Category: KULTURA

Ruszają ferie, a wraz z nimi półkolonie dla dzieci

Pod­czas prze­rwy od zajęć w szko­le ucznio­wie nie powin­ni się nudzić. Uczniów cze­ka dwu­ty­go­dnio­wa prze­rwa. Nie wszyst­kie rodzi­ny...

Maturzyści znów zatańczą poloneza na placu przed starostwem

Hap­pe­ning odbę­dzie się w czwart­ko­we połu­dnie. To już tra­dy­cja Kędzie­rzy­na-Koź­le w któ­rej co roku bio­rą udział...

Jarmark bożonarodzeniowy w Koźlu. Znamy terminy

Będą ręko­dzie­ła, żywa sta­jen­ka i degu­sta­cja potraw. Poprzed­nie jar­mar­ki bożo­na­ro­dze­nio­we cie­szy­ły się wśród...

Poznaj śląskie kobiety — bohaterki tych ziem

Nie­zwy­kłą wysta­wę w koście­le na osie­dlu Pia­stów przy­go­to­wa­ło Sto­wa­rzy­sze­nie Patrio­tycz­ny Kędzie­rzyn-Koź­le. Każ­da...

Archeolodzy zjadą do Kędzierzyna-Koźla

W czwar­tek odbę­dzie się kon­fe­ren­cja nauko­wa pt. „Arche­olo­gia Zie­mi Koziel­skiej i Gór­ne­go Ślą­ska”. Licz­ni cie­ka­wi...

Janusz Dyjak wraca do Kędzierzyna-Koźla

W pią­tek w Gale­rii Sztuk Wsze­la­kich odbę­dzie się wer­ni­saż wysta­wy Janu­sza Dyja­ka — arty­sty mala­rza, człon­ka Klu­bów...

Już za tydzień Kozielska Scena Debiutów

15 listo­pa­da w DK “Koź­le” roz­pocz­nie się II Ogól­no­pol­ski Festi­wal Pio­sen­ki Pio­sen­ki Dzie­cię­cej i Mło­dzie­żo­wej....

Marek Raduli “Zasłużonym dla miasta Kędzierzyna-Koźle”

Uta­len­to­wa­ny muzyk ode­brał tytuł pod­czas bene­fi­su pod­su­mo­wu­ją­ce­go jego karie­rę muzycz­ną. Kon­cert Marek Radu­li Anni­ver­sa­ry...

Jarosław Makowski odchodzi z Muzeum Ziemi Kozielskiej

Pla­ców­ką pokie­ru­je tym­cza­so­wo Iza­be­la Migocz. Ogło­szo­no już kolej­ny kon­kurs. Makow­ski otrzy­mał sta­no­wi­sko dyrek­to­ra Muzeum...

Ważny manifest antyaborcyjny już od piątku w Kędzierzynie-Koźlu

Od tego dnia w kinie Helios będzie moż­na oglą­dać film “Nie­pla­no­wa­ne”. Obraz wywo­łu­je spo­ro emo­cji po obu stro­nach...

Protection Plugin made by Web Hosting