Category: KULTURA

Echo Kresów” ponownie docenione na dużej imprezie

Na II Festi­wa­lu Pio­sen­ki Senio­rów „Czas nas uczy pogo­dy” w Kom­prach­ci­cach nasi śpie­wa­cy i śpie­wacz­ki zaję­li...

Bartosz Szymoniak w Kędzierzynie-Koźlu. “Nowe zjawisko na polskiej scenie muzycznej”

9 listo­pa­da w Domu Kul­tu­ry Koź­le odbę­dzie się beatroc­ko­wy kon­cert połą­czo­ny z warsz­ta­ta­mi. Bar­tosz Szy­mo­niak to...

Święto Niepodległości z recitalem pianistycznym

11 listo­pa­da o godz. 15.00 w DK “Che­mik” wystą­pi świet­ny pia­ni­sta, lau­re­at wie­lu kon­kur­sów — Prze­my­sław Win­nic­ki....

Kayah wystąpi na urodzinach Kędzierzyna-Koźla

Gwiaz­da da kon­cert w hali Azo­ty 20 paź­dzier­ni­ka. Tego dnia Kędzie­rzyn-Koź­le będzie świę­to­wał 44. rocz­ni­cę powsta­nia mia­sta....

Rocznicowe obchody upamiętniające kardynała Stefana Wyszyńskiego

Odbę­dą się już w naj­bliż­szą sobo­tę w Prud­ni­ku-Lesie. W pro­gra­mie mię­dzy inny­mi kon­cert Pio­tra Rubi­ka. Kar­dy­nał...

Dziś rusza Festiwal Mikołaja z Koźla

Trzy­dnio­we spo­tka­nie z muzy­ką daw­ną odbę­dzie się w koście­le pw. św. Zyg­mun­ta i św. Jadwi­gi Ślą­skiej w Koź­lu....

Trwają zgłoszenia do Wrzosowiska

Impre­za odbę­dzie się jesie­nią, ale już moż­na skła­dać chęć udzia­łu w tym nie­zwy­kłym prze­glą­dzie pio­sen­ki. Wrzo­so­wi­sko to...

Rusza sierpniowe kino plenerowe

Miesz­kań­cy będą mie­li oka­zję obej­rzeć kil­ka cie­ka­wych fil­mów. Pierw­szy seans już 3 sierp­nia. Kino ple­ne­ro­we...

Ruszają zapisy na półkolonie z MOK-iem

Z roku na rok zaję­cia cie­szą się coraz więk­szą popu­lar­no­ścią. Wie­lu rodzi­ców nie może sobie pozwo­lić na opie­kę nad dzieć­mi...

Ruszyły Dni Literatury dla Dzieci i Młodzieży

Do 8 czerw­ca naj­młod­si czy­tel­ni­cy mogą się spo­tkać ze swo­imi ulu­bio­ny­mi auto­ra­mi. Dopie­ro co zakoń­czy­ły się Tar­gi...

Protection Plugin made by Web Hosting