Leszek Stański | 7DNI Leszek Stański - 7DNI
Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

Babski spływ kajakowy. Te panie lubią mocne wrażenia

Wśród dwó­jek żeń­skich wygra­ły Kata­rzy­na i Julia Wie­chow­skie. W parach mie­sza­nych trium­fo­wa­li Adam Giet i Anna Pie­karz. Są...

Zbiórka paczek dla rodaków na Kresach nabiera tempa

Człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia Patrio­tycz­ny Kędzie­rzyn-Koź­le kwe­stu­ją pod kościo­ła­mi w powie­cie. W akcję włą­cza­ją się...

W zaledwie tydzień “prawka” straciło aż ośmiu kierowców z powiatu kędzierzyńskiego

We wszyst­kich przy­pad­kach powo­dem była nad­mier­na pręd­kość. Kędzie­rzyń­ska poli­cja w ostat­nich dniach zin­ten­sy­fi­ko­wa­ła...

277 notebooków trafi do podstawówek z Kędzierzyna-Koźla

Note­bo­oki zaku­pił Urząd Mar­szał­kow­ski w Opo­lu. Będą słu­żyć nauczy­cie­lom. W sumie do pod­sta­wó­wek z Kędzie­rzy­na-Koź­la...

W jeden dzień wypełnili całe serce nakrętkami

Miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la aktyw­nie włą­czy­li się w akcję wspar­cia na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych inte­lek­tu­al­nie,...

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za rozwój Polski. Wielkie media też.

Roz­mo­wa z VIOLETTĄ POROWSKĄ, posłem Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści na Sejm Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej – Nie­daw­no pani biu­ro...

Rusza budowa ronda na obwodnicy Kędzierzyna

Od ponie­dział­ku kie­row­cy mogą się spo­dzie­wać utrud­nień w ruchu. Bez­piecz­ne skrzy­żo­wa­nie połą­czy sta­rą obwod­ni­cę...

Już nie brakuje u nas policjantów

Na począt­ku roku był tyl­ko jeden wakat. Takiej sytu­acji komen­dant powia­to­wy nie miał od bar­dzo daw­na. Przez lata poli­cja zachę­ca­ła do...

Budynek po podstawówce idzie pod młotek

Mia­sto sprze­da gmach byłej PSP nr 14 i filii opol­skie­go Poli­tech­ni­ki. Na razie nie wia­do­mo, co mogło­by tam funk­cjo­no­wać...

W przyszłym roku na ulice Kędzierzyna-Koźla wyjadą elektryczne autobusy

W ponie­dzia­łek pod­pi­sa­no umo­wę na zakup dwóch takich pojaz­dów. W przy­szłych latach pla­no­wa­ne są kolej­ne tego typu inwe­sty­cje....

Protection Plugin made by Web Hosting