Category: WIADOMOŚCI z ZAK

Historyczne wyniki Grupy Azoty ZAK S.A. w 2021 roku

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. zakoń­czy­ła rok 2021 rekor­do­wym zyskiem net­to wyno­szą­cym 273 mln zł, co ozna­cza wzrost o 133% w sto­sun­ku do...

Sławomir Sobkiewicz prezesem Dolnośląskiej Doliny Wodorowej

Sła­wo­mir Sob­kie­wicz, dyrek­tor Jed­nost­ki Biz­ne­so­wej Ener­ge­ty­ka w Gru­pie Azo­ty ZAK, został powo­ła­ny na pre­sti­żo­we...

Mamy wielki potencjał w zakresie innowacyjności

Roz­mo­wa z dr. Bog­da­nem Tomasz­kiem, wice­pre­ze­sem zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK S.A. W kędzie­rzyń­skiej spół­ce peł­ni Pan nad­zór nad...

Przybywa naukowców w grupie Azoty ZAK S.A.

W Gru­pie Azo­ty ukoń­czo­no pierw­szy dok­to­rat wdro­że­nio­wy. Urszu­la Dorosz obro­ni­ła roz­pra­wę, któ­ra może się przy­czy­nić do...

Milion złotych od Grupy Azoty na pomoc Ukrainie

Poza samy­mi pie­niędz­mi kon­cern zaan­ga­żu­je się rów­nież w zbiór­ki darów, krwi oraz zapew­nie­nie noc­le­gów uchodź­com. Spół­ki...

Spółka z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty realizuje ważną inwestycję dla produkcji nawozów

W Gru­pie Azo­ty Zakła­dy Azo­to­we Kędzie­rzyn trwa reali­za­cja zada­nia inwe­sty­cyj­ne­go “Moder­ni­za­cja węzła sprę­ża­nia gazu...

Nowe inwestycje warte 36 mln zł na Wydziale Amoniaku w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn

Na tere­nie Wydzia­łu Amo­nia­ku w Gru­pie Azo­ty ZAK – wcho­dzą­cej w skład Gru­py Kapi­ta­ło­wej Gru­pa Azo­ty –...

Zmiany w radzie nadzorczej kędzierzyńskich “Azotów”

Grze­gorz Pecz­kis i Tomasz Szcze­giel­niak zło­ży­li rezy­gna­cje. W skład rady powo­ła­no Artu­ra Ogur­ka oraz byłe­go woje­wo­dę...

Grupa Azoty ZAK sfinansowała nagrodę dla najlepszego technika

W Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych i Ogól­no­kształ­cą­cych w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu odby­ło się wrę­cze­nie Nagro­dy im. Maria­na...

Grupa Azoty ZAK nagrodzona Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy

Cen­tral­ny Insty­tut Ochro­ny Pra­cy – Pań­stwo­wy Insty­tut Badaw­czy już po raz 22. wyróż­nił fir­my i insty­tu­cje wyka­zu­ją­ce...

Protection Plugin made by Web Hosting