To będzie pierwszy tak duży bieg od wielu miesięcy

W sobo­tę odbę­dzie się jubi­le­uszo­wy, 10. Bieg Kozioł­ków. Na głów­nych dystan­sach zawod­ni­cy pobie­gną na 5 i 10 km.

Z wio­sen­ne­go i let­nie­go kalen­da­rza imprez spor­to­wych ska­so­wa­no wie­le róż­nych wyda­rzeń. Spo­rą prze­rwę mie­li mię­dzy inny­mi bie­ga­cze, ale powo­li wra­ca­ją oni do swo­je­go natu­ral­ne­go ryt­mu.

Już w naj­bliż­szą sobo­tę odbę­dzie się jed­na z naj­bar­dziej popu­lar­nych imprez bie­go­wych Opolsz­czy­zny czy­li Bieg Kozioł­ków. Na głów­nych dystan­sach bie­ga­cze poko­na­ją 5 i 10 kilo­me­trów. Tra­dy­cyj­nie na star­cie zamel­du­ją się rów­nież dzie­ci i mło­dzież.

Ści­ga­nie roz­pocz­ną naj­młod­si o godz. 15:00. O 17:00 wystar­tu­je bieg na 5 kilo­me­trów, a o 18:15 na 10 kilo­me­trów. Tra­sa będzie pro­wa­dzi­ła uli­ca­mi Koź­la. Start i meta impre­zy znaj­dą się na ul. Żerom­skie­go na wyso­ko­ści urzę­du mia­sta.

Dzie­sią­ty Bieg Kozioł­ków będzie się wią­zał z pew­ny­mi utrud­nie­nia­mi dla kie­row­ców. Część ulic zosta­nie zamknię­ta już o 13:30, a kolej­ne odcin­ki zosta­ną wyłą­czo­ne o 14:30 i 16:30. Swo­bod­ny prze­jazd będzie moż­li­wy oko­ło godzi­ny 20:00.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting