AKTUALNOŚCI | 7DNI AKTUALNOŚCI - 7DNI

Category: AKTUALNOŚCI

Babski spływ kajakowy. Te panie lubią mocne wrażenia

Wśród dwó­jek żeń­skich wygra­ły Kata­rzy­na i Julia Wie­chow­skie. W parach mie­sza­nych trium­fo­wa­li Adam Giet i Anna Pie­karz. Są...

Zbiórka paczek dla rodaków na Kresach nabiera tempa

Człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia Patrio­tycz­ny Kędzie­rzyn-Koź­le kwe­stu­ją pod kościo­ła­mi w powie­cie. W akcję włą­cza­ją się...

W zaledwie tydzień “prawka” straciło aż ośmiu kierowców z powiatu kędzierzyńskiego

We wszyst­kich przy­pad­kach powo­dem była nad­mier­na pręd­kość. Kędzie­rzyń­ska poli­cja w ostat­nich dniach zin­ten­sy­fi­ko­wa­ła...

277 notebooków trafi do podstawówek z Kędzierzyna-Koźla

Note­bo­oki zaku­pił Urząd Mar­szał­kow­ski w Opo­lu. Będą słu­żyć nauczy­cie­lom. W sumie do pod­sta­wó­wek z Kędzie­rzy­na-Koź­la...

W jeden dzień wypełnili całe serce nakrętkami

Miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la aktyw­nie włą­czy­li się w akcję wspar­cia na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych inte­lek­tu­al­nie,...

Jak świętować Dzień Kobiet?

Przed nami data dla wie­lu pań bar­dzo waż­na. 8 mar­ca cele­bru­je 60% miesz­ka­nek nasze­go kra­ju. Jak cie­ka­wie spę­dzić Dzień Kobiet przy...

Zapomniane smaki wracają

Nowy sklep pod szyl­dem „Zapo­mnia­ne sma­ki” to praw­dzi­wa pereł­ka na han­dlo­wej mapie mia­sta. Jest odpo­wie­dzią na rosną­ce...

Szykuje się remont drogi w stronę czterech wiaduktów w Azotach

Na dro­gi samo­rząd wyda ponad 5 mln zł, a na szpi­tal 1 mln 100 tys. zł. Ponad 17 mln zł pochło­ną zada­nia za zakre­su pomo­cy...

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za rozwój Polski. Wielkie media też.

Roz­mo­wa z VIOLETTĄ POROWSKĄ, posłem Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści na Sejm Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej – Nie­daw­no pani biu­ro...

Grupa Azoty ZAK S.A. kontynuuje współpracę z mistrzem parabadmintona

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. prze­dłu­ży­ła współ­pra­cę z Bar­tło­mie­jem Mro­zem – aktu­al­nym Mistrzem Pol­ski w para­bad­min­to­nie,...

Protection Plugin made by Web Hosting