Category: AKTUALNOŚCI

Paweł Stańczyk został prezesem Grupy Azoty ZAK S.A.

To mene­dżer z bran­ży ener­ge­tycz­no-pali­wo­wej, któ­ry wcze­śniej pra­co­wał m.in. w spół­kach Orle­nu i PGNiG-e. Posie­dze­nie...

Kędzierzynianie wciąż mają bony turystyczne warte miliony złotych

Więk­szość przy­zna­nych bonów dla miesz­kań­ców regio­nu jesz­cze nie zosta­ła wyko­rzy­sta­na. ZUS przy­po­mi­na, że czas na to mamy do mar­ca...

Rusza sezon na Dębowej. Wszystko przygotowane

Kąpie­li­ska zosta­ną otwar­te 18 czerw­ca. W tym roku woprow­cy mają dostać dro­na. Ratow­ni­cy z Dębo­wej od kil­ku­na­stu dni...

Wymień elektroodpady na sadzonki

W śro­dę pod halą Śród­mie­ście orga­ni­zo­wa­na jest akcja pro­eko­lo­gicz­na. Idea jest taka, aby zachę­cać miesz­kań­ców do selek­cji...

Ruszyły rowerowe patrole Straży Miejskiej

Na jed­no­śla­dach straż­ni­cy doja­dą w miej­sca nie­do­stęp­ne dla samo­cho­du. Będą też bli­żej ludzi. Funk­cjo­na­riu­sze na dwóch...

Marszałek Senatu przyjedzie do Kędzierzyna-Koźla

Tomasz Grodz­ki weź­mie udział w deba­cie doty­czą­cej wstrzy­ma­nia budo­wy por­tu w Koź­lu. Infor­ma­cję o wizy­cie mar­szał­ka...

Jest absolutorium dla zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

Rada nad­zor­cza dobrze oce­ni­ła wyko­na­nie zało­żo­ne­go pla­nu finan­so­we­go za rok 2020. 15 czerw­ca 2021 roku odby­ło się Zwy­czaj­ne...

Ważna informacja dla posiadaczy akcji Grupy Azoty ZAK S.A.

Wal­ne Zgro­ma­dze­nie Akcjo­na­riu­szy spół­ki pod­ję­ło decy­zję o wypła­cie dywi­den­dy. Wal­ne pod­ję­ło uchwa­łę w spra­wie...

Mocne wsparcie dla popegieerowskich gmin z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego

Rząd prze­ka­zał pie­nią­dze na inwe­sty­cje w Paw­ło­wicz­kach, Reń­skiej Wsi i Cisku. To kolej­ne dota­cje dla samo­rzą­dów...

Koniec remontu śluz w Blachowni i Sławięcicach

Stop­nie wod­ne zosta­ły zmo­der­ni­zo­wa­ne. Inwe­sty­cja kosz­to­wa­ła ponad 70 milio­nów zło­tych. Kanał Gli­wic­ki to jedy­na tego typu...

Protection Plugin made by Web Hosting