Szafa — Teatru Ludzi Pracujących na deskach Domu Kultury Lech

Teatr Ludzi Pra­cu­ją­cych zapra­sza na pierw­szą popan­de­micz­ną pre­mie­rę, któ­ra odbę­dzie się na deskach bla­cho­wiań­skie­go domu kul­tu­ry.

- Ostat­nio leka­rze zale­ca­ją spo­re daw­ki śmie­chu, dla­te­go zgod­nie z zale­ce­niem leka­rza zapra­sza­my do naszej teatral­nej kli­ni­ki w Lechu. Spek­takl w reżi­mie sani­tar­nym. Obo­wiąz­ko­wa rezer­wa­cja. Dostęp­na tyl­ko poło­wa miejsc na widow­ni, dla­te­go wska­za­ny jest pospiech z decy­zją — poin­for­mo­wa­li arty­ści z TLP. Rezer­wa­cja pod nr tele­fo­nu: 509229672. Spek­takl zosta­nie wysta­wio­ny 19 czerw­ca o godzi­nie 16.00. Bile­ty kosz­tu­ją 25 zł.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting