MOSiR zaprasza na zajęcia on-line

Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu zapra­sza wszyst­kich chęt­nych na zaję­cia fit­ness onli­ne.

Spe­cjal­nie przy­go­to­wa­na ofer­ta pozwo­li miesz­kań­com prze­trwać ten trud­ny okres i #zosta­ćw­do­mu

Wszyst­kie tre­nin­gi pro­wa­dzo­ne są na pro­fi­lu MOSiR Kędzie­rzyn-Koź­le: www.facebook.pl/mosirkk o godz. 18.00

oto ofer­ta ćwi­czeń:

ponie­dzia­łek — fit­ness
wto­rek — joga
śro­da — fit­ness
czwar­tek — joga

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting