Category: KULTURA

Głosując na nasze inwestycje można wygrać ciekawe nagrody

Miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la mogą wyróż­nić budo­wę “Wod­ne­go oKKa” oraz moder­ni­za­cję muzeum. Oba przed­się­wzię­cia...

Młodzi i starsi staną razem na scenie

Na począt­ku mar­ca odbę­dzie się Kon­cert Poko­leń. To wyjąt­ko­we wyda­rze­nie muzycz­ne mają­ce łączyć miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la...

Rozpoczęły się ferie. Jakie oferty dla dzieci ma miasto?

MOK orga­ni­zu­je zimo­wi­sko. W szko­łach odbę­dą się tak­że pół­ko­lo­nie. Dzie­ci cze­ka dwu­ty­go­dnio­wa prze­rwa w nauce....

Kozły Biznesu przyznane. Zobacz, kto otrzymał te prestiżowe nagrody. FOTO+VIDEO

Wśród wyróż­nio­nych są przed­sta­wi­cie­le biz­ne­su, a tak­że oso­by i insty­tu­cje wspie­ra­ją­ce lokal­ną spo­łecz­ność....

Ruszają ferie, a wraz z nimi półkolonie dla dzieci

Pod­czas prze­rwy od zajęć w szko­le ucznio­wie nie powin­ni się nudzić. Uczniów cze­ka dwu­ty­go­dnio­wa prze­rwa. Nie wszyst­kie rodzi­ny...

Maturzyści znów zatańczą poloneza na placu przed starostwem

Hap­pe­ning odbę­dzie się w czwart­ko­we połu­dnie. To już tra­dy­cja Kędzie­rzy­na-Koź­le w któ­rej co roku bio­rą udział...

Jarmark bożonarodzeniowy w Koźlu. Znamy terminy

Będą ręko­dzie­ła, żywa sta­jen­ka i degu­sta­cja potraw. Poprzed­nie jar­mar­ki bożo­na­ro­dze­nio­we cie­szy­ły się wśród...

Poznaj śląskie kobiety — bohaterki tych ziem

Nie­zwy­kłą wysta­wę w koście­le na osie­dlu Pia­stów przy­go­to­wa­ło Sto­wa­rzy­sze­nie Patrio­tycz­ny Kędzie­rzyn-Koź­le. Każ­da...

Archeolodzy zjadą do Kędzierzyna-Koźla

W czwar­tek odbę­dzie się kon­fe­ren­cja nauko­wa pt. „Arche­olo­gia Zie­mi Koziel­skiej i Gór­ne­go Ślą­ska”. Licz­ni cie­ka­wi...

Janusz Dyjak wraca do Kędzierzyna-Koźla

W pią­tek w Gale­rii Sztuk Wsze­la­kich odbę­dzie się wer­ni­saż wysta­wy Janu­sza Dyja­ka — arty­sty mala­rza, człon­ka Klu­bów...

Protection Plugin made by Web Hosting