admin

100 dni Pawła Masełki: Po gospodarsku i z impetem

Roz­mo­wa z Paw­łem Maseł­kiem, sta­ro­stą kędzie­rzyń­sko-koziel­skim. – Pierw­sze sto dni urzę­do­wa­nia już za panem. Już...

Inwestujemy w rozwój

Roz­mo­wa z Sabi­ną Nowo­siel­ską, pre­zy­dent mia­sta Kędzie­rzy­na-Koź­la. – Sku­tecz­ność samo­rzą­do­wych służb...

Stypendia dla chemików rozdane

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. po raz kolej­ny przy­zna­ła sty­pen­dia nauko­we che­mi­kom z Zespo­łu Szkół nr 3 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu....

Wrócą pociągi do Głubczyc i Baborowa

Jest coraz bli­żej odbu­do­wy linii kole­jo­wej Racła­wi­ce-Raci­bórz. Po jej reak­ty­wa­cji z Kędzie­rzy­na-Koź­le doje­dzie­my pocią­ga­mi...

Wielki sukces młodych piłkarzy Chemika. Jadą na finał do Krakowa!

Mło­dzi fut­bo­li­ści z rocz­ni­ka 2012 i 2013 awan­so­wa­li do wiel­kie­go fina­łu TAURON Pol­ska Ener­gia Junior Cup 2021. Eli­mi­na­cje...

Maszyna pomoże w treningach

Sek­cja bad­min­to­na MMKS Kędzie­rzyn Koź­le zyska­ła nowo­cze­sną maszy­nę do nagry­wa­nia lotek. Środ­ki na jej zakup prze­ka­za­ła Gru­pa...

Statuetka „Zdrowej Firmy” konkursu LODOŁAMACZE trafiła do Grupy Azoty ZAK S.A.

Gru­pa Azo­ty Zakła­dy Azo­to­we Kędzie­rzyn S.A. zna­la­zła się w gro­nie lau­re­atów kon­kur­su LODOŁAMACZE, w któ­rym doce­nia­ni są...

Kolejna droga powiatowa doczeka się remontu

Roz­po­czę­ły się pra­ce przy ul. Gazo­wej w Koź­lu. Samo­rząd powia­to­wy moc­no inwe­stu­je w swo­ją infra­struk­tu­rę dro­go­wą....

Można głosować na najpiękniejsze kędzierzyńskie inwestycje

Ruszył kon­kurs na Naj­lep­szą Prze­strzeń Publicz­ną Woje­wódz­twa Opol­skie­go. O tytuł wal­czą Muzeum Zie­mi Koziel­skiej oraz Cen­trum...

Związek Powiatów Polskich przyjął szereg kluczowych uchwał

Edu­ka­cja, służ­ba zdro­wia, finan­se i wie­le innych zagad­nień oma­wia­nych było na Wal­nym Zgro­ma­dze­niu Związ­ku Powia­tów Pol­skich...

Protection Plugin made by Web Hosting