admin

Tygodnik 7DNI nr 27/2020

Tygo­dnik 7DNI 27/2020 3–9.07.2020

Pan Leszek czeka na dawcę szpiku

Miesz­ka­niec nasze­go powia­tu jest cho­ry na bia­łacz­kę. Może­my mu pomóc. Pan Leszek jest budow­lań­cem. Kocha maj­ster­ko­wa­nie, a każ­dą...

Klinika Nova wznawia działalność. WAŻNE INFORMACJE!

Oprócz porad ambu­la­to­ryj­nych znów prze­pro­wa­dza­ne będą tutaj zabie­gi i ope­ra­cje. Wszyst­ko z zacho­wa­niem naj­wyż­szych stan­dar­dów...

MOSiR zaprasza na zajęcia on-line

Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu zapra­sza wszyst­kich chęt­nych na zaję­cia fit­ness onli­ne. Spe­cjal­nie...

Ośrodek w Jakubowicach decyzją wojewody zamknięty

W tro­sce o bez­pie­czeń­stwo i życie osób prze­by­wa­ją­cych w Domu Pomo­cy Spo­łecz­nej w Jaku­bo­wi­cach, woje­wo­da opol­ski pod­jął...

Dwa nowe przypadki zakażenia w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Infor­ma­cję tę potwier­dzi­ło ofi­cjal­nie Mini­ster­stwo Zdro­wia. - To dwie panie to miesz­kan­ki powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go w sile...

Tygodnik 7DNI nr 15/2020

Read more publi­ca­tions on Cala­méo

Na Opolszczyźnie ruszyły izolatoria

Bur­sy, domy stu­den­ta a tak­że domy reko­lek­cyj­ne – to tyl­ko nie­któ­re obiek­ty, w jakich na czas trwa­nia epi­de­mii, mogą prze­by­wać...

Zmiana terminu “X BIEGU KOZIOŁKÓW” na sierpień. Możliwe zwroty wpłat za uczestnictwo

Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu pod­jął decy­zję o prze­nie­sie­niu „X Bie­gu Kozioł­ków pod patro­na­tem...

Jak w czasie epidemii koronawirusa działa Klinika Nova

Kli­ni­ka Nova to jeden z naj­więk­szych pod­mio­tów medycz­nych powia­tu. Jak w okre­sie epi­de­mii koro­no­wi­ru­sa funk­cjo­nu­je kli­ni­ka i...

Protection Plugin made by Web Hosting