Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

Siatkarze już w Kędzierzynie. We wtorek wielka parada

Mistrzo­wie Euro­py zosta­li gorą­co przy­ję­ci pod halą Azo­ty. Ale praw­dzi­we świę­to­wa­nie cze­ka nas dopie­ro jutro. Swój wyraz uzna­nia dla...

Mieszkańcy posprzątali las przy osiedlu

Akcję zor­ga­ni­zo­wa­ła rada osie­dla Kuź­nicz­ki we współ­pra­cy z nad­le­śnic­twem. W ostat­nich latach zmniej­szy­ła się ilość...

Emilia Szychniewicz nowym rektorem Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Na tym sta­no­wi­sku zastą­pi Ire­nę Baczyń­ską, któ­ra funk­cję tę peł­ni­ła od sze­ściu lat. Kędzie­rzyń­sko-Koziel­ski Uni­wer­sy­tet...

Podszywali się pod policjantów, wyłudzili 100 tysięcy złotych

Kry­mi­nal­ni z Kędzie­rzy­na-Koź­la zatrzy­ma­li oszu­stów pod­czas bra­wu­ro­wej akcji na auto­stra­dzie. Oszu­ści okra­da­ją­cy...

Zapewnili, że będą godnie nosić mundur

Uro­czy­ste ślu­bo­wa­nie kla­sy mun­du­ro­wej odby­ło się w Zespo­le Szkół nr 3. ZS nr 3 od wie­lu już lat kształ­ci mło­dzież...

Uwaga kierowcy! Niedługo zamykają ulicę Gliwicką

Zarząd Dróg Woje­wódz­kich przy­go­to­wu­je się do prze­bu­do­wy tego waż­ne­go dla mia­sta trak­tu. Uli­ca Gli­wic­ka wypro­wa­dza ruch...

Tłocznia gazu za osiedlem Piastów oddana do użytku

To jed­na z klu­czo­wych inwe­sty­cji zwią­za­nych z unie­za­leż­nia­niem się od rosyj­skie­go gazu. To była jed­na z naj­więk­szych...

Nasi samorządowcy znów pomagają na granicy

Sta­ro­sta Paweł Maseł­ko i jego zastęp­ca Józef Gisman prze­ka­za­li arty­ku­ły żyw­no­ścio­we dla powia­tu wyżnic­kie­go....

Wspólne przedsięwzięcie na pomoc Ukraińcom

Fir­ma Jana Fedo­ro­wi­cza we współ­pra­cy z woje­wo­dą i Gru­pą Azo­ty ZAK S.A. zapew­ni­ła zor­ga­ni­zo­wa­ny trans­port dla...

Kolejne przedszkole przeszło “kuchenną rewolucję”

Spo­rą moder­ni­za­cję prze­szła pla­ców­ka w Bla­chow­ni. Wymie­nio­no nie tyl­ko meble w pomiesz­cze­niu do przy­go­to­wy­wa­nia...

Protection Plugin made by Web Hosting