Category: KULTURA

Powitania Lata w Parku Pojednania

Na sce­nie zoba­czy­my arty­stów Stu­dia Pio­sen­ki MOK, Bar­ta­sa Szy­mo­nia­ka oraz zespół “Pącz­ki w tłusz­czu”. Impre­za odbę­dzie...

Szafa — Teatru Ludzi Pracujących na deskach Domu Kultury Lech

Teatr Ludzi Pra­cu­ją­cych zapra­sza na pierw­szą popan­de­micz­ną pre­mie­rę, któ­ra odbę­dzie się na deskach bla­cho­wiań­skie­go domu...

Nowy laserowy projektor w kinie Chemik

MOK wyko­rzy­stał lock­down na wymia­nę sprzę­tu. Fil­my zoba­czy­my teraz w roz­dziel­czo­ści 4K. Kino­ma­nia­cy przez kil­ka mie­się­cy...

W Kędzierzynie-Koźlu odbędą się Targi Książki nad Odrą

To grat­ka dla miło­śni­ków lite­ra­tu­ra i wszyst­kich moli książ­ko­wych. Pomy­sło­daw­cą i orga­ni­za­to­rem impre­zy jest Miej­ska...

Muzeum zwiedzisz ze specjalną aplikacją

Znaj­dą się w niej infor­ma­cje doty­czą­ce wysta­wy sta­łej w Muzeum Zie­mi Koziel­skiej, a tak­że wie­lu cie­ka­wo­stek...

Ludzie wrócili do kin w Kędzierzynie-Koźlu. Na jeden seans wyprzedano nawet wszystkie bilety

W week­end stan­dar­do­wo na sean­se sprze­da­wa­ło się po 30 – 40 wej­śció­wek. Naj­wię­cej widzów zgro­ma­dził film “Palm Spring”...

Organizuje go Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu

Dys­ku­syj­ny klub fil­mo­wy to for­mu­ła dosko­na­le zna­na w naszym mie­ście. Teraz podob­ny for­mat, ale dosto­so­wa­ny do obostrzeń...

Eko Ferie w miejskiej bibliotece

Odbę­dą się w dniach od 4 do 17 stycz­nia. Nasze dzie­ci dzię­ki temu będą mogły tam spę­dzić miło czas łącząc się przez inter­net....

Kiermasz rozpoczyna się w piątek i potrwa do niedzieli

Już wia­do­mo, że to będą nie­ty­po­we świę­ta z powo­du sza­le­ją­cej pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa. Na szczę­ście nie wszyst­kie...

Ruszają kolejne “Krajobrazy słowa”

Pra­ce moż­na nad­sy­łać do 31 grud­nia. Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu oraz Urząd Mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le...

Protection Plugin made by Web Hosting