Szukasz kontaktu z towarzystwem sportowym z Kędzierzyna-Koźla? Tu masz pełną listę

Po ogól­no­pol­skiej kwa­ran­tan­nie wie­lu z nas wró­ci do aktyw­ne­go upra­wia­nia spor­tu. Wte­dy baza danych miej­sco­wych klu­bów bar­dzo się przy­da.

Na razie wszel­kie gru­po­we tre­nin­gi są zawie­szo­ne i ogra­ni­cza­ją się do zajęć onli­ne. Ale wszyst­ko wska­zu­je na to, że w naj­bliż­szych tygo­dniach obostrze­nia będą zmniej­sza­ne. Wte­dy kędzie­rzy­nia­nie praw­do­po­dob­nie rzu­cą się do upra­wia­nia spor­tu.

Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu przy­go­to­wał peł­na listę sto­wa­rzy­szeń spor­to­wych z nasze­go mia­sta. Są tam poda­ne adre­sy i dys­cy­pli­ny. Jeśli ktoś chciał­by pod­jąć tre­nin­gi, wysłać na zaję­cia dziec­ko albo wes­przeć jakieś towa­rzy­stwo, może skon­tak­to­wać się z MOSiR-em pod nume­rem tele­fo­nu 77 472 31 38.

Stwo­rze­nie aktu­al­nej i peł­nej bazy danych towa­rzystw spor­to­wych dzia­ła­ją­cych na tere­nie mia­sta było jed­nym z pierw­szych zobo­wią­zań nowe­go dyrek­to­ra MOSiR Toma­sza Radłow­skie­go.

Baza dostęp­na jest tutaj: http://www.mosirkk.pl/wgrane-pliki/stowarzyszenia-sportowe.pdf

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting