Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

Na jakich zasadach uczniowie wrócą do szkół 1 września? Znamy nowe wytyczne

Mini­ster edu­ka­cji naro­do­wej Dariusz Piont­kow­ski w śro­dę (5 sierp­nia) zapew­nił, że ucznio­wie wró­cą do szkół 1 wrze­śnia....

Bon turystyczny. Kędzierzyńska policja ostrzega przed oszustami

Do funk­cjo­na­riu­szy docie­ra­ją infor­ma­cje o tym, że spraw­cy dzwo­nią do poten­cjal­nych ofiar i poda­jąc się, np. za pra­cow­ni­ków...

Rekord zakażeń od początku epidemii. W tym kilkuletnia dziewczynka z Kędzierzyna-Koźla

Dziś w Pol­sce potwier­dzo­no naj­wyż­szą w histo­rii licz­bę zaka­żeń koro­na­wi­ru­sem. Wśród nowych przy­pad­ków jest m.in. dziec­ko z...

Dębowa. Numer alarmowy pomógł ściągnąć wypoczywających na brzeg

Ratow­ni­cy przy­po­mi­na­ją o nume­rze 601 100 100. W nie­dzie­lę sko­rzy­sta­ła w nie­go zało­ga rower­ka wod­ne­go. Bez­pie­czeń­stwo nad...

Hubert Adamek nowym komendantem kędzierzyńskiej policji

Zwią­za­ny z naszym mia­stem funk­cjo­na­riusz zastą­pi mł. insp. Janu­sza Henc­la. Pod­in­spek­tor Hubert Ada­mek w ostat­nim cza­sie peł­nił...

Odmrażamy trasy biegowe. Kolejne zawody 9 sierpnia

Do udzia­łu w nich zachę­ca mię­dzy inny­mi pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska. Cho­ciaż epi­de­mia nie ustę­pu­je, to jed­nak życie...

Kino plenerowe jedzie do Blachowni

31 lip­ca zoba­czy­my tam film pod tytu­łem “Tajem­ni­ca Raoula”. Wstęp jest bez­płat­ny, ale trze­ba pamię­tać o masecz­kach. “Tajem­ni­ca...

Nie żyje ks. dr Alfons Schubert

Były pro­boszcz para­fii św. Zyg­mun­ta w Koź­lu odszedł dziś do wiecz­no­ści. O śmier­ci duchow­ne­go poin­for­mo­wa­ła Die­ce­zja Opol­ska....

Duże inwestycje w szkołach powiatowych

Samo­rząd wspie­ra swo­je pla­ców­ki oświa­to­we. Nie­któ­re spo­ro zyska­ją pod­czas waka­cji. Lato to tra­dy­cyj­nie czas remon­tów w...

Wodne oKKo może przyjąć więcej wypoczywających

Jed­no­cze­śnie może z nie­go korzy­stać już 750 miesz­kań­ców. To kolej­ny etap “odmra­ża­nia” miej­skich insty­tu­cji. W ponie­dzia­łek...

Protection Plugin made by Web Hosting