admin

W Grupie Azoty trzymają rękę na pulsie procesów produkcyjnych

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. wzię­ła udział i była hono­ro­wym gospo­da­rzem XIV Kon­fe­ren­cji Nauko­wo-Tech­nicz­nej Remon­ty i Utrzy­ma­nie...

Grupa Azoty wspiera walkę z pandemią

Gru­pa Azo­ty od same­go począt­ku pan­de­mii zaan­ga­żo­wa­ła się we wspar­cie insty­tu­cji i jed­no­stek zwal­cza­ją­cych COVID-19. Już...

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle ze zwiększonym finansowaniem

Głów­ny spon­sor klu­bu Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. od tego roku zwięk­szył war­tość finan­so­wa­nia klu­bu o bli­sko 10 pro­cent. W związ­ku...

Za nami czwarta edycja programu Ambasador Marki Grupa Azoty

Webi­na­ria w ramach Aka­de­mii Gru­py Azo­ty, cykle edu­ka­cyj­ne „che­mia od kuch­ni” oraz współ­or­ga­ni­za­cja kra­jo­wych...

Nasze szkoły znów awansowały w ogólnopolskich rankingach

Pla­ców­ki edu­ka­cyj­ne zarzą­dza­ne przez powiat po raz kolej­ny popra­wi­ły jakość edu­ka­cji. Powiat kędzie­rzyń­sko-koziel­ski sta­wia na...

Miejski Zakład Komunikacyjny ma plan wycieczek na lipiec. Dużo ciekawych miejscowości

Nasz gmin­ny prze­woź­nik orga­ni­zu­je wyjaz­dy za mia­sto. Bile­ty są już w sprze­da­ży. Miej­ski Zakład Komu­ni­ka­cyj­ny na co dzień...

Tylko do środy można zgłaszać propozycję do budżetu obywatelskiego

Do podzia­łu jest 1,8 milio­na zło­tych. Inwe­sty­cje będą reali­zo­wa­ne w przy­szłym roku. Budżet oby­wa­tel­ski to oka­zja dla...

Remont mostu na Kłodnicy. Od 5 lipca czekają nas spore utrudnienia w ruchu

Na począt­ku przy­szłe­go mie­sią­ca rusza dłu­go zapo­wia­da­na prze­bu­do­wa prze­pra­wy na głów­nej dro­dze pro­wa­dzą­cej...

Kozielski szpital będzie mógł wykonywać więcej operacji

W związ­ku z kolej­nym eta­pem prze­bu­do­wy odda­no wła­śnie do użyt­ku sale: gine­ko­lo­gicz­ną, ura­zo­wo-orto­pe­dycz­ną...

Grupa Azoty Zak S.A. po raz kolejny wspiera służę zdrowia

Pre­zes kędzie­rzyń­skiej spół­ki Artur Kamiń­ski prze­ka­zał czek na 108 tysię­cy zło­tych szpi­ta­lo­wi w Nysie. Gru­pa Azo­ty ZAK S.A....

Protection Plugin made by Web Hosting