Wojciech Potocki

Oddziały kuchenne Dimy Borysova

Dmy­tro Bory­sov, wła­ści­ciel 80 ukra­iń­skich restau­ra­cji, od pierw­sze­go dnia woj­ny stwo­rzył nie­zwy­kłe woj­sko. Jego żoł­nie­rze to...

Połamali skrzydła „Ptakom”

I kto tu jest mistrzem? Mogą pytać zawod­ni­cy ZAKSY, któ­rzy poko­na­li aktu­al­ne­go Mistrza Pol­ski, Jastrzęb­ski Węgiel 3:0. Moż­na by...

Wrócili, by zebrać cięgi

To miał być hit 6. Kolej­ki Plu­sLi­gi. Mecz z Asec­co Reso­vią oka­zał się emo­cjo­nu­ją­cy, ale nie stał na wyso­kim pozio­mie. ZAKSA...

Czy w Zaksie będą szukać nowego prezesa?

Zaczy­na­my Plu­sLi­gę od der­bów Opolsz­czy­zny. Jej start przy­ćmi­ły jed­nak wybo­ry pre­ze­sa PZPS, któ­rym został Seba­stian Świ­der­ski....

Bartłomiej Mróz: Zrobię wszystko by mieć medal!

Debiut dys­cy­pli­ny, debiut kędzie­rzy­nia­ni­na Bart­ka Mro­za i wiel­ka szan­sa na medal. Nasz para­bad­min­to­ni­sta opo­wie­dział nam...

Śliwka na europejskim torcie

Sobo­ta, 1 maja 2021 roku prze­szła do histo­rii kędzie­rzyń­skiej siat­ków­ki. Dru­ży­na stwo­rzo­na przez tre­ner­sko-pre­ze­sow­ski duet...

Tyłkiem po parkiecie

Nie tyl­ko z ZAKSIEe gra­ją w siat­ków­kę. Wła­śnie powsta­ła w naszym mie­ście sek­cja siat­ków­ki na sie­dzą­co. Nie tyl­ko dla...

Wodne oKKo i miejska pływalnia ruszą od przyszłego tygodnia. Ale z ograniczeniami

W Azo­tach na razie czyn­ne będą tyl­ko niec­ki wewnętrz­ne. Część urzą­dzeń i saun będzie wyłą­czo­na. Moż­li­wość otwie­ra­nia...

MZEC przywrócił ogrzewanie w domach

Na prze­ło­mie maja i czerw­ca tem­pe­ra­tu­ra spa­dła do kil­ku stop­ni Cel­sju­sza. Dla­te­go znów włą­czo­no kalo­ry­fe­ry. Miej­ski...

MZEC przywrócił ogrzewanie w domach

Na prze­ło­mie maja i czerw­ca tem­pe­ra­tu­ra spa­dła do kil­ku stop­ni Cel­sju­sza. Dla­te­go znów włą­czo­no kalo­ry­fe­ry. Miej­ski...

Protection Plugin made by Web Hosting