Leszek Stański | 7DNI Leszek Stański - 7DNI
Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

Od czwartku można się będzie rejestrować do punktu szczepień na Stalmacha

Poin­for­mo­wał o tym kędzie­rzyń­sko-koziel­ski ZOZ. Wciąż nie wia­do­mo, kie­dy punkt zosta­nie uru­cho­mio­ny. - Od dnia jutrzej­sze­go (22...

Spada liczba pacjentów leczonych w kozielskim szpitalu

Wszyst­ko wska­zu­je na to, że szczyt trze­ciej fali pan­de­mii mamy już za sobą. Jesz­cze nie­daw­no licz­ba cho­rych hospi­ta­li­zo­wa­nych...

Plaga pijanych kierowców na naszych drogach

Tyl­ko od stycz­nia do mar­ca poli­cjan­ci z kędzie­rzyń­sko-koziel­skiej dro­gów­ki zatrzy­ma­li 45 pija­nych użyt­kow­ni­ków dróg. A to...

Siekierka z brązu przeleżała w lesie trzy tysiące lat

Zna­le­zio­no ją w oko­li­cy Pokrzyw­ni­cy. Jest szan­sa, że tra­fi do Muzeum Zie­mi Koziel­skiej. Na tere­nie powia­tu...

Przenieśli przez drogę ponad 700 ropuch

Akty­wi­ści Fun­da­cji Wie­dzieć Wię­cej ruszy­li na ratu­nek pła­zom bytu­ją­cym w oko­li­cy dro­gi z Kłod­ni­cy do Janusz­ko­wic. -...

Miasto chce zbudować tor dla rowerzystów

Powsta­nie na osie­dlu Bla­chow­nia. Mło­dzi kędzie­rzy­nia­nie są zado­wo­le­ni z pla­nów gmi­ny. Przez ostat­nie lata to, tzw. pump­truck...

Punkt masowych szczepień powstanie w budynku po podstawówce nr 6

Infor­ma­cję na ten temat prze­ka­za­ło Sta­ro­stwo Powia­to­we w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. O tym, że w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu powsta­nie...

Mamy wielkie plany i będziemy je konsekwentnie realizować

ROZMOWA » z Sabi­ną Nowo­siel­ską, pre­zy­dent Kędzie­rzy­na-Koź­la – Mija poło­wa obec­nej pani kaden­cji jako pre­zy­den­ta mia­sta. Dziś...

Nie żyje radny powiatowy PiS Jerzy Pałys

Samo­rzą­do­wiec zmarł w swo­im domu w pią­tek rano. Infor­ma­cję tę potwier­dzi­li bli­scy samo­rzą­dow­ca. Pałys był przez wie­le lat...

Wybuch reaktora w Blachowni Wojewoda żąda wyjaśnień, dlaczego na miejsce nie wezwano straży

Bez­po­śred­nio po wypad­ku zakład nie poin­for­mo­wał służb ratun­ko­wych. Przed­sta­wi­ciel rzą­du w regio­nie już zle­cił kon­tro­le. Do...

Protection Plugin made by Web Hosting