Category: KULTURA

Dziś ruszają Dni Miasta

Na sce­nie wystą­pią Luxtor­pe­da, Łąki Łan, Cleo i Agniesz­ka Chy­liń­ska. Będzie jed­nak dużo wię­cej atrak­cji. Dni Mia­sta to...

Targi Książki nad Odrą. Nie zabraknie gwiazd

To wiel­kie wyda­rze­nie kul­tu­ral­ne zgro­ma­dzi mię­dzy inny­mi Kry­sty­nę Czu­bów­nę i Kata­rzy­nę Dowbor. Tar­gi Książ­ki nad Odrą...

Podsumowano charytatywny koncert na rzecz hospicjum

Uda­ło się zebrać dzię­ki nie­mu 14 tysię­cy zło­tych. To było wyjąt­ko­we wyda­rze­nie muzycz­ne na ska­lę regio­nu. W nie­dzie­lę...

Festiwal pieśni maryjnych w Kędzierzynie-Koźlu

Odbę­dzie się 11 maja o 16.00 w koście­le para­fial­nym pw. Św. Miko­ła­ja. II Festi­wal Pie­śni Maryj­nych będzie wyjąt­ko­wym...

Sabina Nowosielska zaśpiewa “Daj mi tę noc”

W DK Che­mik odbę­dzie się wyjąt­ko­wy kon­cert muzycz­ny z któ­re­go dochód prze­zna­czo­ny zosta­nie na dofi­nan­so­wa­nie hospi­cjum. O...

W Kędzierzynie-Koźlu trwa trzydniowa majówka

Spo­ro dzie­je się w Par­ku Pojed­na­nia, gdzie moż­na posłu­chać dobrej muzy­ki. Wczo­raj (śro­da) na sce­nie w śród­miej­skim par­ku...

Noc Muzeów w Kędzierzynie-Koźlu. Atrakcje dla dzieci i dorosłych

W koziel­skiej Basz­cie odbę­dą się m.in. warsz­ta­ty, wykła­dy a nawet nauka strze­la­nia z łuku. Noc Muze­ów to zapo­cząt­ko­wa­ny przez...

Znani kędzierzynianie zaśpiewają dla hospicjum

Podwój­ny kon­cert cha­ry­ta­tyw­ny odbę­dzie się 12 maja w Domu Kul­tu­ry Che­mik. To wyjąt­ko­we wyda­rze­nie muzycz­ne na ska­lę regio­nu....

Moralność pani Dulskiej na deskach Chemika

Teatr Kocha­now­skie­go przy­jeż­dża do Kędzie­rzy­na-Koź­la Od kwiet­nia akto­rzy Teatru Kocha­now­skie­go z Opo­la wysta­wia­ją sztu­ki...

Konkurs biblioteki: Mój śląski bohater

Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu ogła­sza kon­kurs lite­rac­ki dla dzie­ci i mło­dzie­ży ph. „Mój ślą­ski...

Protection Plugin made by Web Hosting