Category: WIADOMOŚCI z ZAK

W Grupie Azoty trzymają rękę na pulsie procesów produkcyjnych

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. wzię­ła udział i była hono­ro­wym gospo­da­rzem XIV Kon­fe­ren­cji Nauko­wo-Tech­nicz­nej Remon­ty i Utrzy­ma­nie...

Grupa Azoty wspiera walkę z pandemią

Gru­pa Azo­ty od same­go począt­ku pan­de­mii zaan­ga­żo­wa­ła się we wspar­cie insty­tu­cji i jed­no­stek zwal­cza­ją­cych COVID-19. Już...

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle ze zwiększonym finansowaniem

Głów­ny spon­sor klu­bu Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. od tego roku zwięk­szył war­tość finan­so­wa­nia klu­bu o bli­sko 10 pro­cent. W związ­ku...

Za nami czwarta edycja programu Ambasador Marki Grupa Azoty

Webi­na­ria w ramach Aka­de­mii Gru­py Azo­ty, cykle edu­ka­cyj­ne „che­mia od kuch­ni” oraz współ­or­ga­ni­za­cja kra­jo­wych...

Grupa Azoty Zak S.A. po raz kolejny wspiera służę zdrowia

Pre­zes kędzie­rzyń­skiej spół­ki Artur Kamiń­ski prze­ka­zał czek na 108 tysię­cy zło­tych szpi­ta­lo­wi w Nysie. Gru­pa Azo­ty ZAK S.A....

Grupa Azoty ZAK S.A. po raz kolejny wspiera służę zdrowia

Pre­zes kędzie­rzyń­skiej spół­ki Artur Kamiń­ski prze­ka­zał czek na 108 tysię­cy zło­tych szpi­ta­lo­wi w Nysie. Gru­pa Azo­ty ZAK S.A....

Płynne czytanie na Odrze pod banderą Grupy Azoty ZAK S.A.

Na rejs po rze­ce słyn­ną aktor­kę i pisar­kę zapro­si­ła Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. “Płyn­ne czy­ta­nie” to akcja pro­mu­ją­ce...

Na Opolszczyźnie powstanie pierwszy lądowy terminal kontenerowy

W śro­dę, 19 maja 2021 r. przed­sta­wi­cie­le Gru­py Azo­ty Zakła­dów Azo­to­wych Kędzie­rzyn S.A. i Ost-West Logi­stic Poland pod­pi­sa­li list...

Grupa Azoty ZAK S.A. przekazała kolejne pieniądze na walkę z koronawirusem

Tym razem prze­zna­czo­no 90 tys. zło­tych dla szpi­ta­la w Bia­łej w sąsied­nim powie­cie prud­nic­kim. Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. od począt­ku...

Grupa Azoty ZAK S.A. ma 59 mln zł zysku netto za pierwszy kwartał

Kolej­ne dobre infor­ma­cje z kędzie­rzyń­skiej spół­ki. Fir­ma zano­to­wa­ła wzrost zysku i przy­cho­du. Kil­ka dni temu Gru­pa Azo­ty ZAK...

Protection Plugin made by Web Hosting