Category: KULTURA

W Kędzierzynie-Koźlu trwa trzydniowa majówka

Spo­ro dzie­je się w Par­ku Pojed­na­nia, gdzie moż­na posłu­chać dobrej muzy­ki. Wczo­raj (śro­da) na sce­nie w śród­miej­skim par­ku...

Noc Muzeów w Kędzierzynie-Koźlu. Atrakcje dla dzieci i dorosłych

W koziel­skiej Basz­cie odbę­dą się m.in. warsz­ta­ty, wykła­dy a nawet nauka strze­la­nia z łuku. Noc Muze­ów to zapo­cząt­ko­wa­ny przez...

Znani kędzierzynianie zaśpiewają dla hospicjum

Podwój­ny kon­cert cha­ry­ta­tyw­ny odbę­dzie się 12 maja w Domu Kul­tu­ry Che­mik. To wyjąt­ko­we wyda­rze­nie muzycz­ne na ska­lę regio­nu....

Moralność pani Dulskiej na deskach Chemika

Teatr Kocha­now­skie­go przy­jeż­dża do Kędzie­rzy­na-Koź­la Od kwiet­nia akto­rzy Teatru Kocha­now­skie­go z Opo­la wysta­wia­ją sztu­ki...

Konkurs biblioteki: Mój śląski bohater

Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu ogła­sza kon­kurs lite­rac­ki dla dzie­ci i mło­dzie­ży ph. „Mój ślą­ski...

Czeka nas wyjątkowa majówka z MOK-iem

Trzy­dnio­wa impre­za roz­pocz­nie się 1 maja. Miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la raczej nie będą się nudzić w dłu­gi majo­wy week­end....

Miejska biblioteka organizuje dwa ciekawe wydarzenia

Będzie eko­lo­gicz­ny pik­nik oraz wer­ni­saż wyjąt­ko­wej wysta­wy malar­skiej. 25 kwiet­nia na ple­ne­ro­wej sce­nie im. Tere­sy Harem­zy...

Znów wygrał olimpiadę z języka niemieckiego

Robert Domin z Zespo­łu Szkół nr 1 poko­nał 83 innych fina­li­stów. W Pozna­niu wyróż­nio­no fina­li­stów i lau­re­atów 42....

Podsumowano kolejną edycję Krajobrazów Słowa

W kon­kur­sie lite­rac­kim orga­ni­zo­wa­nym przez miej­ską biblio­te­kę wzię­ło udział 265 osób. Kra­jo­bra­zy Sło­wa to kon­kurs lite­rac­ki...

Pamięć o Teresie jest w jej piosenkach!

Na ten kon­cert wie­lu cze­ka z nie­cier­pli­wo­ścią. 31. mar­ca w DK Koź­le odbę­dzie się kon­cert poświę­co­ny Tere­sie Harem­zie,...

Protection Plugin made by Web Hosting