Category: KULTURA

Ruszają zapisy na półkolonie z MOK-iem

Z roku na rok zaję­cia cie­szą się coraz więk­szą popu­lar­no­ścią. Wie­lu rodzi­ców nie może sobie pozwo­lić na opie­kę nad dzieć­mi...

Ruszyły Dni Literatury dla Dzieci i Młodzieży

Do 8 czerw­ca naj­młod­si czy­tel­ni­cy mogą się spo­tkać ze swo­imi ulu­bio­ny­mi auto­ra­mi. Dopie­ro co zakoń­czy­ły się Tar­gi...

Dni Miasta 2019 to imprezowa petarda

- Już daw­no się tak dobrze nie bawi­li­śmy — mówi­li miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la w pią­tek i sobo­tę. Zda­niem wie­lu...

Ruszyły Dni Miasta Kędzierzyna-Koźla

Kon­cert Luxtor­pe­dy był świet­ną roz­grzew­ką przed kolej­ny­mi atrak­cja­mi. Ofi­cjal­ne roz­po­czę­cie Dni Mia­sta mia­ło miej­sce...

Już 8 czerwca Dni Chemików 2019. Grupa Azoty zaprasza na wielką imprezę

Na sce­nie wystą­pi m.in. zespół Myslo­vitz, będą też popu­lar­ni pol­scy skocz­ko­wie nar­ciar­scy i wie­le atrak­cji dla naj­młod­szych....

Dziś ruszają Dni Miasta

Na sce­nie wystą­pią Luxtor­pe­da, Łąki Łan, Cleo i Agniesz­ka Chy­liń­ska. Będzie jed­nak dużo wię­cej atrak­cji. Dni Mia­sta to...

Targi Książki nad Odrą. Nie zabraknie gwiazd

To wiel­kie wyda­rze­nie kul­tu­ral­ne zgro­ma­dzi mię­dzy inny­mi Kry­sty­nę Czu­bów­nę i Kata­rzy­nę Dowbor. Tar­gi Książ­ki nad Odrą...

Podsumowano charytatywny koncert na rzecz hospicjum

Uda­ło się zebrać dzię­ki nie­mu 14 tysię­cy zło­tych. To było wyjąt­ko­we wyda­rze­nie muzycz­ne na ska­lę regio­nu. W nie­dzie­lę...

Festiwal pieśni maryjnych w Kędzierzynie-Koźlu

Odbę­dzie się 11 maja o 16.00 w koście­le para­fial­nym pw. Św. Miko­ła­ja. II Festi­wal Pie­śni Maryj­nych będzie wyjąt­ko­wym...

Sabina Nowosielska zaśpiewa “Daj mi tę noc”

W DK Che­mik odbę­dzie się wyjąt­ko­wy kon­cert muzycz­ny z któ­re­go dochód prze­zna­czo­ny zosta­nie na dofi­nan­so­wa­nie hospi­cjum. O...

Protection Plugin made by Web Hosting