Category: SPORT

Siatkarze już w Kędzierzynie. We wtorek wielka parada

Mistrzo­wie Euro­py zosta­li gorą­co przy­ję­ci pod halą Azo­ty. Ale praw­dzi­we świę­to­wa­nie cze­ka nas dopie­ro jutro. Swój wyraz uzna­nia dla...

Pięściarz Chemika wystąpi na prestiżowej gali

Domi­nik Przy­wa­ra weź­mie udział w “Suzu­ki Boxing Night XV”, któ­ra odbę­dzie się w pią­tek w Tar­gach Kiel­ce. Domi­nik Przy­wa­ra...

Pokonywali lęki i własne słabości przypominając pontyfikat papieża Polaka

Kil­ka­set osób wzię­ło udział w wiel­kim memo­ria­le pły­wac­kim ku czci Jana Paw­ła II, któ­ry odbył się na kry­tej pły­wal­ni...

Pięściarze Chemika wywalczyli siedem medali

Zawod­ni­cy nasze­go klu­bu dobrze powal­czy­li na V Mistrzo­stwa Opolsz­czy­zny w Bok­sie Olim­pij­skim. Zawo­dy odby­ły się w minio­ny...

Zaksa opublikowała stanowisko Klubu dotyczące meczu Ligi Mistrzów z Dynamo Moskwa

Na ofi­cjal­nej stro­nie ZAKSY poja­wił się dziś komu­ni­kat. Oto jego treść: ZAKSA S.A. pra­gnie poin­for­mo­wać, że w obec­nej sytu­acji...

Puchar Polski zostaje w Kędzierzynie!

Kolej­ny wiel­ki suk­ces siat­ka­rzy ZAKSY Kędzie­rzyn-Koź­le. Nasza dru­ży­na wygra­ła fina­ło­wy mecz Pucha­ru Pol­ski z Jastrzęb­skim...

Wielki sukces młodych amazonek z Lewady

Vero­ni­ca Paw­luk zaj­mu­je aktu­al­nie szó­ste miej­sce na świe­cie w kate­go­rii junio­rów, a Zofia Kacz­ma­rek jest szó­sta na...

Biegowe Grand Prix Kędzierzyna-Koźla

Stro­je spor­to­we zamie­ni­li na wie­czo­ro­we. Bie­ga­cze z nasze­go mia­sta i oko­lic pod­su­mo­wa­li zakoń­czo­ny sezon....

Wędrowcy dotarli do Sławięcic

Tę pery­fe­ryj­ną dziel­ni­cę mia­sta wybra­li sobie za cel uczest­ni­cy „Wędró­wek Kędzie­rzyń­sko-Koziel­skich”. Kędzie­rzyn-Koź­le to...

Połamali skrzydła „Ptakom”

I kto tu jest mistrzem? Mogą pytać zawod­ni­cy ZAKSY, któ­rzy poko­na­li aktu­al­ne­go Mistrza Pol­ski, Jastrzęb­ski Węgiel 3:0. Moż­na by...

Protection Plugin made by Web Hosting