Ruszają ferie, a wraz z nimi półkolonie dla dzieci

Pod­czas prze­rwy od zajęć w szko­le ucznio­wie nie powin­ni się nudzić.

Uczniów cze­ka dwu­ty­go­dnio­wa prze­rwa. Nie wszyst­kie rodzi­ny wyja­dą na ten czas poza mia­sto. Dla tych, któ­rzy zosta­ją mia­sto przy­go­to­wa­ło cie­ka­wą ofer­tę.

Miej­skie pla­ców­ki oświa­to­we zor­ga­ni­zu­ją pół­ko­lo­nie dla dzie­ci. W pro­gra­mie prze­wi­dzia­no gry i zaba­wy rucho­we, zaję­cia pla­stycz­ne, muzycz­ne i teatral­ne. W pla­nach są tak­że wyciecz­ki na lodo­wi­sko, basen czy do kina.

Pół­ko­lo­nie zosta­ną zor­ga­ni­zo­wa­ne w dwóch tur­nu­sach (10 – 14.02 oraz 17 – 21.02) w pię­ciu pla­ców­kach: Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 11, Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 16, Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 19, Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 20 i w Zespo­le Szkol­no-Przed­szkol­nym nr 1. Rodzi­ce zain­te­re­so­wa­ni uczest­nic­twem swo­je­go dziec­ka w zaję­ciach powin­ni wcze­śniej wypeł­nić kar­ty kwa­li­fi­ka­cyj­ne. Ilość miejsc w każ­dej z pla­có­wek jest ogra­ni­czo­na.

Udział dziec­ka w pół­ko­lo­nii wią­że się z opła­tą za wyży­wie­nie oraz czę­ścio­wym dofi­nan­so­wa­niem do bile­tów wstę­pu. O bez­pie­czeń­stwo malu­chów zadba doświad­czo­na i zaan­ga­żo­wa­na kadra wycho­waw­ców.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting