Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

Bardzo dobre wyniki matur w kędzierzyńsko-kozielskich szkołach

W lice­ach zda­wal­ność prze­kro­czy­ła 94 pro­cent, w tech­ni­kach rów­nież była wyż­sza, niż śred­nia woje­wódz­ka i kra­jo­wa. W tym roku...

Pijany kierowca ciężarówki zablokował całą drogę

Do zda­rze­nia doszło w ponie­dzia­łek wie­czo­rem w Uciesz­ko­wie. Męż­czy­zna został zatrzy­ma­ny przez poli­cję. Na takie skraj­nie...

Protest w sprawie benzenu nie wypalił. Dlaczego?

Na spon­ta­nicz­nej mani­fe­sta­cji w cen­trum Kędzie­rzy­na-Koź­la zja­wi­ły się zale­d­wie… czte­ry oso­by. Co nie ozna­cza, że pro­blem...

W szpitalu w Koźlu powstanie nowoczesny blok operacyjny

Trwa jego budo­wa, któ­ra jest czę­ścią dużej inwe­sty­cji mają­cej istot­nie popra­wić kom­fort i jakość lecze­nia pacjen­tów. Pomi­mo...

Na jakich zasadach uczniowie wrócą do szkół 1 września? Znamy nowe wytyczne

Mini­ster edu­ka­cji naro­do­wej Dariusz Piont­kow­ski w śro­dę (5 sierp­nia) zapew­nił, że ucznio­wie wró­cą do szkół 1 wrze­śnia....

Bon turystyczny. Kędzierzyńska policja ostrzega przed oszustami

Do funk­cjo­na­riu­szy docie­ra­ją infor­ma­cje o tym, że spraw­cy dzwo­nią do poten­cjal­nych ofiar i poda­jąc się, np. za pra­cow­ni­ków...

Rekord zakażeń od początku epidemii. W tym kilkuletnia dziewczynka z Kędzierzyna-Koźla

Dziś w Pol­sce potwier­dzo­no naj­wyż­szą w histo­rii licz­bę zaka­żeń koro­na­wi­ru­sem. Wśród nowych przy­pad­ków jest m.in. dziec­ko z...

Dębowa. Numer alarmowy pomógł ściągnąć wypoczywających na brzeg

Ratow­ni­cy przy­po­mi­na­ją o nume­rze 601 100 100. W nie­dzie­lę sko­rzy­sta­ła w nie­go zało­ga rower­ka wod­ne­go. Bez­pie­czeń­stwo nad...

Hubert Adamek nowym komendantem kędzierzyńskiej policji

Zwią­za­ny z naszym mia­stem funk­cjo­na­riusz zastą­pi mł. insp. Janu­sza Henc­la. Pod­in­spek­tor Hubert Ada­mek w ostat­nim cza­sie peł­nił...

Odmrażamy trasy biegowe. Kolejne zawody 9 sierpnia

Do udzia­łu w nich zachę­ca mię­dzy inny­mi pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska. Cho­ciaż epi­de­mia nie ustę­pu­je, to jed­nak życie...

Protection Plugin made by Web Hosting