Na stadionie Kuźniczka ruszyła Liga Niepodległości | 7DNI Na stadionie Kuźniczka ruszyła Liga Niepodległości - 7DNI

Na stadionie Kuźniczka ruszyła Liga Niepodległości

Aka­de­mia Pił­kar­ska Che­mik Kędzie­rzyn-Koź­le pod patro­na­tem Gru­pa Azo­ty ZAK S.A.wspól­nie ze Sto­wa­rzy­sze­niem Patrio­tycz­ny Kędzie­rzyn-Koź­le orga­ni­zu­je duży tur­niej pił­kar­ski. Pierw­sza run­da odby­ła się w nie­dzie­lę.

Liga Nie­pod­le­gło­ści 2020 “Wdzięcz­ni Boha­te­rom” to pro­jekt finan­so­wa­ny przez Mini­ster­stwo Spor­tu. Poprzez rywa­li­za­cję spor­to­wą ma zain­te­re­so­wać mło­dych ludzi histo­rią Pol­ski, a w szcze­gól­no­ści cza­sem wal­ki o nie­pod­le­głość, któ­rą sto­czo­no przed 100 laty.

- Klub Che­mik kul­ty­wu­je nie tyl­ko o tra­dy­cje spor­to­we, ale rów­nież patrio­tycz­ne — pod­kre­śla Piotr Nie­wa­dzisz, pre­zes klu­bu. — Cie­szę się, że wspól­nie z naszy­mi part­ne­ra­mi i we współ­pra­cy z Mini­ster­stwem Spor­tu może­my zor­ga­ni­zo­wać tak duże wyda­rze­nie.

Tur­niej potrwa od 6 wrze­śnia do 8 listo­pa­da. Zawo­dy odby­wać się będą w nie­dzie­le z czę­sto­tli­wo­ścią co dwa tygo­dnie, a udział w nich bio­rą opol­skie klu­by pro­wa­dzą­ce dru­ży­ny mło­dzie­żo­we. W I run­dzie zagra­ły Che­mik Kędzie­rzyn-Koź­le, UKS Hat­trick Głu­cho­ła­zy, Polo­nia Nysa rów­nież i Unia Opo­le. Na sta­dio­nie Kuź­nicz­ka w nie­dzie­lę mogli­śmy obser­wo­wać nie­zwy­kle cie­ka­we i zacię­te mecze.

Koń­co­wa tabe­la pierw­sze­go dnia ligi:
1. Towa­rzy­stwo Spor­to­we “Che­mik” Kędzie­rzyn-Koź­le 18 pkt
2. KS Polo­nia Nysa 9 pkt
3. UKS Hat­trick Głu­cho­ła­zy 9 pkt
4. KS Unia Opo­le 0 pkt

Polo­nia Nysa w dwu­me­czu poko­na­ła dru­ży­nę z Głu­cho­łaz 5:4 i dla­te­go zaję­ła wyż­sze miej­sce w tabe­li.

Part­ne­rem głów­nym pro­jek­tu jest Sto­wa­rzy­sze­nie Patrio­tycz­ny Kędzie­rzyn-Koź­le. Zaan­ga­żo­wa­ne w nie­go są tak­że: opol­ska dele­ga­tu­ra IPN, Insty­tut Ślą­ski oraz kędzie­rzyń­sko-koziel­skie koło Świa­to­we­go Związ­ku Żoł­nie­rzy Armii Kra­jo­wej.

- Ser­decz­nie dzię­ku­je­my Insty­tut Pamię­ci Naro­do­wej Dele­ga­tu­ra w Opo­lu za mate­ria­ły edu­ka­cyj­no-infor­ma­cyj­ne, a tak­że Sto­wa­rzy­sze­nie Patrio­tycz­ny Kędzie­rzyn-Koź­le za współ­or­ga­ni­za­cję wyda­rze­nia — pod­su­mo­wu­je Piotr Nie­wa­dzisz.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting