie...

Kędzierzyn-Koźle: Coraz mniej nas się rodzi, coraz więcej umiera

W minio­nym roku na świat przy­szło tyl­ko 414 miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la. Zmar­ło z kolei 901. Tak fatal­nych sta­ty­styk nie było...

Sławomir Wołkowiecki wrócił do PiS

Rad­ny rady mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le zakoń­czył swo­ją przy­go­dę z Poro­zu­mie­niem i został ponow­nie człon­kiem Pra­wa...

Rosną struktury PiS w powiecie. Już ponad 100 osób

Minio­ny rok poli­tycz­no-samo­rzą­do­wy pod­su­mo­wa­ła dziś prze­wod­ni­czą­ca Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści w regio­nie Vio­let­ta...

Będzie remont budynku dawnego krematorium

Pie­nią­dze na ten pocho­dzić będą z Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go. O pla­nach remon­tu nie­wiel­kie­go budyn­ku...

Byli tak pijani, że chcieli zasnąć na chodniku

Dzię­ki czuj­no­ści poli­cjan­tów praw­do­po­dob­nie uda­ło się ura­to­wać życie dwóch męż­czyzn z Kędzie­rzy­na-Koź­la. Każ­dej zimy...

Protection Plugin made by Web Hosting