admin

Przygarnij kociaka ze schroniska

KINGA to nie jest jakiś tam sobie kot. KINGA to praw­dzi­wa gwiaz­da wśród wszyst­kich kocich gwiazd. Nie­za­leż­na, pięk­na, moż­na by rzec wręcz...

Przygarnij kociaka ze schroniska

Być może LIPTON nie jest naj­pięk­niej­szym kot­kiem na świe­cie… być może dla­te­go wła­śnie poże­gnał już wie­lu swo­ich schro­ni­sko­wych...

Przygarnij psiaki ze schroniska

JULKA i CZIPS to urze­ka­ją­ca para nie­du­żych psia­ków. Obo­je są zawsze wese­li, sko­rzy do zabaw i prze­ży­wa­nia nowych przy­gód. Są...

Przygarnij psiaka ze schroniska

BUMER to duża, kudła­ta kula nie­spo­ży­tej ener­gii. Wszę­dzie go peł­no i zawsze ma ocho­tę coś spso­cić. Uwiel­bia ludzi, uwiel­bia inne...

To jest opowieść o prawdziwie dobrym piwie

Piwa kra­fto­we zdo­by­wa­ją coraz więk­szy rynek. Gru­pa pasjo­na­tów stwo­rzy­ła nową mar­kę na opol­skim ryn­ku bro­war­ni­czym....

Od 1 stycznia 2021 segregacja odpadów komunalnych będzie obowiązkowa. Sprawdź co się zmieni.

Zostań ambasadorem Grupy Azoty na swojej uczelni!

Już po raz IV stu­den­ci i dok­to­ran­ci kra­jo­wych uczel­ni wyż­szych mogą wziąć udział w pro­gra­mie Amba­sa­dor Mar­ki Gru­pa Azo­ty....

Księża podczas udzielania komunii mają mieć maseczki

Dekret w tej spra­wie wydał biskup opol­ski Andrzej Cza­ja. Doty­czyć będzie wszyst­kich para­fii die­ce­zji opol­skiej. To reak­cja na rosną­cą...

W kędzierzyńskich lasach ruszył sezon na grzyby. Policja apeluje o rozwagę

Kędzie­rzy­nia­nie naj­czę­ściej wybie­ra­ją się na grzy­bo­bra­nie do lasów w oko­li­cach Ciso­wej, Korzon­ka, Sta­rej Kuź­ni...

Tegoroczny Festiwal Mikołaja z Koźla pod honorowym patronatem biskupa

Wyda­rze­nie odbę­dzie się w dniach 2 – 4 paź­dzier­ni­ka. W tym roku orga­ni­zo­wa­na będzie już pią­ta edy­cja. Festi­wal...

Protection Plugin made by Web Hosting