Kędzierzyńskie Orliki i stadiony już czynne. Można też korzystać ze skateparku

MOSiR otwo­rzył naj­waż­niej­sze obiek­ty spor­to­we w mie­ście. Miesz­kań­ców muszą się jed­nak sto­so­wać do zasad bez­pie­czeń­stwa.

Naj­wcze­śniej otwar­ty został sta­dion Kuź­nicz­ka. Jest czyn­ny już od godzi­ny 8.00. Do dys­po­zy­cji zor­ga­ni­zo­wa­nych grup tre­nin­go­wych udo­stęp­nio­ne zosta­ły bież­nia i urzą­dze­nia lek­ko­atle­tycz­ne, głów­ne i bocz­ne boisko pił­kar­skie, 2 boiska do siat­ków­ki pla­żo­wej.

Sta­dio­ny w Koź­lu i Sła­wię­ci­cach czyn­ne będą są od 12.00 do 20.00. Obiek­ty w Ciso­wej i Bla­chow­ni otwar­te zosta­ną od 16.00 i zamknię­te o 20.00. W takich samych godzi­nach będą czyn­ne w pozo­sta­łych dniach tygo­dnia.

Czyn­ny jest już tak­że ska­te­park. Na jego tere­nie może jed­no­cze­śnie prze­by­wać max. 6 osób. Obo­wią­zu­je zacho­wa­nie dystan­su spo­łecz­ne­go. Oso­by do ukoń­cze­nia 18. roku życia mogą prze­by­wać na tere­nie obiek­tu wyłącz­nie pod opie­ką oso­by spra­wu­ją­cej wła­dzę rodzi­ciel­ską, opie­ku­na praw­ne­go albo innej doro­słej oso­by. Na tere­nie ska­te­par­ku nie trze­ba mieć masecz­ki.

Z kolei z Orli­ków moż­na korzy­stać od 13.00 do 20.00. Trze­ba jed­nak pamię­tać o nastę­pu­ją­cych zasa­dach:

» Na boisku może jed­no­cze­śnie prze­by­wać max. 6 osób plus oso­ba pro­wa­dzą­ca zaję­cia.
» Na tere­nie kor­tu może jed­no­cze­śnie prze­by­wać max. 4 oso­by plus oso­ba pro­wa­dzą­ca zaję­cia.
» Uczest­ni­cy doko­nu­ją rezer­wa­cji oraz zgła­sza­ją swo­ją obec­ność u ani­ma­to­ra lub pra­cow­ni­ka MOSiR.
» Obo­wią­zu­je zacho­wa­nie dystan­su spo­łecz­ne­go.
» Mało­let­ni do ukoń­cze­nia 13. roku życia mogą prze­by­wać na tere­nie obiek­tu wyłącz­nie pod opie­ką oso­by spra­wu­ją­cej wła­dzę rodzi­ciel­ską, opie­ku­na praw­ne­go albo innej doro­słej oso­by.
» Obo­wiąz­ku zakry­wa­nia ust i nosa nie mają wyłącz­nie oso­by prze­by­wa­ją­ce na boisku.
» Nie ma moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z szat­ni oraz węzła sani­tar­ne­go, z wyjąt­kiem WC.
» Obo­wią­zu­je dezyn­fek­cja rąk dla wcho­dzą­cych i wycho­dzą­cych z obiek­tu.
» Uczest­ni­cy korzy­sta­ją z oso­bi­ste­go sprzę­tu tre­nin­go­we­go. Sprzęt nie jest udo­stęp­nia­ny przez animatora/pracownika MOSiR.

Zasa­dy korzy­sta­nia ze sta­dio­nów:

» Na boisku może jed­no­cze­śnie prze­by­wać max. 6 osób plus oso­ba pro­wa­dzą­ca zaję­cia.
» Uczest­ni­cy doko­nu­ją rezer­wa­cji oraz zgła­sza­ją swo­ją obec­ność u pra­cow­ni­ka MOSiR.
» Obo­wią­zu­je zacho­wa­nie dystan­su spo­łecz­ne­go.
» Mało­let­ni do ukoń­cze­nia 13. roku życia mogą prze­by­wać na tere­nie obiek­tu wyłącz­nie pod opie­ką oso­by spra­wu­ją­cej wła­dzę rodzi­ciel­ską, opie­ku­na praw­ne­go albo innej doro­słej oso­by.
» Obo­wiąz­ku zakry­wa­nia ust i nosa nie mają wyłącz­nie oso­by prze­by­wa­ją­ce na boisku.
» Nie ma moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z szat­ni oraz węzła sani­tar­ne­go, z wyjąt­kiem WC.
» Obo­wią­zu­je dezyn­fek­cja rąk dla wcho­dzą­cych i wycho­dzą­cych z obiek­tu.
» Uczest­ni­cy korzy­sta­ją z oso­bi­ste­go sprzę­tu tre­nin­go­we­go. Sprzęt nie jest udo­stęp­nia­ny przez pra­cow­ni­ka MOSiR.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting