Kozły Biznesu przyznane. Zobacz, kto otrzymał te prestiżowe nagrody. FOTO+VIDEO

Wśród wyróż­nio­nych są przed­sta­wi­cie­le biz­ne­su, a tak­że oso­by i insty­tu­cje wspie­ra­ją­ce lokal­ną spo­łecz­ność.

Kozły Biz­ne­su to kon­kurs któ­re­go celem jest wyło­nie­nie naj­waż­niej­szych wyda­rzeń w życiu publicz­nym i gospo­dar­czym Kędzie­rzy­na-Koź­la oraz nagro­dze­nie za dzia­ła­nia naj­bar­dziej zna­czą­cych pod­mio­tów w minio­nym roku. A tak­że pro­mo­wa­nie dzia­łań o cha­rak­te­rze inno­wa­cyj­nym przy­czy­nia­ją­cych się do roz­wo­ju gmi­ny i powia­tu.

Orga­ni­zu­je go Kędzie­rzyń­sko-Koziel­ski Park Prze­my­sło­wy. W pią­tek — 24 stycz­nia 2020 roku — pod­czas Balu Biz­ne­su w Dwor­ku Komor­no ogło­szo­no nagro­dzo­nych za rok 2019.

W kate­go­rii Fir­ma 2019 zwy­cięz­cą zosta­ło przed­się­bior­stwo ELIN Arka­diusz Misz­kie­wicz. To wyróż­nie­nie za umac­nia­nie wize­run­ku Kędzie­rzy­na-Koź­la w sze­ro­kiej prze­strze­ni gospo­dar­czej poprzez wypra­co­wa­nie reno­mo­wa­nej mar­ki w bran­ży insta­la­cyj­nej, w obsza­rach: elek­try­ki, tele­tech­ni­ki, mecha­ni­ki i infra­struk­tu­ry. Za jakość two­rzo­ną zasto­so­wa­niem zaawan­so­wa­nych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych i moż­li­wość współ­pra­cy z doświad­czo­ną i pro­fe­sjo­nal­ną kadrą. A tak­że za wspar­cie dla inwe­sto­rów i dosko­na­łą reali­za­cję wie­lu pro­jek­tów, two­rze­nie miejsc pra­cy oraz wspie­ra­nie waż­nych ini­cja­tyw spo­łecz­nych regio­nu.

Dru­gim wyróż­nio­nym w kate­go­rii Fir­ma 2019 zosta­ło Przed­się­bior­stwo Wie­lo­bran­żo­we DREWMAX Tade­usz Sąsia­dek i Wspól­ni­cy Spół­ka Jaw­na. To nagro­da za umac­nia­nie wize­run­ku Kędzie­rzy­na-Koź­la w sze­ro­kiej prze­strze­ni gospo­dar­czej poprzez wypra­co­wa­nie reno­mo­wa­nej mar­ki pro­du­cen­ta maszyn i urzą­dzeń prze­zna­czo­nych dla wie­lu gałę­zi prze­my­słu – od che­micz­ne­go przez spo­żyw­czy do rol­ne­go. Oraz wyra­zy uzna­nia za udo­sko­na­la­nie par­ku maszy­no­we­go, two­rze­nie nowych miejsc pra­cy, suk­ce­syw­ne zdo­by­wa­nie mię­dzy­na­ro­do­wych ryn­ków odbior­ców.

W Kate­go­rii Inwe­sty­cja 2019 wygra­ło CEWESp. z o.o., za umac­nia­nie wize­run­ku Kędzie­rzy­na-Koź­la w sze­ro­kiej prze­strze­ni gospo­dar­czej poprzez reali­za­cję inwe­sty­cji roz­bu­do­wy zakła­du, zwięk­sze­nie powierzch­ni pro­duk­cyj­nej i maga­zy­no­wej wraz ze zna­czą­cym zwięk­sze­niem ska­li reali­za­cji pro­jek­tów. Kapi­tu­ła doce­ni­ła fir­mę za kon­se­kwent­ny roz­wój opar­ty na wyko­rzy­sty­wa­niu przez doświad­czo­ną kadrę sze­ro­kie­go spec­trum inno­wa­cyj­nych tech­no­lo­gii oraz umie­jęt­no­ści efek­tyw­ne­go dia­lo­gu z ryn­kiem i klien­tem indy­wi­du­al­nym.

W kon­kur­sie Kozły Biz­ne­su jest miej­sce tak­że na kate­go­rię Oso­bo­wość 2019. Tym razem sta­tu­et­ka tra­fi­ła do Iza­be­li Migocz. To nagro­da za dba­łość i budo­wa­nie kul­tu­ro­we­go kapi­ta­łu Kędzie­rzy­na-Koź­la, inspi­ro­wa­nie mło­dych do poszu­ki­wa­nia pasji, pro­jek­to­wa­nie i reali­za­cję wie­lu pro­jek­tów wspie­ra­nych przez zaan­ga­żo­wa­ne spo­łecz­no­ści. A tak­że za krze­wie­nie sza­cun­ku do lite­ra­tu­ry i języ­ka pol­skie­go oraz oso­bo­wość, któ­ra inspi­ru­je, moty­wu­je i kreu­je pięk­no kul­tu­ry.

W kate­go­rii Dzia­łal­ność Spo­łecz­na wyróż­nio­no STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ AUTYSTÓW „MAŁY KSIĄŻĘ. Doce­nio­no go za dzie­sięć lat reali­za­cji pięk­nej misji, jaką jest odpo­wie­dzial­ność za dru­gie­go czło­wie­ka. Za ogrom zro­zu­mie­nia dla wszyst­kich, któ­rzy postrze­ga­ją i odczu­wa­ją świat ina­czej. W uza­sad­nie­niu pod­kre­ślo­no świa­do­mość i edu­ko­wa­nie spo­łe­czeń­stwa na rzecz rozu­mie­nia auty­zmu i umie­jęt­no­ści part­ne­ro­wa­nia auty­stom w życiu i rela­cjach spo­łecz­nych. To też nagro­da za budo­wa­nie wypeł­nio­nej pro­fe­sjo­na­li­zmem i ser­cem prze­strze­ni, w któ­rej wspar­cie znaj­du­ją oso­by z auty­zmem i ich rodzi­ny. Za wytrwa­łość, odwa­gę, poko­rę, deter­mi­na­cję i ser­decz­ny uśmiech każ­de­go dnia.

Tra­dy­cyj­nie przy­zna­no tak­że nagro­dę mediów. Otrzy­mał ją TOMASZ OPASIŃSKI za mece­nat sty­pen­dial­ny dla uczniów Zespo­łu Szkół Żeglu­gi Śród­lą­do­wej i wspar­cie roz­wo­ju mło­dych ludzi. Pan Tomasz nie ukry­wa sen­ty­men­tu do Kędzie­rzy­na-Koź­la, nie­sie pomoc w wyrów­ny­wa­niu szans, daje inspi­ra­cję do dostrze­ga­nia potrzeb dru­gie­go czło­wie­ka i czy­nie­nia dobra.

SKŁAD KAPITUŁY: Sabi­na Nowo­siel­ska, Krzysz­tof Kle­in, Jerzy Jaraw­ka, Beata Dziem­bow­ska i Ali­cja Gór­ska.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting