Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

Policja szuka autorów tego graffiti

Wiel­ki napis powstał na budyn­ku przy al. Jana Paw­ła II w samym cen­trum mia­sta. Takich aktów wan­da­li­zmu jest w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu...

Jest nowe miejsce do kąpieli na Dębowej

Od tego tygo­dnia kąpać się moż­na tak­że na Maka­da­mie. Wcze­śniej było to dozwo­lo­ne jedy­nie na pla­żach: Cen­tral­nej i Sto­do­le....

W mieście powstaje coraz więcej myjni samoobsługowych

W ostat­nim cza­sie wybu­do­wa­no je w Koź­lu i Bla­chow­ni. Kie­row­com podo­ba­ją się takie roz­wią­za­nia. Jesz­cze nie­daw­no...

Kto zapłaci za izolatorium w Kłodnicy? Caritas poniósł spore straty

Ponad 100 tysię­cy zło­tych na minu­sie jest opol­ski Cari­tas po zakoń­cze­niu pro­wa­dze­nia izo­la­to­rium. To może utrud­nić uru­cho­mie­nie...

Miasto Kędzierzyn-Koźle dostanie 3,5 mln euro złotych z Funduszy Norweskich

Pie­nią­dze zosta­ną prze­zna­czo­ne na inwe­sty­cje zwią­za­ne z roz­wo­jem lokal­nym. Fun­du­sze Nor­we­skie to zwy­cza­jo­wa nazwa...

Kędzierzynianie pobili kierowcę osobówki. Grozili mu maczetą

Poli­cja zatrzy­ma­ła dwóch mło­dych miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la. Byli wyjąt­ko­wo bru­tal­ni. Wszyst­ko zaczę­ło się nie­win­nie, od...

Piknik nad Odrą zakończy Dni Kultury Kresowej

Woje­wódz­kie obcho­dy roz­po­czę­ły się w sobo­tę i zakoń­czą w ponie­dzia­łek. Kędzie­rzyn-Koź­le tra­dy­cyj­nie stał się...

Można się już podłączać do sieci gazowej w Kłodnicy na osiedlu przy kąpielisku

Miesz­kań­cy liczą na kom­fort użyt­ko­wa­nia pie­ców gazo­wych, a wła­dze mia­sta na popra­wę jako­ści powie­trza. Według róż­nych...

11 lat więzienia dla zabójcy z Cisowej. Jest wyrok w głośnej sprawie

Zakoń­czył się pro­ces prze­ciw­ko 63-let­nie­mu Józe­fo­wi D., któ­re­mu Pro­ku­ra­tu­ra Rejo­no­wa w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu...

Przeciekają zbiorniki zmagazynowane nielegalnie w kozielskim porcie

W ponie­dzia­łek po połu­dniu na pla­cu przy ul. Por­to­wej inter­we­nio­wa­li stra­ża­cy. Wyciek uda­ło się opa­no­wać. Tego się moż­na było...

Protection Plugin made by Web Hosting