Ludzie wrócili do kin w Kędzierzynie-Koźlu. Na jeden seans wyprzedano nawet wszystkie bilety

W week­end stan­dar­do­wo na sean­se sprze­da­wa­ło się po 30 – 40 wej­śció­wek. Naj­wię­cej widzów zgro­ma­dził film “Palm Spring” w Twier­dzy.

Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu zde­cy­do­wał się otwo­rzyć swo­je dwa kina: Twier­dzę oraz Che­mi­ka. Prze­pi­sy mówią, że moż­na sprze­da­wać bile­ty na co dru­gie miej­sce. 50 pro­cent fote­li ma pozo­stać wol­nych ze wzglę­dów epi­de­micz­nych.

- Nie spo­dzie­wa­li­śmy się, że nagle będzie­my sprze­da­wać bile­ty na wszyst­kie wol­ne miej­sca. Ale fre­kwen­cja jest zado­wa­la­ją­ca — mówi Ariad­na Mier­nic­ka z MOK Kędzie­rzyn-Koź­le.

Naj­więk­sza była na sean­sie fil­my “Palm Springs” któ­ry wyświe­tla­no w nie­dzie­lę walen­tyn­ko­wą. Sprze­da­no na nie­go wszyst­kie dostęp­ne 75 wej­śció­wek (sala liczy 150 miejsc). Prze­cięt­nie w week­end na sean­se sprze­da­wa­no po 30 – 40 bile­tów.

Na otwar­cie nie zde­cy­do­wa­ły się na razie duże sie­ci, jak Mul­ti­ki­no, Helios oraz Cine­ma City. “Kino w prze­ci­wień­stwie do innych branż nie posia­da towa­ru w maga­zy­nie i nie może roz­po­cząć sprze­da­ży zaraz po ogło­sze­niu otwar­cia” — tłu­ma­czą przed­sta­wi­cie­le sie­ció­wek.

Jed­nym z powo­dów wstrzy­ma­nia się Helio­sa i innych dużych firm z otwar­ciem sal jest tak­że zakaz sprze­da­ży jedze­nia i kon­sump­cji, któ­ra jest istot­ną czę­ścią wpły­wów poza samy­mi bile­ta­mi.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting