Wojciech Potocki

Śliwka na europejskim torcie

Sobo­ta, 1 maja 2021 roku prze­szła do histo­rii kędzie­rzyń­skiej siat­ków­ki. Dru­ży­na stwo­rzo­na przez tre­ner­sko-pre­ze­sow­ski duet...

Tyłkiem po parkiecie

Nie tyl­ko z ZAKSIEe gra­ją w siat­ków­kę. Wła­śnie powsta­ła w naszym mie­ście sek­cja siat­ków­ki na sie­dzą­co. Nie tyl­ko dla...

Wodne oKKo i miejska pływalnia ruszą od przyszłego tygodnia. Ale z ograniczeniami

W Azo­tach na razie czyn­ne będą tyl­ko niec­ki wewnętrz­ne. Część urzą­dzeń i saun będzie wyłą­czo­na. Moż­li­wość otwie­ra­nia...

MZEC przywrócił ogrzewanie w domach

Na prze­ło­mie maja i czerw­ca tem­pe­ra­tu­ra spa­dła do kil­ku stop­ni Cel­sju­sza. Dla­te­go znów włą­czo­no kalo­ry­fe­ry. Miej­ski...

MZEC przywrócił ogrzewanie w domach

Na prze­ło­mie maja i czerw­ca tem­pe­ra­tu­ra spa­dła do kil­ku stop­ni Cel­sju­sza. Dla­te­go znów włą­czo­no kalo­ry­fe­ry. Miej­ski...

Jak załatwić sprawę w starostwie? Nowe zasady

Głów­ny budy­nek Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu jest sze­rzej dostęp­ny dla peten­tów od 1 czerw­ca. Pre­mier...

Siedziba Straży Miejskiej tymczasowo przeniesiona

Na czas remon­tu ofi­cy­ny Straż Miej­ska znaj­du­je się w budyn­ku przy uli­cy Pia­stow­skiej 15. Naj­waż­niej­sza infor­ma­cja jest taka, że...

Mamy pięciu kolejnych ozdrowieńców w powiecie

To czte­ry kobie­ty i męż­czy­zna. W całym woje­wódz­twie do zdro­wia doszło już bli­sko 300 osób. Wśród osób, któ­re wła­śnie...

Będą remontowane drogi na osiedlu Kuźniczka

Mia­sto wyda na to 1,1 milio­na zło­tych. Poło­wa wydat­ków zosta­nie sfi­nan­so­wa­na z Fun­du­szu Dróg Samo­rzą­do­wych. Osie­dle...

Najdroższe domy w Kędzierzynie-Koźlu. Ile kosztują?

Naj­wię­cej trze­ba dać za jed­ną z kamie­nic w Koź­lu — aż 2,65 milio­na zło­tych. Ale są też wyjąt­ko­wo dużo war­te domy jed­no-...

Protection Plugin made by Web Hosting