Mistrzostwa Miasta Amatorów w siatkówce zakończone

Decy­zję taką pod­jął Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­cji. Mistrzem został ETP TP-Elbud Kędzie­rzyn-Koź­le.

Nie­ste­ty, pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa wstrzy­ma­ła nie­mal wszyst­kie roz­gryw­ki spor­to­we na świe­cie. Coraz wię­cej fede­ra­cji kra­jo­wych i lokal­nych orga­ni­za­to­rów podej­mu­je decy­zje o zakoń­cze­niu zma­gań ligo­wych. Doty­czy to przede wszyst­kim spor­tów halo­wych.

Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu posta­no­wił zakoń­czyć sezon 2019/2020 Mistrzostw Mia­sta Ama­to­rów w pił­ce siat­ko­wej męż­czyzn. W prak­ty­ce roz­strzy­gnię­to je na eta­pie fazy zasad­ni­czej roz­gry­wek.

W osta­tecz­nej kla­sy­fi­ka­cji bra­ne były mecze odby­te do pierw­sze­go mar­ca włącz­nie. Mistrzem został ETP TP-Elbud Kędzie­rzyn-Koź­le.

Koń­co­wa kla­sy­fi­ka­cja:
1. ETP TP-Elbud Kędzie­rzyn-Koź­le
2. Arti­vent
3. Fit­Ca­ke Sama­tix Bailan­do Kędzie­rzyn-Koź­le
4. Capa­rol Pro­gress-Team
5. Sinc­la­ir NoStars
6. Bora­max Team
7. Titans Vol­ley­ball Team
8. Vitro­nic Pol­ska (pk) MMKS ZAKSA
9. Ber­ger Vol­ley
10. SKRA Kędzie­rzyn-Koź­le
11. AZT POWER

MOSiR dzię­ku­je­my za udział wszyst­kim dru­ży­nom. O ter­mi­nie deko­ra­cji poin­for­mu­je kapi­ta­nów dru­żyn po okre­sie pan­de­mii.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting