Category: WIADOMOŚCI z ZAK

Zmiany w radzie nadzorczej kędzierzyńskich “Azotów”

Grze­gorz Pecz­kis i Tomasz Szcze­giel­niak zło­ży­li rezy­gna­cje. W skład rady powo­ła­no Artu­ra Ogur­ka oraz byłe­go woje­wo­dę...

Grupa Azoty ZAK sfinansowała nagrodę dla najlepszego technika

W Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych i Ogól­no­kształ­cą­cych w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu odby­ło się wrę­cze­nie Nagro­dy im. Maria­na...

Grupa Azoty ZAK nagrodzona Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy

Cen­tral­ny Insty­tut Ochro­ny Pra­cy – Pań­stwo­wy Insty­tut Badaw­czy już po raz 22. wyróż­nił fir­my i insty­tu­cje wyka­zu­ją­ce...

Grupa Azoty Zak S.A. utrzymuje wysoki poziom dbałości o środowisko. Przedłużono Certyfikat Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care

23 listo­pa­da 2021 r. pod­czas kon­fe­ren­cji TECHCO FORUM wrę­czo­no Cer­ty­fi­ka­ty Ramo­we­go Sys­te­mu Zarzą­dza­nia Respon­si­ble Care...

Grupa Azoty ZAK utrzymuje poziom produkcji i zysków mimo wysokich cen surowców

9 listo­pa­da 2021 r. Gru­pa Azo­ty ZAK opu­bli­ko­wa­ła skon­so­li­do­wa­ne wyni­ki finan­so­we za III kwar­tał br. Spół­ka wypra­co­wa­ła...

Zielone Azoty podstawą nowej strategii Grupy

Gru­pa Azo­ty przed­sta­wi­ła nową stra­te­gię na lata 2021 – 2030. Jej głów­ne zało­że­nia opie­ra­ją się o trans­for­ma­cję...

Stypendia Grupy Azoty ZAK S.A. dla najzdolniejszych uczniów kozielskiej „Żeglugi”

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. prze­ka­za­ła sty­pen­dia dla przy­szłych tech­ni­ków żeglu­gi śród­lą­do­wej. Wśród tego­rocz­nych sty­pen­dy­stów...

Grupa Azoty ZAK S.A. „Zdrową Firmą”

Gru­pa Azo­ty Zakła­dy Azo­to­we Kędzie­rzyn S.A. zna­la­zła się w gro­nie lau­re­atów kon­kur­su LODOŁAMACZE, w któ­rym doce­nia­ni są...

Stypendia dla chemików rozdane

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. po raz kolej­ny przy­zna­ła sty­pen­dia nauko­we che­mi­kom z Zespo­łu Szkół nr 3 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu....

Maszyna pomoże w treningach

Sek­cja bad­min­to­na MMKS Kędzie­rzyn Koź­le zyska­ła nowo­cze­sną maszy­nę do nagry­wa­nia lotek. Środ­ki na jej zakup prze­ka­za­ła Gru­pa...

Protection Plugin made by Web Hosting