Category: WIADOMOŚCI z ZAK

Stypendia dla chemików rozdane

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. po raz kolej­ny przy­zna­ła sty­pen­dia nauko­we che­mi­kom z Zespo­łu Szkół nr 3 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu....

Maszyna pomoże w treningach

Sek­cja bad­min­to­na MMKS Kędzie­rzyn Koź­le zyska­ła nowo­cze­sną maszy­nę do nagry­wa­nia lotek. Środ­ki na jej zakup prze­ka­za­ła Gru­pa...

Statuetka „Zdrowej Firmy” konkursu LODOŁAMACZE trafiła do Grupy Azoty ZAK S.A.

Gru­pa Azo­ty Zakła­dy Azo­to­we Kędzie­rzyn S.A. zna­la­zła się w gro­nie lau­re­atów kon­kur­su LODOŁAMACZE, w któ­rym doce­nia­ni są...

Grupa Azoty ZAK S.A. doceniła wyróżniających się pracowników

Wie­lo­let­nią tra­dy­cją Gru­py Azo­ty ZAK S.A. jest wrę­cza­nie odzna­czeń pra­cow­ni­kom, któ­rzy wyka­zu­ją ponad­prze­cięt­ne...

Innowacyjność odpowiedzią na wyzwania przyszłości

O roz­wo­ju Gru­py Azo­ty ZAK S.A. mówił pod­czas Euro­pej­skie­go Kon­gre­su Gospo­dar­cze­go Paweł Stań­czyk, pre­zes zarzą­du Spół­ki. W...

W Grupie Azoty ZAK S.A. powstanie laboratorium analityki wodorowej

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. będzie współ­uczest­ni­czyć w two­rze­niu Dol­no­ślą­skiej Doli­ny Wodo­ro­wej. Gru­pa Azo­ty jest naj­więk­szym...

Kolejne dobre wyniki finansowe Grupy Azoty Zak S.A.

Kędzie­rzyń­ska spół­ka zano­to­wa­ła 45-pro­cen­to­wy wzrost przy­cho­dów w dru­gim kwar­ta­le tego roku. Gru­pa Azo­ty ZAK S.A....

Grupa Azoty ZAK S.A. z nowym kondensatorem niskociśnieniowym

Na insta­la­cji kwa­su azo­to­we­go TK V w Gru­pie Azo­ty ZAK S.A. kosz­tem bli­sko 6 mln zł wymie­nio­ny został nisko­ci­śnie­nio­wy...

W Grupie Azoty trzymają rękę na pulsie procesów produkcyjnych

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. wzię­ła udział i była hono­ro­wym gospo­da­rzem XIV Kon­fe­ren­cji Nauko­wo-Tech­nicz­nej Remon­ty i Utrzy­ma­nie...

Grupa Azoty wspiera walkę z pandemią

Gru­pa Azo­ty od same­go począt­ku pan­de­mii zaan­ga­żo­wa­ła się we wspar­cie insty­tu­cji i jed­no­stek zwal­cza­ją­cych COVID-19. Już...

Protection Plugin made by Web Hosting