Plastikowe złoto ZAKSY

Pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa zabi­ła Plu­sLi­gę. Zarząd Pol­skiej Ligi Siat­ków­ki posta­no­wił zakoń­czyć roz­gryw­ki sezo­nu 2019/20 bez wyło­nie­nia mistrza Pol­ski.

- To były bar­dzo trud­ne decy­zje. Trud­ne, lecz koniecz­ne do pod­ję­cia w tro­sce o bez­pie­czeń­stwo gra­czy, pra­cow­ni­ków klu­bów i całe­go nasze­go śro­do­wi­ska. Mam nadzie­ję, że spo­tka­ją się ze zro­zu­mie­niem. W tym momen­cie dzię­ku­ję naszym wszyst­kim spon­so­rom oraz part­ne­rom za oka­zy­wa­ne nam zro­zu­mie­nie i wspar­cie, gra­czom i klu­bom za bar­dzo emo­cjo­nu­ją­cy sezon. Liczę, że wkrót­ce wszy­scy w zdro­wiu spo­tka­my się w naszych halach, w wal­ce o meda­le i przy wspar­ciu naj­lep­szych kibi­ców świa­ta – mówił po dzi­siej­szym pose­dze­niu zarzą­du PLS, pre­zes Paweł Zagum­ny.

O ile w roz­gryw­kach żeń­skich uda­ło się zakoń­czyć run­dę zasad­ni­cza i na tej pod­sta­wie wyło­nić mirza Pol­ski, o tyle roz­gryw­ki męskie, któ­re zosta­ły zakoń­czo­ne po 24. kolej­ce, nie dały moż­li­wo­ści wyło­nie­nia ofi­cjal­ne­go mistrza Pol­ski. Dzia­ła­cze w poro­zu­mie­niu z klu­ba­mi uzna­li, więc, że tabe­la posłu­ży jedy­nie do usta­le­nia koń­co­wej kolej­no­ści i dzię­ki temu ZAKSA, Verva War­sza­wa i Skra Beł­cha­tów zosta­ną zgło­szo­ne do przy­szło­rocz­nych roz­gry­wek Ligi Mistrzów, a zawod­ni­cy dosta­ną na pamiąt­kę meda­le z… pla­sti­ku.
Jed­no­cze­śnie posta­no­wio­no, że z Plu­sLi­gi spad­nie ostat­nia w tabe­li, Visła Byd­goszcz. Zastą­pi ją Stal Nysa lub BBTS Biel­sko-Bia­ła.

Gra­tu­lu­je­my, więc naszym zawod­ni­kom zdo­by­cia pla­sti­ko­we­go zło­ta, bo trze­ba jed­nak przy­po­mnieć, że na pozy­cje lide­ra ZAKSA wró­ci­ła dopie­ro w 23. Kolej­ce, po wygra­nym 3:1, wyjaz­do­wym meczu z Indyk­po­lem Olsz­tyn i prze­gra­nej 0:3 Vervy War­sza­wa z Tre­flem Gdańsk.
Co dalej? Nie wia­do­mo. Teraz cały spor­to­wy świat spor­tu, tak jak wszy­scy, zamarł i sku­pił się na wal­ce z koro­na­wi­ru­sem. Miej­my nadzie­ję, że czas na emo­cje spor­to­we jesz­cze nadej­dzie. Może w lecie? Może w jesie­ni, ale nadej­dzie na pew­no.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting