Category: KULTURA

Podsumowano kolejną edycję Krajobrazów Słowa

W kon­kur­sie lite­rac­kim orga­ni­zo­wa­nym przez miej­ską biblio­te­kę wzię­ło udział 265 osób. Kra­jo­bra­zy Sło­wa to kon­kurs lite­rac­ki...

Pamięć o Teresie jest w jej piosenkach!

Na ten kon­cert wie­lu cze­ka z nie­cier­pli­wo­ścią. 31. mar­ca w DK Koź­le odbę­dzie się kon­cert poświę­co­ny Tere­sie Harem­zie,...

Babski comber będzie naszą wizytówką

Zna­ny w nie­mal każ­dej wsi w naszym regio­nie zwy­czaj orga­ni­zo­wa­nia w zapu­sty bab­skie­go com­bra zosta­nie wpi­sa­ny na Listę...

W Kędzierzynie-Koźlu odbędzie się XXXI edycja festiwalu “Szantki”

Pie­śni żeglar­skich będzie moż­na posłu­chać 15 i 16 mar­ca w DK Koź­le i DK Che­mik. Szant­ki to jed­na z naj­lep­szych tego typu...

MOK szykuje dużą imprezę na Dzień Kobiet

Odbę­dzie się 8 mar­ca w Domu Kul­tu­ry Lech na osie­dlu Bla­chow­nia. Pro­gram estra­do­wy przy­go­to­wa­ny przez muzy­ków scen...

Kozły Biznesu rozdane. Wielka gala w Komornie

Nagro­dy wrę­czo­no pod­czas V Balu Biz­ne­su na któ­rym spo­tka­li się przed­się­bior­cy, samo­rzą­dow­cy i dzia­ła­cze spo­łecz­ni....

Polonez na kilkustopniowym mrozie. Wielki taniec maturzystów

Wzię­li w nim udział ucznio­wie szkół śred­nich z powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go. Polo­nez na Pla­cu Wol­no­ści to już...

Jest nowy szef kozielskiego muzeum

Został nim Jaro­sław Makow­ski, zwią­za­ny z Plat­for­mą Oby­wa­tel­ską filo­zof i blo­ger. Jaro­sław Makow­ski wziął udział...

Zbliża się kolejne święto kina offowego

30 wrze­śnia pra­ce zakoń­czy­ła komi­sja kwa­li­fi­ka­cyj­na XXV Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Fil­mów Nie­za­leż­nych...

Dr Szymon Solak opowiadał w Studni o dziejach księstwa kozielsko-bytomskiego

Na lek­cjach histo­rii bra­ku­je wia­do­mo­ści z dzie­jów lokal­nych war­to więc wybrać się na pre­lek­cję doty­czą­cą prze­szło­ści ziem...

Protection Plugin made by Web Hosting