Głosując na nasze inwestycje można wygrać ciekawe nagrody

Miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la mogą wyróż­nić budo­wę “Wod­ne­go oKKa” oraz moder­ni­za­cję muzeum. Oba przed­się­wzię­cia rywa­li­zu­ją w ogól­no­pol­skim ple­bi­scy­cie.

W sumie w całej Pol­sce do kon­kur­su „Moder­ni­za­cja Roku & Budo­wa XXI wie­ku” zgło­szo­no 319 inwe­sty­cji. Orga­ni­zu­je go Sto­wa­rzy­sze­nie Ochro­ny Naro­do­we­go Dzie­dzic­twa Mate­rial­ne­go. Cho­dzi o wybra­nie naj­lep­szych w Pol­sce przed­się­wzięć, któ­re na sta­łe wpły­wa­ją na lokal­ne oto­cze­nie i są przy­kła­dem dobre­go zarzą­dza­nia i wizji odpo­wia­da­ją­cej potrze­bom miesz­kań­ców.

W przy­pad­ku Kędzie­rzy­na-Koź­la zgło­szo­no dwie inwe­sty­cje. Są to odda­ne do użyt­ku w 2019 roku „Wod­ne oKKo” i wyre­mon­to­wa­ne piw­ni­ce koziel­skie­go zam­ku, gdzie od razu zaczę­ło pręż­ną dzia­łal­ność Muzeum Zie­mi Koziel­skiej.

Gło­so­wa­nie w pierw­szym eta­pie kon­kur­su potrwa do 11 maja. Nagro­da­mi dla jego uczest­ni­ków są wyciecz­ka po kra­ju razem z jury, wizy­tu­ją­cym zgło­szo­ne obiek­ty oraz zapro­sze­nia na wrze­śnio­wą galę fina­ło­wą w Zam­ku Kró­lew­skim w War­sza­wie.

Na koziel­skie muzeum moż­na oddać głos pod adre­sem:
http://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/1691/object/1739/muzeum-ziemi-kozielskiej

Z kolei na „Wod­ne oKKo” moż­na oddać głos tu:
http://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/1691/object/1874/kedzierzynsko-kozielskie-centrum-aktywnosci-wodne-okko

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting