Chemik Kędzierzyn-Koźle mistrzem Ślonskiej Ligi 2020

Zawod­ni­cy naszej aka­de­mii pił­kar­skiej pod patro­na­tem Gru­py Azo­ty ZAK S.A. znów udo­wod­ni­li swój pry­mat. Tym razem na moc­no obsa­dzo­nym tur­nie­ju w woj. ślą­skim.

Aka­de­mia pił­kar­ska Che­mi­ka pod patro­na­tem Gru­py Azo­ty ZAK S.A. to jed­na z naj­lep­szych szkó­łek pił­kar­skich na Opolsz­czyź­nie. Świad­czy o tym nie tyl­ko wykwa­li­fi­ko­wa­na kadra szko­le­nio­wa, ale przede wszyst­kim umie­jęt­no­ści mło­dych pił­ka­rzy.

W week­end zawod­ni­cy z rocz­ni­ka 2012 wzię­li udział w sil­nie obsa­dzo­nym tur­nie­ju w Gór­kach Ślą­skich pod nazwą “Ślą­ska Liga Maj­strów”. Ich rywa­la­mi byli mię­dzy inny­mi zawod­ni­cy aka­de­mii Zagłę­bia Sosno­wiec. Mło­dzi kędzie­rzy­nia­nie nie mie­li jed­nak sobie rów­nych.

W tej spor­to­wej wal­ce naj­lep­szy oka­zał się Che­mik Kędzie­rzyn Koź­le któ­ry z kom­ple­tem punk­tów został mistrzem Slon­skiej Ligi 2020. Dru­gie było Zagłę­bie Sosno­wiec. Naj­lep­szy zawod­nik Che­mi­ka — Filip Kon­dra­ciuk — otrzy­mał indy­wi­du­al­nie wyróż­nie­nie. To kolej­ny spo­ry suk­ces mło­dych fut­bo­li­stów z Kędzie­rzy­na-Koź­la.

- Przy­kła­da­my się do szko­le­nia naszej mło­dzie­ży naj­le­piej jak może­my. W aka­de­mii tre­nu­je w sumie 250 dzie­ci. To oczko w gło­wie nasze­go klu­bu — mówi Piotr Nie­wa­dzisz, pre­zes Che­mi­ka Kędzie­rzyn-Koź­le. — Wie­rzy­my, że wie­lu z nich zro­bi kie­dyś karie­rę już w doro­słym spo­rcie.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting