admin

Pięściarz Chemika wystąpi na prestiżowej gali

Domi­nik Przy­wa­ra weź­mie udział w “Suzu­ki Boxing Night XV”, któ­ra odbę­dzie się w pią­tek w Tar­gach Kiel­ce. Domi­nik Przy­wa­ra...

Wracają Dni Miasta. Wiemy już, jakie gwiazdy wystąpią na scenie

Impre­za odbę­dzie się ponow­nie po dwóch latach prze­rwy spo­wo­do­wa­nej pan­de­mią. Sce­na sta­nie na zamknię­tej dla ruchu alei Jana Paw­ła II....

Po majówce porozmawiajmy o Parku Orderu Uśmiechu

Miej­sce spo­tkań, spa­ce­rów i odpo­czyn­ku. Park Orde­ru Uśmie­chu szcze­gól­nie chęt­nie odwie­dza­ny jest przez miesz­kań­ców...

Sport zbliża bez względu na wiek

Olim­pia­da Senio­rów i Przed­szko­la­ków to inte­gra­cja całych poko­leń. We wspól­nych zawo­dach spor­to­wych wzię­ły udział malu­chy...

Na majówkę pojedź rowerem miejskim!

Już 1 maja roz­po­czy­na­my nowy sezon OK Bike! Popu­lar­ne wśród miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la jed­no­śla­dy poju­trze poja­wią się...

Remont w Domu Pomocy Społecznej w Sławięcicach za 7 mln zł. Umowa podpisana

Rusza naj­więk­sza w histo­rii inwe­sty­cja samo­rzą­du powia­to­we­go w opie­ce spo­łecz­nej – kom­plek­so­wy remont Domu Pomo­cy...

Dłuższe wtorki, szybsze poniedziałki. Od maja nowe godziny otwarcia starostwa

Od maja wpro­wa­dza­my dłuż­sze wtor­ki! Tego dnia nasz urząd czyn­ny będzie do godz. 16.30. A w ponie­dział­ki otwie­ra­my się godzi­nę...

Historyczne wyniki Grupy Azoty ZAK S.A. w 2021 roku

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. zakoń­czy­ła rok 2021 rekor­do­wym zyskiem net­to wyno­szą­cym 273 mln zł, co ozna­cza wzrost o 133% w sto­sun­ku do...

Codzienne raporty zniknęły, ale zachorowania zostały

Śred­nio na tere­nie Kędzie­rzy­na-Koź­la notu­je się po jed­no, dwa zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem na dobę. Mini­ster­stwo Zdro­wia...

Tu powstaną mieszkania i centrum koordynacji wolontariatu

Budy­nek Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 6 przy ul. Stal­ma­cha zosta­nie zaadap­to­wa­ny na cele spo­łecz­ne. Cho­dzi o oka­za­ły gmach...

Protection Plugin made by Web Hosting