Category: AKTUALNOŚCI

Kolejny marsz w Kędzierzynie-Koźlu. Atmosfera już mniej nerwowa

W śro­dę na uli­ce wyszło oko­ło pół tysią­ca osób. Pod Krzy­żem Mile­nij­nym zebra­li się kibi­ce, mini­stran­ci, ludzie zwią­za­ni...

Kędzierzyńska policja: działamy profesjonalnie i dla dobra wszystkich mieszkańców

Funk­cjo­na­riu­sze z Kędzie­rzy­na-Koź­la zapew­nia­ją, że wszyst­kie podej­mo­wa­ne przez nich dzia­ła­nia zwią­za­ne...

Zostań ambasadorem Grupy Azoty na swojej uczelni!

Już po raz IV stu­den­ci i dok­to­ran­ci kra­jo­wych uczel­ni wyż­szych mogą wziąć udział w pro­gra­mie Amba­sa­dor Mar­ki Gru­pa Azo­ty....

Mężczyźni pilnowali krzyża i kościołów. Wśród nich kibice Chemika

Ponad 20 osób osób sta­nę­ło dziś przy krzy­żu na Ron­dzie Mile­nij­nym gdzie pro­wa­dzi­ła tra­sa mani­fe­sta­cji. Męż­czyź­ni byli też przed...

Policjanci pomogli choremu szybko dojechać do szpitala

Męż­czy­zna z zawa­łem był eskor­to­wa­ny przez dwóch funk­cjo­na­riu­szy. Na szczę­ście uda­ło się szyb­ko dotrzeć do lecz­ni­cy. Co do...

Incydent w kościele pw. św. Mikołaja

W cza­sie tzw. Straj­ku Kobiet do świą­ty­ni weszło kil­ka mani­fe­stan­tek. inter­we­nio­wa­ła poli­cja. W ponie­dzia­łek doszło do kolej­nych...

Rekord zakażeń w Kędzierzynie-Koźlu. Sto przypadków w ciągu doby

Sytu­acja w naszym mie­ście robi się dra­ma­tycz­na. Szpi­tal wstrzy­mu­je przy­ję­cia pacjen­tów na dwóch oddzia­łach. Opolsz­czy­zna...

Kędzierzynianie będą mieli problemy z wjazdem do Niemiec

Miesz­kań­cy nasze­go powia­tu muszą się liczyć z obo­wiąz­kiem odby­cia kwa­ran­tan­ny. Zwol­nić może ich z tego aktu­al­ny, nega­tyw­ny...

W ciągu doby przybyło kolejnych 72 zakażonych w Kędzierzynie-Koźlu

Nasz powiat znów jest na szczy­cie zacho­ro­wań w woje­wódz­twie opol­skim. Do piąt­ku COVID-19 potwier­dzo­no łącz­nie u 848 osób....

Nauka zdalna w szkołach, zamknięcie restauracji, dzieci seniorzy zostają w domach

Pre­mier Mate­usz Mora­wiec­ki przed­sta­wił w pią­tek 23 paź­dzier­ni­ka nowe ogra­ni­cze­nia. Ude­rzą przede w bran­żę...

Protection Plugin made by Web Hosting