Category: SPORT

Bokser Chemika Kędzierzyn-Koźle zwyciężył na bardzo dobrze obsadzonym turnieju

“Kamil Kry­siak — zawod­nik sek­cji­ bok­ser­skiej Che­mi­ka — wygrał jed­no głośnie na punk­ty wal­kę na PZO BOXING DAY 5 w...

Wielkie granie w siatkówkę plażową na Kuźniczce

Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji zapra­sza do udzia­łu w Mistrzo­stwach Mia­sta Ama­to­rów w siat­ków­ce pla­żo­wej pod...

Kędzierzyn-Koźle zaczyna walkę o miano rowerowej stolicy polski

Od 1 czerw­ca nasze rowe­ro­we podró­że mogą pro­mo­wać mia­sto. Wystar­czy do tego apli­ka­cja i chę­ci do jaz­dy. Kędzie­rzyn-Koź­le od...

Kędzierzyn-Koźle stolicą biegową Opolszczyzny

Bieg Kozioł­ków otwo­rzył tego­rocz­ne Grand Prix mia­sta. Uli­ce koziel­skiej sta­rów­ki sta­ły się miej­scem rywa­li­za­cji bli­sko pół...

Śliwka na europejskim torcie

Sobo­ta, 1 maja 2021 roku prze­szła do histo­rii kędzie­rzyń­skiej siat­ków­ki. Dru­ży­na stwo­rzo­na przez tre­ner­sko-pre­ze­sow­ski duet...

Kolejny sukces Żanety Skowrońskiej-Kozubik

Zawod­nicz­ka LKJ Lewa­da zwy­cię­ży­ła w kon­kur­sie dużej ron­dy — Grand Prix Fre­esty­le. Nasza uta­len­to­wa­na zawod­nicz­ka...

Uwaga! Zapisy za XI edycję Biegu Koziołków nadal trwają do 30 kwietnia!

Grupa Azoty ZAK S.A. przedłuża patronat nad Akademią Piłkarską Chemik Kędzierzyn-Koźle

30 mar­ca 2021 roku pod­pi­sa­no kolej­ną rocz­ną umo­wę z Towa­rzy­stwem Spor­to­wym Che­mik, obej­mu­jąc patro­na­tem mło­dych...

Kolejny sukces młodych pływaków z Kędzierzyna-Koźla

Worek meda­li przy­wieź­li nasi mło­dzi zawod­ni­cy z kil­ku ostat­nich zawo­dów. Pły­wa­cy MMKS nie zwal­nia­ją tem­pa i coraz lepiej...

Cenne medale naszych uzdolnionych kulomiotów

Tobiasz Mazur i Jakub Korej­ba, zawod­ni­cy LUKS „Che­mi­ka”, wywal­czy­li srebr­ne krąż­ki na mistrzo­stwach Pol­ski U18 i U20...

Protection Plugin made by Web Hosting