Category: SPORT

Medale dla naszych na Mistrzostwach Polski w Karate Olimpijskim

W sobo­tę 27 kwiet­nia 2019r. w Pozna­niu odby­ły się Mistrzo­stwa Pol­ski Junio­rów Młod­szych, Junio­rów i Mło­dzie­żow­ców...

Ale się narobiło…

Po sobot­nim fina­ło­wym meczem Plu­sLi­gi, wciąż trwa­ją prze­py­chan­ki. W ponie­dzia­łek rano dzia­ła­cze ONICO War­sza­wa wysła­li...

Co ja „kraczę” jak… Wrona

Naj­pierw było rado­śnie jak w baj­ce, potem nie­bez­piecz­nie jak w thril­le­rze, a skoń­czy­ło się trzę­sie­niem zie­mi! ZAKSA...

Dał nam przykład Sam Deroo…

… jak zwy­cię­żać mamy! ZAKSA wygra­ła decy­du­ją­cy mecz pół­fi­na­łu Plu­sLi­gi z Alu­ro­nem Zawier­cie 3:1. Do fina­łu wpro­wa­dził...

Jak z wesela „wyczarować” pogrzeb i odwrotnie

Siat­ka­rze ZAKSY jak naj­lep­si magi­cy. Naj­pierw z wese­la „wycza­ro­wa­li” pogrzeb, by w ostat­nią śro­dę z pogrze­bu zro­bić…...

Kolejny sukces Żanety Skowrońskiej

Zawod­nicz­ka LKJ Lewa­da z Zakrzo­wa zaję­ła dru­gie miej­sce na Mię­dzy­na­ro­do­wych Zawo­dach w Ujeż­dże­niu. Impre­za odby­ła się...

Wielki półmaraton na ulicach Kędzierzyna-Koźla (zdjęcia)

Bie­ga­cze ruszy­li na tra­sę by uczcić pamięć Jana Buł­kow­skie­go. Jan Buł­kow­ski to nie­ży­ją­cy od roku tre­ner bie­ga­czy...

W niedzielę czeka nas kolejna duża impreza biegowa

Cze­ka nas trze­ci Mini­ma­ra­ton Pamię­ci Jana Paw­ła II oraz Pół­ma­ra­ton Dobrej Rodzi­ny. Dopie­ro co w minio­ną nie­dzie­lę bie­ga­cze...

Ponad 200 osób pobiegło przywitać wiosnę

Na osie­dlu Azo­ty odbył się wiel­ki bieg prze­ła­jo­wy na dystan­sie 10 km. To było moc­ne spor­to­we otwar­cie sezo­nu bie­go­we­go...

ZAKSA – droga do mistrzostwa

Po zwy­cię­stwie 3:1 w Kato­wi­cach, ZAKSA zapew­ni­ła sobie pierw­sze miej­sce w roz­gryw­kach Plu­sLi­gi po sezo­nie zasad­ni­czym...

Protection Plugin made by Web Hosting