Category: SPORT

17.387 długości basenu przepłynęli ku czci Jana Pawła II

Na kry­tej pły­wal­ni w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu roze­gra­no VII Otwar­ty Memo­riał Pły­wac­ki ku czci Jana Paw­ła II zor­ga­ni­zo­wa­ny przez...

Pobiegli dla Jana Pawła II

2 kwiet­nia, po raz dru­gi, odbył się bieg ulicz­ny poświę­co­ny pamię­ci Jana Paw­ła II. Naj­lep­szym bie­ga­czem oka­zał się w tym roku Tomasz...

Kędzierzynianin najlepszym zawodnikiem świata w biegu przez płotki

Świa­to­wa Fede­ra­cja Lek­kiej Atle­ty­ki przed­sta­wi­ła wła­śnie naj­now­szy ran­king, na cze­le któ­re­go zna­lazł się Hen­ryk Szy­mu­ra....

Kolejne medale młodych pływaków

W sobo­tę i nie­dzie­lę Pły­wal­nia MOSiR w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu gości­ła na swo­im base­nie naj­lep­szych pły­wa­ków...

ZAKSA – Uniwersytet im. A.Gardiniego

W ostat­ni wto­rek ZAKSA dała lek­cję siat­ków­ki! W kato­wic­kim „Spodku” poko­na­ła GKS 3:0, a trzy dni wcze­śniej lanie dosta­li...

Protection Plugin made by Web Hosting