Category: AKTUALNOŚCI

Policjanci szukają świadków wypadku drogowego

Doszło do nie­go 15 lip­ca oko­ło 15.00 na uli­cy 1 Maja w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Cho­ciaż minę­ły już dwa mie­sią­ce od tego...

Pęknięcie rurociągu z amoniakiem. Ćwiczenia kędzierzyńskich strażaków

Sce­na­riusz ćwi­czeń obej­mo­wał awa­rię ruro­cią­gu prze­my­sło­we­go cie­kłe­go amo­nia­ku, w wyni­ku któ­rej doszło do wycie­ku 30...

Kolejna szkoła z koronawirusem. Zakażony uczeń Szkoły Podstawowej nr 19

Od śro­dy jed­na z klas prze­cho­dzi na naucza­nie zdal­ne. Fakt wykry­cia zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sa wśród jed­ne­go z uczniów...

Zakończył się pierwszy etap przebudowy Kanału Gliwickiego

W sumie zmo­der­ni­zo­wa­no czte­ry ślu­zy. Trwa­ją pra­ce na dwóch pozo­sta­łych. Kanał Gli­wic­ki jest obec­nie mało wyko­rzy­sty­wa­ny, ale ma...

W kędzierzyńskich lasach ruszył sezon na grzyby. Policja apeluje o rozwagę

Kędzie­rzy­nia­nie naj­czę­ściej wybie­ra­ją się na grzy­bo­bra­nie do lasów w oko­li­cach Ciso­wej, Korzon­ka, Sta­rej Kuź­ni...

Gdzie na jesień wyjechać z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym? Są ciekawe propozycje

Pod koniec wrze­śnia zapla­no­wa­ny wyjaz­dy do Ogro­dzień­ca i Kra­ko­wa, a na począt­ku paź­dzier­ni­ka do kopa­li soli...

Ostatnia kiepska droga na os. Piastów idzie do remontu

Uli­ca Kró­lo­wej Jadwi­gi zosta­nie zwę­żo­na, ale przez to zyska nową nawierzch­nię. Inwe­sty­cję prze­pro­wa­dzi Powia­to­wy Zarząd Dróg. To...

Uczennica liceum zakażona koronawirusem

Cała kla­sa tra­fi­ła na kwa­ran­tan­nę. Jeśli do piąt­ku ucznio­wie nie wyka­żą obja­wów cho­ro­by, wów­czas będą mogli wró­cić do szko­ły....

Klinika Nova została rozbudowana

Cześć szpi­tal­na zosta­ła wyraź­nie oddzie­lo­na od ambu­la­to­ryj­nej. Dzia­ła­ją teraz dwie izby przy­jęć, przy­by­ło gabi­ne­tów...

Pszczoły z Kędzierzyna-Koźla i okolic są śmiertelnie zagrożone

Na tere­nie powia­tu wykry­to “zgnil­ca ame­ry­kań­skie­go”. Wyzna­czo­no tzw. obszar zapo­wie­trzo­ny. “Zgni­lec ame­ry­kań­ski” jest...

Protection Plugin made by Web Hosting