Odmrażamy trasy biegowe. Kolejne zawody 9 sierpnia

Do udzia­łu w nich zachę­ca mię­dzy inny­mi pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska.

Cho­ciaż epi­de­mia nie ustę­pu­je, to jed­nak życie kędzie­rzy­nian powo­li wra­ca do nor­mal­no­ści. Jed­nym z ele­men­tów jest “odmra­ża­nie” imprez spor­to­wych, w tym bie­go­wych.

Kolej­ne zawo­dy z cyklu „Aktyw­ny Kędzie­rzyn-Koź­le (nie)wirtualnie” odbę­dą się 9 sierp­nia. Bie­ga­cze ponow­nie pobie­gną w czte­rech falach, pierw­sza o godz. 10.00. Dystans wyno­si 10,8 km. Start i meta zosta­ną wyzna­czo­ne przy moście na Kana­le Kędzie­rzyń­skim na ul. Dąbro­wa Leśna (os. Azo­ty).

Patro­nat hono­ro­wy nad cyklem obję­ła Sabi­na Nowo­siel­ska, pre­zy­dent mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting