Category: AKTUALNOŚCI

Po majówce porozmawiajmy o Parku Orderu Uśmiechu

Miej­sce spo­tkań, spa­ce­rów i odpo­czyn­ku. Park Orde­ru Uśmie­chu szcze­gól­nie chęt­nie odwie­dza­ny jest przez miesz­kań­ców...

Sport zbliża bez względu na wiek

Olim­pia­da Senio­rów i Przed­szko­la­ków to inte­gra­cja całych poko­leń. We wspól­nych zawo­dach spor­to­wych wzię­ły udział malu­chy...

Na majówkę pojedź rowerem miejskim!

Już 1 maja roz­po­czy­na­my nowy sezon OK Bike! Popu­lar­ne wśród miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la jed­no­śla­dy poju­trze poja­wią się...

Remont w Domu Pomocy Społecznej w Sławięcicach za 7 mln zł. Umowa podpisana

Rusza naj­więk­sza w histo­rii inwe­sty­cja samo­rzą­du powia­to­we­go w opie­ce spo­łecz­nej – kom­plek­so­wy remont Domu Pomo­cy...

Dłuższe wtorki, szybsze poniedziałki. Od maja nowe godziny otwarcia starostwa

Od maja wpro­wa­dza­my dłuż­sze wtor­ki! Tego dnia nasz urząd czyn­ny będzie do godz. 16.30. A w ponie­dział­ki otwie­ra­my się godzi­nę...

Codzienne raporty zniknęły, ale zachorowania zostały

Śred­nio na tere­nie Kędzie­rzy­na-Koź­la notu­je się po jed­no, dwa zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem na dobę. Mini­ster­stwo Zdro­wia...

Mieszkańcy posprzątali las przy osiedlu

Akcję zor­ga­ni­zo­wa­ła rada osie­dla Kuź­nicz­ki we współ­pra­cy z nad­le­śnic­twem. W ostat­nich latach zmniej­szy­ła się ilość...

Emilia Szychniewicz nowym rektorem Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Na tym sta­no­wi­sku zastą­pi Ire­nę Baczyń­ską, któ­ra funk­cję tę peł­ni­ła od sze­ściu lat. Kędzie­rzyń­sko-Koziel­ski Uni­wer­sy­tet...

Podszywali się pod policjantów, wyłudzili 100 tysięcy złotych

Kry­mi­nal­ni z Kędzie­rzy­na-Koź­la zatrzy­ma­li oszu­stów pod­czas bra­wu­ro­wej akcji na auto­stra­dzie. Oszu­ści okra­da­ją­cy...

Tu powstaną mieszkania i centrum koordynacji wolontariatu

Budy­nek Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 6 przy ul. Stal­ma­cha zosta­nie zaadap­to­wa­ny na cele spo­łecz­ne. Cho­dzi o oka­za­ły gmach...

Protection Plugin made by Web Hosting