Category: AKTUALNOŚCI

W weekendy będzie dyżur pediatry w Kędzierzynie przy ul.Judyma 4

Wszyst­ko z powo­du zamknię­cia oddzia­łu pedia­trii i neo­na­to­lo­gia dla pacjen­tów nie­co­vi­do­wych. O dyżu­rach pedia­try...

Opłaty za śmieci idą w górę. Są też zmiany dla firm

Staw­ki wzro­sną do 25 zło­tych od oso­by. Nie­se­gre­gu­ją­cy odpa­dów zapła­cą trzy razy wię­cej. Obo­wią­zu­ją­ca staw­ka w 2020 roku...

Szkoła w Sławięcicach wreszcie ma boisko z prawdziwego zdarzenia

Obiekt war­ty 1,4 milio­na zło­tych został w śro­dę ofi­cjal­nie otwar­ty. - To miej­sce z któ­re­go będą korzy­stać nie tyl­ko...

Koalicja rządząca miastem odpowiedziała radnym powiatowym PiS

Człon­ko­wie klu­bu rad­nych Sabi­ny Nowo­siel­skiej-Koali­cji Oby­wa­tel­skiej wyda­li oświad­cze­nie w któ­rym odno­szą się do wtor­ko­wej...

Kędzierzyńska firma dostarczy auta do patrolowania polskich dróg

102 pojaz­dy będą kon­tro­lo­wa­ły tra­sy obję­te elek­tro­nicz­nym sys­te­mem pobo­ru opłat. Cho­dzi o fir­mę VITRONIC Machi­ne Vision...

Kolejna ulica do konsultacji

Tym razem miesz­kań­cy mogą się wypo­wie­dzieć na temat prze­bu­do­wy uli­cy Lema na osie­dlu Kłod­ni­ca. Na odcin­ku obję­tym opra­co­wa­niem...

Radni PiS apelują o ukaranie organizatorów protestów Strajku Kobiet w Kędzierzynie

Poli­ty­cy Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści wysto­so­wa­li sze­ścio­punk­to­wy apel do władz powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go. Nie...

Jest kolejny sprzęt do nauki dla uczniów z Kędzierzyna-Koźla

Pomo­ce nauko­we prze­ka­za­ła szko­le w Azo­tach fir­ma Schrack Tech­nik sp. z o.o. Od kil­ku lat kształ­ce­nie zawo­do­we...

Miasto wyremontowało pierwszy odcinek ulicy Żabienieckiej

Nawierzch­nia jest teraz ide­al­nie rów­na. Doce­lo­wo poja­wią się tam tak­że chod­ni­ki i ścież­ka rowe­ro­wa. Mia­sto suk­ce­syw­nie,...

Liczba potwierdzonych zakażeń w powiecie zbliża się do 3 tysięcy

Pan­de­mia nie ustę­pu­je. Na COVID-19 zacho­ro­wa­ło już ponad 2,8 tysią­ce miesz­kań­ców powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go. Takie dane...

Protection Plugin made by Web Hosting