Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

Upamiętnili Powstańców Śląskich. Uroczystości pod pomnikiem na Pogorzelcu

W połu­dnie hołd boha­te­rom wal­ki o pol­skość Ślą­ska odda­li samo­rzą­dow­cy z pre­zy­dent Sabi­ną Nowo­siel­ską na cze­le. Po...

Będą szczepić także w niedzielę

Powszech­ny Punkt Szcze­pień w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu będzie czyn­ny tak­że w nie­dzie­lę 9 maja. Wszyst­ko w związ­ku...

Do punktu szczepień powszechnych przychodźmy na czas!

Taki apel do miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la skie­ro­wa­ło sta­ro­stwo powia­to­we. Cho­dzi o to, aby przed wej­ściem nie gro­ma­dzi­ło...

Jest nowa tężnia solankowa w Kędzierzynie-Koźlu

Powsta­ła na osie­dlu Pogo­rze­lec. Zbu­do­wa­no ją w ramach budże­tu oby­wa­tel­skie­go. Pierw­sza tęż­nia solan­ko­wa, któ­ra powsta­ła...

Rząd luzuje obostrzenia. Sprawdź dokładny kalendarz!

Od 1 maja otwar­te będą zakła­dy fry­zjer­skie, po dłu­gim week­en­dzie zro­bi­my zaku­py w Odrzań­skich Ogro­dach, wra­ca też nauka...

Kolejny sukces Żanety Skowrońskiej-Kozubik

Zawod­nicz­ka LKJ Lewa­da zwy­cię­ży­ła w kon­kur­sie dużej ron­dy — Grand Prix Fre­esty­le. Nasza uta­len­to­wa­na zawod­nicz­ka...

Artur Kamiński pokieruje Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Dotych­cza­so­wy pre­zes spół­ki Sła­wo­mir Lip­kow­ski został odwo­ła­ny. Jego obo­wiąz­ki prze­jął wice­pre­zes Artur Kamiń­ski....

Od czwartku można się będzie rejestrować do punktu szczepień na Stalmacha

Poin­for­mo­wał o tym kędzie­rzyń­sko-koziel­ski ZOZ. Wciąż nie wia­do­mo, kie­dy punkt zosta­nie uru­cho­mio­ny. - Od dnia jutrzej­sze­go (22...

Spada liczba pacjentów leczonych w kozielskim szpitalu

Wszyst­ko wska­zu­je na to, że szczyt trze­ciej fali pan­de­mii mamy już za sobą. Jesz­cze nie­daw­no licz­ba cho­rych hospi­ta­li­zo­wa­nych...

Plaga pijanych kierowców na naszych drogach

Tyl­ko od stycz­nia do mar­ca poli­cjan­ci z kędzie­rzyń­sko-koziel­skiej dro­gów­ki zatrzy­ma­li 45 pija­nych użyt­kow­ni­ków dróg. A to...

Protection Plugin made by Web Hosting