Category: SPORT

Znów ruszają spływy kajakowe po rzece Kłodnicy

Pierw­szy rejs odbę­dzie się w naj­bliż­szy czwar­tek. Rze­ka Kłod­ni­ca jest wyjąt­ko­wo malow­ni­cza, a nie­wie­lu miesz­kań­ców...

Pobiegli ulicami Koźla w VIII Biegu Koziołków

27 maja, po raz ósmy z Koziel­skie­go ryn­ku wystar­to­wa­li uczest­ni­cy Bie­gu Kozioł­ków. Spor­to­we zma­ga­nia odby­wa­ły się na dwóch...

Już w niedzielę wielki Bieg Koziołków

Miesz­kań­cy mogą się spo­dzie­wać dużych emo­cji spor­to­wych i utrud­nień w ruchu. Bieg Kozioł­ków to impre­za, któ­ra na sta­le...

Sukces kędzierzyńskich karateków. Zdobyli 24 medale

Zawod­ni­cy ze Sto­wa­rzy­sze­nia Sym­pa­ty­ków Kara­te „Bushi­do” po raz dzie­wią­ty wzię­li udział w Grand Prix Ślą­ska...

17.387 długości basenu przepłynęli ku czci Jana Pawła II

Na kry­tej pły­wal­ni w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu roze­gra­no VII Otwar­ty Memo­riał Pły­wac­ki ku czci Jana Paw­ła II zor­ga­ni­zo­wa­ny przez...

Pobiegli dla Jana Pawła II

2 kwiet­nia, po raz dru­gi, odbył się bieg ulicz­ny poświę­co­ny pamię­ci Jana Paw­ła II. Naj­lep­szym bie­ga­czem oka­zał się w tym roku Tomasz...

Kędzierzynianin najlepszym zawodnikiem świata w biegu przez płotki

Świa­to­wa Fede­ra­cja Lek­kiej Atle­ty­ki przed­sta­wi­ła wła­śnie naj­now­szy ran­king, na cze­le któ­re­go zna­lazł się Hen­ryk Szy­mu­ra....

Kolejne medale młodych pływaków

W sobo­tę i nie­dzie­lę Pły­wal­nia MOSiR w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu gości­ła na swo­im base­nie naj­lep­szych pły­wa­ków...

ZAKSA – Uniwersytet im. A.Gardiniego

W ostat­ni wto­rek ZAKSA dała lek­cję siat­ków­ki! W kato­wic­kim „Spodku” poko­na­ła GKS 3:0, a trzy dni wcze­śniej lanie dosta­li...

Protection Plugin made by Web Hosting