Poznaj śląskie kobiety — bohaterki tych ziem

Nie­zwy­kłą wysta­wę w koście­le na osie­dlu Pia­stów przy­go­to­wa­ło Sto­wa­rzy­sze­nie Patrio­tycz­ny Kędzie­rzyn-Koź­le.

Każ­da z nich bra­ła czyn­ny udział w krze­wie­niu pol­skiej tra­dy­cji i kul­tu­ry na ślą­skiej zie­mi. Były sani­ta­riusz­ka­mi, nauczy­ciel­ka­mi, pra­cow­ni­ka­mi admi­ni­stra­cyj­ny­mi. Pod­czas II woj­ny świa­to­wej część z nich za swo­ją dzia­łal­ność ponio­sło śmierć. Dziś Sto­wa­rzy­sze­nie Patrio­tycz­ny Kędzie­rzyn-Koź­le odda­ło im hołd. W para­fii Ducha Św. w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu mia­ła miej­sce pre­mie­ra wysta­wy pt. „Ślą­skie kobie­ty – pol­skie twier­dze”.

-Poprzez ścią­gnię­cie tej wysta­wy chce­my aktyw­nie włą­czyć się w obcho­dy stu­le­cia Powstań Ślą­skich. Cho­ciaż nasze mia­sto było obję­te wal­ka­mi dopie­ro w 1921 roku, to już dzi­siaj chce­my uczcić te wspa­nia­łe kobie­ty, któ­re czę­sto poświę­ci­ły swo­je życie na rzecz nie­pod­le­gło­ści – mówi Krzysz­tof Mar­cin­kie­wicz, wice­pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Patrio­tycz­ny Kędzie­rzyn-Koź­le.

Na dzie­się­ciu plan­szach zapre­zen­to­wa­no syl­wet­ki 42 kobiet zaan­ga­żo­wa­nych w dzia­łal­ność spo­łecz­no­ści pol­skiej na tere­nie Gór­ne­go Ślą­ska od począt­ku XX wie­ku aż do 1945 roku.

-Ta wysta­wa to pierw­sze z wyda­rzeń, jakie pla­nu­je­my w związ­ku z set­ną rocz­ni­cą Powstań Ślą­skich. Nie chce­my na razie zdra­dzać szcze­gó­łów, ale jeste­śmy prze­ko­na­ni, że god­nie upa­mięt­ni­my boha­ter­stwo tych ludzi. Wiel­ko­pol­ska pamię­ta o swo­ich powstań­cach, miesz­kań­cy Zaol­zia wspo­mi­na­ją żoł­nie­rzy oraz mili­cjan­tów bro­nią­cych ich przed agre­sją cze­cho­sło­wac­ką w stycz­niu 1919 roku. Tak­że i nasi powstań­cy, przez ostat­nie deka­dy odro­bi­nę zapo­mnia­ni, zasłu­gu­ją na swo­je miej­sce w ludz­kiej pamię­ci – tłu­ma­czy Krzysz­tof Mar­cin­kie­wicz.

Wysta­wa była przy­go­to­wa­na rok temu, na stu­le­cie odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści. 11 listo­pa­da 2018 roku spę­dzi­ła w sej­mie, skąd roz­po­czę­ła swój objazd po woje­wódz­twach ślą­skim i opol­skim. Gości­ła m.in. w Opol­skim Urzę­dzie Woje­wódz­kim, Ryb­ni­ku, Kato­wi­cach. Dziś zawi­ta­ła do Kędzie­rzy­na-Koź­la, gdzie będzie ją moż­na podzi­wiać do koń­ca mie­sią­ca.

Wysta­wa zosta­ła zre­ali­zo­wa­na przez Naro­do­wy Insty­tut Dzie­dzic­twa w Opo­lu oraz Fun­da­cję Pol­skie Dzie­dzic­two Ślą­ska.

-Chce­my tak­że przy­po­mnieć, że w naj­bliż­szą nie­dzie­lę we wszyst­kich kościo­łach nasze­go mia­sta będzie mia­ła miej­sce zbiór­ka pro­duk­tów żyw­no­ścio­wych dla Pola­ków na Kre­sach. To część akcji „jeden naród ponad gra­ni­ca­mi”. Wszyst­kich bar­dzo ser­decz­nie zachę­ca­my do wspar­cia naszych roda­ków, któ­rzy po II woj­nie świa­to­wej zosta­li na Litwie i Bia­ło­ru­si – doda­je Mar­cin­kie­wicz.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting