Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

Uwaga na oszustwo na “kwarantannę”

Kędzie­rzy­nia­nie maso­wo dosta­ją infor­ma­cje o rze­ko­mym nało­że­niu kwa­ran­tan­ny w związ­ku z zaka­że­niem...

Rozpoczęło się przełączanie numeru alarmowego w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Od 21 do 23 wrze­śnia 2021 trwać będzie prze­no­sze­nie nume­ru 998 na numer Cen­trum Powia­da­mia­nia Ratun­ko­we­go 112. Numer alar­mo­wy 998...

Szalony “rajd” furiata z butelką benzyny. Chciał podpalać mieszkanie po mieszkaniu

28-let­nie­mu Macie­jo­wi G. gro­zi do 15 lat wię­zie­nia. Pro­ku­ra­tu­ra Rejo­no­wa w Kędzie­rzy­nie – Koź­lu skie­ro­wa­ła do...

Kędzierzyńscy policjanci przelali krew w dobrej sprawie

Zor­ga­ni­zo­wa­li zbiór­kę na któ­rą aktyw­nie odpo­wie­dzia­ło kil­ka­na­ście osób. Kędzie­rzyń­scy poli­cjan­ci nie tyl­ko strze­gą...

Zespół Szkół Specjalnych w Kłodnicy przeszedł remont

Odno­wio­ne zosta­ły nie tyl­ko kla­sy, ale rów­nież gabi­ne­ty i toa­le­ta. Zaku­pio­no też nowy sprzęt. Zespół Szkół Spe­cjal­nych...

Rośnie liczba zachorowań na Covid-19. Co dalej z kozielskim szpitalem?

Dyrek­cja SP ZOZ Kędzie­rzyn-Koź­le ma pozo­stać w goto­wo­ści. Na razie głów­ny cię­żar wal­ki z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa bie­rze...

Będą szczepienia w szkołach? Władze powiatu i dyrektorzy rozważają taki scenariusz

W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu odby­ła się nara­da z udzia­łem sta­ro­sty, przed­sta­wi­cie­li szpi­ta­la i szkół śred­nich. Tema­tem była...

Dzieci bawią się w dorosłość. I sporo się przy tym uczą

“Małe mia­sto Kędzie­rzyn-Koź­le” to inno­wa­cyj­ny pro­jekt edu­ka­cyj­ny, któ­ry ma pozwo­lić uczniom pod­sta­wó­wek wcie­lić się...

Oszuści podszywają się pod policjanta i proponują „pomnażanie pieniędzy”

Ogło­sze­nie o takiej tre­ści uka­za­ło się na jed­nej z popu­lar­nych grup face­bo­oko­wych Kędzie­rzy­na-Koź­la. To oczy­wi­ście...

Działki pod lasem na osiedlu Powstańców Śląskich idą na sprzedaż

Mia­sto wyce­nia je na ponad pięć milio­nów zło­tych. Czy w nie­da­le­kiej przy­szło­ści powsta­ną tam miesz­ka­nia? W ostat­nim cza­sie na...

Protection Plugin made by Web Hosting