Maturzyści znów zatańczą poloneza na placu przed starostwem

Hap­pe­ning odbę­dzie się w czwart­ko­we połu­dnie.

To już tra­dy­cja Kędzie­rzy­na-Koź­le w któ­rej co roku bio­rą udział przed­sta­wi­cie­le szkół śred­nich z tere­nu powia­tu. W tym roku polo­ne­za przed sta­ro­stwem popro­wa­dzi aktor Bog­dan Zie­liń­ski. Towa­rzy­szyć mu będzie Ewe­li­na Szwa­la, Miss Opolsz­czy­zny 2019.

- Bar­dzo się cie­szę, że mogę uczest­ni­czyć w tym wyda­rze­niu — mówi Ewe­li­na. Po raz kolej­ny zatań­czę polo­ne­za, jed­nak pierw­szy raz w koro­nie naj­pięk­niej­szej. Ta chwi­la na dłu­go zosta­nie w mojej pamię­ci. To wyda­rze­nie jest bar­dzo waż­ne dla matu­rzy­stów, zapew­ne kosz­tu­je ich dużo stre­su i ner­wów, ale rów­nież towa­rzy­szą pozy­tyw­ne emo­cje. Za wszyst­kich trzy­mam bar­dzo moc­no kciu­ki i życzę powo­dze­nia — doda­je Ewe­li­na.

W koro­wo­dzie z ucznia­mi zatań­czy tak­że Mał­go­rza­ta Tudaj, Sta­ro­sta Powia­tu oraz Sabi­na Nowo­siel­ska, Pre­zy­dent Mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le, któ­re patro­nu­ją wyda­rze­niu.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting