Kino plenerowe jedzie do Blachowni

31 lip­ca zoba­czy­my tam film pod tytu­łem “Tajem­ni­ca Raoula”. Wstęp jest bez­płat­ny, ale trze­ba pamię­tać o masecz­kach.

Tajem­ni­ca Raoula Tabu­ri­na” to histo­ria małe­go chłop­ca, któ­ry dora­stał nie wie­dząc, jak jeź­dzić na rowe­rze i o tym, jak brak tej jed­nej umie­jęt­no­ści, odbi­jał się na jego doro­słym życiu. Obraz ten zoba­czy­my w ramach kina ple­ne­ro­we­go, któ­re 31 lip­ca zosta­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne na osie­dlu Bla­chow­nia. Począ­tek o godzi­nie 21.30. Wstęp jest dar­mo­wy.

7 sierp­nia o 21.00 w ruinach zam­ku w Sła­wię­ci­cach wyświe­tlo­ny zosta­nie film pod tytu­łem “Zawód: kobie­ciarz”. Tydzień póź­niej seans kina ple­ne­ro­we­go orga­ni­zo­wa­ny będzie w Par­ku Pojed­na­nia. Tutaj zapla­no­wa­no film pod tytu­łem “Sokół w masłem orze­cho­wym”.

Ostat­ni seans odbę­dzie się na koziel­skim Ryn­ku. 21 sierp­nia zoba­czy­my tam wspo­mnia­ny już film “Tajem­ni­ca Raoula”.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting