Rozpoczęły się ferie. Jakie oferty dla dzieci ma miasto?

MOK orga­ni­zu­je zimo­wi­sko. W szko­łach odbę­dą się tak­że pół­ko­lo­nie.

Dzie­ci cze­ka dwu­ty­go­dnio­wa prze­rwa w nauce. Pogo­da na razie nie roz­piesz­cza, ponad­to nie wszyst­kie rodzi­ny wyja­dą na ten czas poza mia­sto. Dla tych, któ­rzy zosta­ją gmi­na przy­go­to­wa­ła cie­ka­wą ofer­tę.

Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry zapra­sza na “Zimo­wi­sko z MOK-iem”. To ofer­ta dla dzie­ci w wie­ku od 7 — 12 lat. Prze­wi­dzia­no dwa tur­nu­sy: 10.02 — 14.02.2020 r., 17.02 — 21.02.2020 r. Koszt tygo­dnio­we­go to 250 zł (9.00 — 15.00) i 280 zł (7.00 — 15.00). Zaję­cia odby­wać się będą w Domu Kul­tu­ry “Che­mik” w godzi­nach: 7.00 — 15.00 i 9.00 — 15.00.

W ramach odpłat­no­ści za pół­ko­lo­nię MOK zapew­nia opie­kę wykwa­li­fi­ko­wa­nych wycho­waw­ców, wyży­wie­nie dzie­ci w for­mie obia­du, pro­wiant tury­stycz­ny pod­czas wyjaz­dów, bile­ty wstę­pu pod­czas wycie­czek, wyna­jem auto­ka­rów, warsz­ta­ty.

Z kolei miej­skie pla­ców­ki oświa­to­we zor­ga­ni­zu­ją pół­ko­lo­nie dla dzie­ci. W pro­gra­mie prze­wi­dzia­no gry i zaba­wy rucho­we, zaję­cia pla­stycz­ne, muzycz­ne i teatral­ne. W pla­nach są tak­że wyciecz­ki na lodo­wi­sko, basen czy do kina.

Pół­ko­lo­nie zosta­ną zor­ga­ni­zo­wa­ne w dwóch tur­nu­sach (10 – 14.02 oraz 17 – 21.02) w pię­ciu pla­ców­kach: Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 11, Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 16, Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 19, Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 20 i w Zespo­le Szkol­no-Przed­szkol­nym nr 1. Rodzi­ce zain­te­re­so­wa­ni uczest­nic­twem swo­je­go dziec­ka w zaję­ciach powin­ni wcze­śniej wypeł­nić kar­ty kwa­li­fi­ka­cyj­ne. Ilość miejsc w każ­dej z pla­có­wek jest ogra­ni­czo­na.

Udział dziec­ka w pół­ko­lo­nii wią­że się z opła­tą za wyży­wie­nie oraz czę­ścio­wym dofi­nan­so­wa­niem do bile­tów wstę­pu. O bez­pie­czeń­stwo malu­chów zadba doświad­czo­na i zaan­ga­żo­wa­na kadra wycho­waw­ców.

REKLAMA



Protection Plugin made by Web Hosting