Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

Wnuk wybitnego szkoleniowca Tomasza Adamka trenuje w Chemiku

Domi­nik Przy­wa­ra ma wiel­kie ser­ce do wal­ki i wspar­cie kibi­ców z Kędzie­rzy­na-Koź­la. Ire­ne­usz Przy­wa­ra przed laty...

Po godzinie 23.00 już nie kupisz lekarstwa w Kędzierzynie-Koźlu

Po Nowym Roku zosta­ną znie­sio­ne noc­ne dyżu­ry aptek. Decy­zję taką pod­ję­ła rada powia­tu. Kło­po­ty z kup­nem leków w godzi­nach...

Teraz szybciej zrobisz test na Covid-19

W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu dzia­ła­ją już dwa punk­ty testo­we, w tym “dri­ve-thru”. To spo­re uła­twie­nie dla pacjen­tów. Pan­de­mia...

Młodzi zachwycili na scenie

Na deskach na deskach Domu Kul­tu­ry „Che­mik” odbył się kon­cert lau­re­atów III Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Pio­sen­ki Dzie­cię­cej...

Centrum bioróżnorodności w walce o prestiżową nagrodę

Nowa inwe­sty­cja z osie­dla Azo­ta zosta­ła doce­nio­na przez Pol­ską Agen­cję Pra­so­wą. Kędzie­rzy­nia­nie mogą na nią gło­so­wać...

Szpital w Koźlu pozostanie wielospecjalistyczny

To bar­dzo waż­na decy­zja dla miesz­kań­ców powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go, któ­rzy będą mie­li dostęp do opie­ki szpi­tal­nej na...

Członkowie mafii śmieciowej są już za kratkami

Śled­czym uda­ło się namie­rzyć domnie­ma­nych spraw­ców, któ­rzy zor­ga­ni­zo­wa­li nie­le­gal­ne skła­do­wi­ska che­micz­nych odpa­dów...

Znaczne podwyżki diet dla radnych i pensji starosty przegłosowane

Die­ty rad­nych zwięk­szą się o ponad 80 proc. Moc­no, bo tak­że o 80 proc. wzro­śnie tak­że pen­sja sta­ro­sty Paw­ła Maseł­ki. Na...

Kozielski szpital znów będzie przekształcony w covidowy

Wszyst­kie łóż­ka zosta­ną prze­zna­czo­ne dla pacjen­tów z COVID-19. Infor­ma­cje o prze­kształ­ce­niu szpi­ta­la krą­ży­ły po...

Movember. Bądź mężczyzną! Zbadaj jądra i prostatę!

Kli­ni­ka Nova jak co roku jest part­ne­rem ogól­no­świa­to­wej akcji Movem­ber, któ­ra zachę­ca do tego, aby zadbać o zdro­wie panów. Listo­pad...

Protection Plugin made by Web Hosting