Leszek Stański | 7DNI Leszek Stański - 7DNI
Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

Przekroczył prędkość o 20 km/h. A to był dopiero początek kłopotów

37-latek zatrzy­ma­ny przez poli­cję oka­zał się recy­dy­wi­stą. Miesz­kań­co­wi powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go gro­zi teraz do...

Schronisko dla zwierząt przestrzega przed “kiełbasą nafaszerowaną trucizną”

Pla­ców­ka przy uli­cy Gli­wic­kiej poin­for­mo­wa­ła, że ma bar­dzo wia­ry­god­ne infor­ma­cje doty­czą­ce świa­do­mych prób otru­cia psów....

Dyrektor szpitala i 40 innych osób wzięło już drugą dawkę szczepionki

Szcze­pie­nia w koziel­skim szpi­ta­lu idą bez zakłó­ceń — poin­for­mo­wa­li przed­sta­wi­cie­le SP ZOZ. Pro­gram szcze­pień...

Mosty na trasie kolejowej Kędzierzyn — Opole już gotowe

Moder­ni­za­cja linii weszła w kolej­ną fazę. Dzię­ki inwe­sty­cji czas prze­jaz­du z Kędzie­rzy­na-Koź­la do sto­li­cy woje­wódz­twa...

Nie trzeba się już rejestrować na testy wymazowe w Kędzierzynie-Koźlu

Wystar­czy pod­je­chać do jed­ne­go z punk­tów wyma­zo­wych, któ­re pra­cu­ją od 9.00 do 17.00. Infor­ma­cję tę prze­ka­zał SP ZOZ...

Mniej zapłacimy za ogrzewanie

Oszczęd­no­ści wynio­są od trzech do jede­na­stu pro­cent. To efekt nego­cja­cji cen dostaw gazu dla Miej­skie­go Zakła­du Ener­ge­ty­ki Ciepl­nej....

Szpital w Koźlu działa hybrydowo

Pierw­si pacjen­ci “nie­co­vi­do­wi” już tra­fi­li na oddzia­ły, gdzie przej­dą pla­no­we ope­ra­cje. Śro­da jest pierw­szym dniem po dłu­giej...

Danuta Ceglarek odchodzi na emeryturę. Kto ją zastąpi?

Wie­lo­let­nia sze­fo­wa Miej­skie­go Ośrod­ka Pomo­cy Spo­łecz­nej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu poże­gna­ła się dziś z pre­zy­dent...

Ćwiczenia strażaków na Dębowej. Ćwiczyli ratowanie człowieka spod lodu

Ratow­ni­cy z obu kędzie­rzyń­sko-koziel­skich jed­no­stek bio­rą udział w zaję­ciach, któ­re mają szli­fo­wać stan­dar­do­we...

W środę szpital w Koźlu zostanie “odmrożony”

Trwa­ją przy­go­to­wa­nia do przy­ję­cia pierw­szych pacjen­tów nie­co­vi­do­wych. Wto­rek jest ostat­nim dniem w któ­rym szpi­tal przy uli­cy...

Protection Plugin made by Web Hosting