Category: VIDEO

Ruszyła budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna

Pierw­sze pra­ce roz­po­czę­ły się z dniem 1 lipca.W ponie­dzia­łek 6 lip­ca ofi­cjal­ne­go roz­po­czę­cia budo­wy doko­nał...

Politycy Platformy zakleili plakaty Dudy. “Mamy do tego prawo”

Woj­na pla­ka­to­wa na uli­cach Kędzie­rzy­na-Koź­la przy­bie­ra na sile. Dziś hap­pe­ning w cen­trum mia­sta zor­ga­ni­zo­wa­li...

Przebudowują kozielski szpital od środka. Będą dwie strefy

Trwa­ją przy­go­to­wa­nia do czę­ścio­we­go prze­kształ­ce­nia szpi­ta­la jed­no­imien­ne­go w wie­lo­od­dzia­ło­wy. Ma być goto­wy...

Senator Beniamin Godyla otworzył swoje biuro w Kędzierzynie-Koźlu. VIDEO

Par­la­men­ta­rzy­sta dekla­ru­je, że chce być bli­sko miesz­kań­ców mia­sta. Gody­la to przed­się­bior­ca, któ­re­go miesz­kań­cy zna­ją...

Kędzierzynianie boją się epidemii i ruszyli do sklepów. VIDEO

Z półek zni­ka­ją żele anty­bak­te­ryj­ne, kupu­je­my rów­nież dużo pro­duk­tów twar­dych. Mase­czek ochron­nych nie ma już prak­tycz­nie...

Jak pomóc dzieciom, które zostały bez rodziców. VIDEO

W Sta­ro­stwie Powia­to­wym spo­ty­ka się spe­cjal­ny zespół, któ­re­go zada­niem jest wypra­co­wa­nie nowych stan­dar­dów rodzi­ciel­stwa...

Opozycja chce wyjaśnień dotyczących wyjazdu władz miasta do Wiednia. VIDEO

Rad­ni Fabian Pszon i Marek Pia­sec­ki zor­ga­ni­zo­wa­li kon­fe­ren­cję pra­so­wą na doma­ga­li się ujaw­nie­nia szcze­gó­łów pro­mo­cji...

Czysty Region i biblioteka wspólnie dbają o nasze lokalne środowisko — VIDEO

Obie insty­tu­cje wraz z gmi­ną Kędzie­rzyn-Koź­le sta­wia­ją na bio­róż­no­rod­ność. Będą wykła­dy, kon­kur­sy i inne...

Kędzierzynianie kolędowali na Placu Wolności

Dziś po połu­dniu spo­tka­li się w tym miej­scu uczest­ni­cy Orsza­ku Trzech Kró­lów. Trzy gru­py miesz­kań­ców prze­szły...

Targowisko na Damrota znów otwarte

Kup­cy i klien­ci po bli­sko roku wró­ci­li na sta­re miej­sce. Jed­nym z klu­czo­wych czyn­ni­ków w han­dlu jest przy­zwy­cza­je­nie...

Protection Plugin made by Web Hosting