Wojciech Potocki

Wodne oKKo i miejska pływalnia ruszą od przyszłego tygodnia. Ale z ograniczeniami

W Azo­tach na razie czyn­ne będą tyl­ko niec­ki wewnętrz­ne. Część urzą­dzeń i saun będzie wyłą­czo­na. Moż­li­wość otwie­ra­nia pły­wal­ni...

MZEC przywrócił ogrzewanie w domach

Na prze­ło­mie maja i czerw­ca tem­pe­ra­tu­ra spa­dła do kil­ku stop­ni Cel­sju­sza. Dla­te­go znów włą­czo­no kalo­ry­fe­ry. Miej­ski Zakład...

MZEC przywrócił ogrzewanie w domach

Na prze­ło­mie maja i czerw­ca tem­pe­ra­tu­ra spa­dła do kil­ku stop­ni Cel­sju­sza. Dla­te­go znów włą­czo­no kalo­ry­fe­ry. Miej­ski Zakład...

Jak załatwić sprawę w starostwie? Nowe zasady

Głów­ny budy­nek Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu jest sze­rzej dostęp­ny dla peten­tów od 1 czerw­ca. Pre­mier zaape­lo­wał do...

Siedziba Straży Miejskiej tymczasowo przeniesiona

Na czas remon­tu ofi­cy­ny Straż Miej­ska znaj­du­je się w budyn­ku przy uli­cy Pia­stow­skiej 15. Naj­waż­niej­sza infor­ma­cja jest taka, że nie...

Mamy pięciu kolejnych ozdrowieńców w powiecie

To czte­ry kobie­ty i męż­czy­zna. W całym woje­wódz­twie do zdro­wia doszło już bli­sko 300 osób. Wśród osób, któ­re wła­śnie poko­na­ły...

Będą remontowane drogi na osiedlu Kuźniczka

Mia­sto wyda na to 1,1 milio­na zło­tych. Poło­wa wydat­ków zosta­nie sfi­nan­so­wa­na z Fun­du­szu Dróg Samo­rzą­do­wych. Osie­dle Kuź­nicz­ka...

Najdroższe domy w Kędzierzynie-Koźlu. Ile kosztują?

Naj­wię­cej trze­ba dać za jed­ną z kamie­nic w Koź­lu — aż 2,65 milio­na zło­tych. Ale są też wyjąt­ko­wo dużo war­te domy jed­no- i...

Kędzierzyńskie Orliki i stadiony już czynne. Można też korzystać ze skateparku

MOSiR otwo­rzył naj­waż­niej­sze obiek­ty spor­to­we w mie­ście. Miesz­kań­ców muszą się jed­nak sto­so­wać do zasad bez­pie­czeń­stwa....

Mistrzostwa Miasta Amatorów w siatkówce zakończone

Decy­zję taką pod­jął Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­cji. Mistrzem został ETP TP-Elbud Kędzie­rzyn-Koź­le. Nie­ste­ty, pan­de­mia...

Protection Plugin made by Web Hosting