Jarmark bożonarodzeniowy w Koźlu. Znamy terminy

Będą ręko­dzie­ła, żywa sta­jen­ka i degu­sta­cja potraw.

Poprzed­nie jar­mar­ki bożo­na­ro­dze­nio­we cie­szy­ły się wśród miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la dużym zain­te­re­so­wa­niem. Wie­le wska­zu­je na to, że teraz będzie podob­nie. Zna­my już ter­mi­ny, kie­dy na koziel­skim Ryn­ku sta­ną świą­tecz­ne kra­my.

Pierw­szy jar­mark odbę­dzie się w week­end 7 – 8 grud­nia, a kolej­ny tydzień póź­niej, czy­li 14 – 15. 7 grud­nia na sce­nie zapre­zen­tu­ją się: zespół śpie­wa­czy Soko­ły, woka­li­ści Pań­stwo­wej Szko­ły Muzycz­nej I stop­nia nr 2, Stu­dio Pio­sen­ki MOK i Darek Guca. Z kolei w nie­dzie­lę wystą­pią Damian Surow, Anna Jel­li­nek i Anie­lin­ki.

Roz­świe­tle­nie cho­in­ki odbę­dzie się 8 grud­nia o godzi­nie 16.00.Wystą­pią chó­ry Echo Kre­sów i Red Voices.

Z kolei 14 grud­nia posłu­cha­my woka­li­stów CEM K-War­ta, Anny Jel­li­nek, Damia­na Suro­wa, Dar­ka Czar­ne­go oraz Zespo­łu Pie­śni i Tań­ca Komorna.W nie­dzie­lę 15 grud­nia ponow­nie wystą­pią Anie­lin­ki, Darek Guca i woka­li­ści szko­ły muzycz­nej. Odbę­dzie się też Bie­sia­da Koziel­ska.

Z atrak­cji będą mię­dzy inny­mi ręko­dzie­ła, żywa sta­jen­ka i degu­sta­cja. Wła­dze mia­sta zapew­nia­ją, że zro­bią wszyst­ko, by miesz­kań­cy zanu­rzy­li się w magię świąt, poczu­li nie­zwy­kły kli­mat, kupi­li pre­zen­ty dla swo­ich bli­skich albo spró­bo­wa­li prze­pysz­nych, wigi­lij­nych potraw.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting