REKLAMA

Moduł pod­sta­wo­wy ma wymia­ry 38 x 38 mm
.
Cena 1 modu­łu pod­sta­wo­we­go na stro­nie ogło­sze­nio­wej:

Na pierw­szej stro­nie ……………………100 zł
.
Na ostat­niej stro­nie ………………………60 zł
.
Na stro­nie wewnętrz­nej ………………..40 zł
.

Publi­ka­cja reklam wg pro­jek­tu dostar­czo­ne­go przez Rekla­mo­daw­cę. Wyko­na­nie pro­jek­tu przez dział rekla­my płat­ny wg tary­fy poni­żej.

Pro­jekt reklamy.….….….….….….….…..5 zł/moduł
Mini­mal­na cena za projekt.….….….….….……20 zł

 

.
OGŁOSZENIA DROBNE
Ogło­sze­nia drob­ne płat­ne wg. staw­ki poni­żej.

Cena 1 sło­wa …………1,50 zł
Dopła­ta
za ramkę……………………2 zł

Dopła­ta
za pogru­bie­nie liter ………2 zł

Przy zle­ce­niu mini­mum trzech emi­sji ogło­sze­nia o tej samej tre­ści, tyle samo ogło­szeń emi­to­wa­ne jest gra­tis w Tygo­dni­ku PARTNER.

Ogło­sze­nia drob­ne moż­na zle­cić tak­że za pomo­cą sms-a. Jed­nak w tym przy­pad­ku po wysła­niu jed­ne­go sms-a, ogło­sze­nie uka­że się tyl­ko jeden raz w Tygo­dni­ku 7DNI.

Oto szcze­gó­ły:

 

Wszyst­kie ceny net­to bez VAT-u

oferta cenowa reklam 7DNIPeł­na ofer­ta ceno­wa wraz z wymia­ra­mi reklam w pli­ku PDF

Dział reklamy:

tel.505 30 30 30, e-mail: reklama@tygodnik7dni.pl.

Konsultanci ds. reklamy:

Ewelina Dziaduch

Tel. 508 138 992, e-mail: ewelina@tygodnik7dni.pl

.

.

 

Zobacz jak wygląda Tygodnik 7DNI:

Protection Plugin made by Web Hosting