Młodzi i starsi staną razem na scenie

Na począt­ku mar­ca odbę­dzie się Kon­cert Poko­leń. To wyjąt­ko­we wyda­rze­nie muzycz­ne mają­ce łączyć miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la w róż­nym wie­ku.

Kon­cert Poko­leń to ini­cja­ty­wa mło­dzie­ży z nasze­go mia­sta. Odbę­dzie się 4 mar­ca 2020 roku w PSP 12 w Kędzie­rzy­nie – Koź­lu (budy­nek byłe­go gim­na­zjum nr I przy uli­cy Pira­mo­wi­cza).

– Mło­dzi ludzie sta­wia­ją sobie za cel zrze­sze­nie osób w róż­nym wie­ku by pro­wa­dzić swo­isty dia­log mię­dzy­po­ko­le­nio­wy. Nie­ste­ty, w dzi­siej­szych cza­sach dzie­ci przez swój wiek są czę­sto trak­to­wa­ne nie­po­waż­nie i bez zro­zu­mie­nia – tłu­ma­czy Michał Wencel, orga­ni­za­tor wyda­rze­nia. – To samo dzie­je się w dru­gą stro­nę, ludzie star­si nie nadą­ża­jąc za dzi­siej­szy­mi tren­da­mi, nie mają pra­wa gło­su w dys­ku­sji.

Na sce­nie poja­wią się arty­ści róż­nych poko­leń, podob­nie będzie na widow­ni. Pod­czas kon­cer­tu wybrzmią naj­po­pu­lar­niej­sze utwo­ry prze­ło­mu XXXXI wie­ku.
– Mło­dzież do tej pory prze­pro­wa­dzi­ła son­dę na uli­cach Koź­la dowia­du­jąc się jak ludzie wyobra­ża­ją sobie kon­cert – doda­je Michał Wencel. – Pozy­ska­li rów­nież part­ne­ra stra­te­gicz­ne­go, czy­li Klub Spor­to­wy Kozio­łek.

Wspo­ma­ga ich rów­nież szko­ła – Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza. Orga­ni­za­to­rzy są obec­ni w mediach, gdzie pro­wa­dzą ankie­ty. – Korzy­ści z kon­cer­tów będzie wie­le. Naj­więk­sza z nich to moż­li­wość pozna­nia kul­tu­ry prze­kro­ju wszyst­kich poko­leń, do zbli­że­nia mię­dzy nimi, a przede wszyst­kim war­to­ścio­wej roz­mo­wy – pod­su­mo­wu­je orga­ni­za­tor. – Oso­by bio­rą­ce udział w wyda­rze­niu będą mia­ły oka­zje pody­sku­to­wać i wymie­nić opi­nie, nie tyl­ko na temat muzy­ki. Na każ­de­go po śpie­wach będzie cze­kać cie­pły posi­łek i napój.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting