Category: AKTUALNOŚCI

Jest nowa karetka dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Prze­ka­za­ły ją w pią­tek wła­dze woje­wódz­twa opol­skie­go. — Mam nadzie­ję, że będzie dobrze słu­ży­ła...

Wnuk wybitnego szkoleniowca Tomasza Adamka trenuje w Chemiku

Domi­nik Przy­wa­ra ma wiel­kie ser­ce do wal­ki i wspar­cie kibi­ców z Kędzie­rzy­na-Koź­la. Ire­ne­usz Przy­wa­ra przed laty...

Po godzinie 23.00 już nie kupisz lekarstwa w Kędzierzynie-Koźlu

Po Nowym Roku zosta­ną znie­sio­ne noc­ne dyżu­ry aptek. Decy­zję taką pod­ję­ła rada powia­tu. Kło­po­ty z kup­nem leków w godzi­nach...

Rada miasta uchwaliła podwyżki diet i wynagrodzeń

Człon­ko­wie rady dosta­ną prze­cięt­nie o nie­ca­ły tysiąc zło­tych wię­cej mie­sięcz­nie. Wzro­śnie tak­że pen­sja pre­zy­dent mia­sta....

Policjanci ścigają kierowców za pomocą drona!

W pią­tek na obwod­ni­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la w cią­gu zale­d­wie dwóch godzin przy­ła­pa­li sied­miu kie­row­ców, któ­rzy wyprze­dza­li...

Fałszywy prokurator wyłudził od kędzierzynianki 30 tys. złotych

Miesz­kan­ka powia­tu stra­ci­ła potęż­ną kwo­tę pie­nię­dzy, bo uwie­rzy­ła oszu­sto­wi poda­ją­ce­mu się za funk­cjo­na­riu­sza....

Teraz szybciej zrobisz test na Covid-19

W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu dzia­ła­ją już dwa punk­ty testo­we, w tym “dri­ve-thru”. To spo­re uła­twie­nie dla pacjen­tów. Pan­de­mia...

Zmiany w saunach na Azotach

Od dnia 1 grud­nia 2021 r. ule­ga­ją zmia­nie godzi­ny funk­cjo­no­wa­nia Stre­fy Saun Wod­ne­go oKKa. Stre­fa Saun będzie czyn­na codzien­nie...

Centrum bioróżnorodności w walce o prestiżową nagrodę

Nowa inwe­sty­cja z osie­dla Azo­ta zosta­ła doce­nio­na przez Pol­ską Agen­cję Pra­so­wą. Kędzie­rzy­nia­nie mogą na nią gło­so­wać...

Szpital w Koźlu pozostanie wielospecjalistyczny

To bar­dzo waż­na decy­zja dla miesz­kań­ców powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go, któ­rzy będą mie­li dostęp do opie­ki szpi­tal­nej na...

Protection Plugin made by Web Hosting