Wojciech Potocki

Czy w Zaksie będą szukać nowego prezesa?

Zaczy­na­my Plu­sLi­gę od der­bów Opolsz­czy­zny. Jej start przy­ćmi­ły jed­nak wybo­ry pre­ze­sa PZPS, któ­rym został Seba­stian Świ­der­ski....

Bartłomiej Mróz: Zrobię wszystko by mieć medal!

Debiut dys­cy­pli­ny, debiut kędzie­rzy­nia­ni­na Bart­ka Mro­za i wiel­ka szan­sa na medal. Nasz para­bad­min­to­ni­sta opo­wie­dział nam...

Śliwka na europejskim torcie

Sobo­ta, 1 maja 2021 roku prze­szła do histo­rii kędzie­rzyń­skiej siat­ków­ki. Dru­ży­na stwo­rzo­na przez tre­ner­sko-pre­ze­sow­ski duet...

Tyłkiem po parkiecie

Nie tyl­ko z ZAKSIEe gra­ją w siat­ków­kę. Wła­śnie powsta­ła w naszym mie­ście sek­cja siat­ków­ki na sie­dzą­co. Nie tyl­ko dla...

Wodne oKKo i miejska pływalnia ruszą od przyszłego tygodnia. Ale z ograniczeniami

W Azo­tach na razie czyn­ne będą tyl­ko niec­ki wewnętrz­ne. Część urzą­dzeń i saun będzie wyłą­czo­na. Moż­li­wość otwie­ra­nia...

MZEC przywrócił ogrzewanie w domach

Na prze­ło­mie maja i czerw­ca tem­pe­ra­tu­ra spa­dła do kil­ku stop­ni Cel­sju­sza. Dla­te­go znów włą­czo­no kalo­ry­fe­ry. Miej­ski...

MZEC przywrócił ogrzewanie w domach

Na prze­ło­mie maja i czerw­ca tem­pe­ra­tu­ra spa­dła do kil­ku stop­ni Cel­sju­sza. Dla­te­go znów włą­czo­no kalo­ry­fe­ry. Miej­ski...

Jak załatwić sprawę w starostwie? Nowe zasady

Głów­ny budy­nek Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu jest sze­rzej dostęp­ny dla peten­tów od 1 czerw­ca. Pre­mier...

Siedziba Straży Miejskiej tymczasowo przeniesiona

Na czas remon­tu ofi­cy­ny Straż Miej­ska znaj­du­je się w budyn­ku przy uli­cy Pia­stow­skiej 15. Naj­waż­niej­sza infor­ma­cja jest taka, że...

Mamy pięciu kolejnych ozdrowieńców w powiecie

To czte­ry kobie­ty i męż­czy­zna. W całym woje­wódz­twie do zdro­wia doszło już bli­sko 300 osób. Wśród osób, któ­re wła­śnie...

Protection Plugin made by Web Hosting