Category: KULTURA

Wracają Dni Miasta. Wiemy już, jakie gwiazdy wystąpią na scenie

Impre­za odbę­dzie się ponow­nie po dwóch latach prze­rwy spo­wo­do­wa­nej pan­de­mią. Sce­na sta­nie na zamknię­tej dla ruchu alei Jana Paw­ła II....

Miłość od pierwszego wejrzenia. Grupa z Kędzierzyna-Koźla nagrała teledysk o namiętnych zalotach

Czy to w pra­cy, czy to w barze, a może w jed­nym i w dru­gim?  Strza­ła amo­ra tra­fia w naj­bar­dziej...

Muzeum Ziemi Kozielskiej docenione w regionie

Nasza pla­ców­ka dosta­ła wyróż­nie­nie w kon­kur­sie na “Naj­lep­szą Prze­strzeń Publicz­ną Woje­wódz­twa Opol­skie­go”. Celem...

Młodzi zachwycili na scenie

Na deskach na deskach Domu Kul­tu­ry „Che­mik” odbył się kon­cert lau­re­atów III Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Pio­sen­ki Dzie­cię­cej...

Echo Kresów świętuje 10-lecie istnienia

Wyjąt­ko­wy zespół wystą­pił pod­czas Kon­cer­tu Czte­rech Kul­tur. Chór ” Echo kre­sów” powstał z ini­cja­ty­wy Kre­so­wian...

Golce przyjadą do Kędzierzyna-Koźla

25 wrze­śnia przed sta­ro­stwem odbę­dzie się kon­cert Golec uOr­kie­stra w ramach pik­ni­ku „W zdro­wym cie­le zdro­wy duch” w trak­cie...

Grupa Azoty Zak S.A. sięga gwiazd

Sześć nowych nazwisk poja­wi­ło się w Alei Gwiazd Pol­skiej Pio­sen­ki w Opo­lu. Part­ne­rem wyda­rze­nia była Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. Opo­le...

Dinozaury rocka i big beatu znów zaszalały na scenie

W ostat­ni week­end sierp­nia miesz­kań­cy bawi­li się na Gita­ria­dzie. Impre­zę wspar­ła Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. Gita­ria­da 40 już na sta­łe...

Zbliża się kolejny Festiwal Mikołaja z Koźla

Tego­rocz­na edy­cja roz­pocz­nie się 17 wrze­śnia i potrwa trzy dni. Festi­wal Miko­ła­ja z Koź­la tra­dy­cyj­nie odby­wa się jesie­nią....

Jeździeckie  Mistrzostwa Gwiazd odbędą się w najbliższy weekend

Ze wzglę­du na obostrze­nia zwią­za­ne z pan­de­mią, w tym roku orga­ni­za­to­rzy zapra­sza­ją jed­nak do śle­dze­nia rela­cji on-line....

Protection Plugin made by Web Hosting