Category: AKTUALNOŚCI

Jest bezpiecznie i nowocześnie. Ulica Mostowa oficjalnie oddana do użytku

To kolej­ny wyre­mon­to­wa­ny odci­nek waż­ne­go szla­ku komu­ni­ka­cyj­ne­go w mie­ście, pro­wa­dzą­ce­go do licz­nych firm. Remont dro­gi...

Zmiany w radzie nadzorczej kędzierzyńskich “Azotów”

Grze­gorz Pecz­kis i Tomasz Szcze­giel­niak zło­ży­li rezy­gna­cje. W skład rady powo­ła­no Artu­ra Ogur­ka oraz byłe­go woje­wo­dę...

Biegowe Grand Prix Kędzierzyna-Koźla

Stro­je spor­to­we zamie­ni­li na wie­czo­ro­we. Bie­ga­cze z nasze­go mia­sta i oko­lic pod­su­mo­wa­li zakoń­czo­ny sezon....

Biegacze mają „Jokera” w rękawie

Joker” zamknął tego­rocz­ny sezon bie­go­wy w ramach cyklu imprez orga­ni­zo­wa­nych przez sto­wa­rzy­sze­nie „Fabry­ka Aktyw­no­ści XYZ...

Budżet miasta na 2022 rok przyjęty

Kędzie­rzyn-Koź­le ma budżet na 2022 rok. Uchwa­ła doty­czą­ca pla­nu wydat­ków zosta­ła przy­ję­ta przez Radę Mia­sta. Wcze­śniej pro­jekt...

Ratownicy ze świąteczną wizytą

To był pra­co­wi­ty rok dla MUKS WOPR w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Mło­dzi ratow­ni­cy wod­ni z nasze­go mia­sta będą go jed­nak mile...

Jakub Gładysz członkiem zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Kędzie­rzyń­ski samo­rzą­do­wiec został pią­tym człon­kiem zarzą­du naj­więk­szej kędzie­rzyń­skiej fir­my. O nomi­na­cji poin­for­mo­wa­ło...

W kozielskim szpitalu wydzielono 50 łóżek covidowych

Szpi­tal będzie funk­cjo­no­wał w for­mu­le hybry­do­wej — poin­for­mo­wa­ła dyrek­cja SP ZOZ. Sytu­acja pan­de­micz­na jest bar­dzo...

Kozielska pediatria szykuje się na przyjęcie większej ilości dzieci z Covid-19

Od ponie­dział­ku lecze­ni będą tutaj tyl­ko mali pacjen­ci zaka­że­ni koro­na­wi­ru­sem. Pozo­sta­łe dzie­ci zosta­ły prze­wie­zio­ne do innych...

Ludzie ze schroniska — wielcy przyjaciele czworonogów

Doświad­cze­ni pra­cow­ni­cy nie mają wąt­pli­wo­ści: żeby móc poma­gać zwie­rzę­tom z dużym poświę­ce­niem, trze­ba je po pro­stu...

Protection Plugin made by Web Hosting