Kino Chemik startuje. Helios na razie zamknięty

Pierw­sze sean­se w miej­skich kinach odbę­dą się już w naj­bliż­szą sobo­tę

Szó­sty czerw­ca to pierw­szy moż­li­wy ter­min w któ­rym moż­na orga­ni­zo­wać sean­se fil­mo­we. Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry przy­go­to­wał się do tego bar­dzo sta­ran­nie.

– Pierw­szy seans już w naj­bliż­szą sobo­tę o godz. 16.00 w „Che­mi­ku” i 16.15 w „Twier­dzy” – poin­for­mo­wał Andrzej Lit­t­man, kie­row­nik kin w MOK Kędzie­rzyn-Koź­le.

Trze­ba będzie jed­nak pamię­tać o kil­ku zasa­dach. Przede wszyst­kim nale­ży zakry­wać usta i nos. W kinie zaj­mu­je­my jedy­nie wska­za­ne w sys­te­mie sprze­da­żo­wym miej­sca (nie wię­cej niż poło­wa licz­by miejsc na sali). Rzę­dy powin­ny być zaj­mo­wa­ne naprze­mien­nie, z zacho­wa­niem jed­ne­go wol­ne­go miej­sca mię­dzy widza­mi. Obo­wią­zek zacho­wa­nia jed­ne­go wol­ne­go miej­sca nie doty­czy jed­nak widza, któ­ry uczest­ni­czy w poka­zie z dziec­kiem poni­żej 13. roku życia, osób nie­peł­no­spraw­nych, a tak­że takich, któ­re ze wzglę­du na stan zdro­wia nie mogą poru­szać się samo­dziel­nie. Co bar­dzo waż­ne, koło sie­bie mogą sie­dzieć oso­by wspól­nie zamiesz­ku­jąe lub pozo­sta­ją­ce we wspól­nym gospo­dar­stwie domo­wym. Ponad­to wcho­dząc na teren kina myje­my i dezyn­fe­ku­je­my ręce, a cze­ka­jąc w kolej­ce do kasy – zacho­wu­je­my bez­piecz­ną odle­głość.

Na razie nie­czyn­ne pozo­sta­nie kino Helios. „6 czerw­ca to zaska­ku­ją­co wcze­sny ter­min otwar­cia kin w Pol­sce. Sieć Helios nie uru­cho­mi w tym dniu swo­ich mul­ti­plek­sów – czas na przy­go­to­wa­nie się do ponow­ne­go otwar­cia jest bar­dzo krót­ki, a nie są zna­ne wymo­gi zwią­za­ne z zasa­da­mi funk­cjo­no­wa­nia kin. Nadal pro­wa­dzi­my też roz­mo­wy z dys­try­bu­to­ra­mi i pro­du­cen­ta­mi w spra­wie usta­le­nia kalen­da­rza i dostęp­no­ści reper­tu­aru” – poin­for­mo­wa­ło biu­ro pra­so­we Ago­ry.

Praw­do­po­dob­nie zosta­nie otwar­te w cią­gu kil­ku naj­bliż­szych tygo­dni. Podob­nie jest z inny­mi duży­mi sie­cia­mi, m.in. Mul­ti­ki­nem.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting