Powitania Lata w Parku Pojednania

Na sce­nie zoba­czy­my arty­stów Stu­dia Pio­sen­ki MOK, Bar­ta­sa Szy­mo­nia­ka oraz zespół “Pącz­ki w tłusz­czu”.

Impre­za odbę­dzie się 19 czerw­ca o godzi­nie 17.00 na sce­nie w śród­miej­skim par­ku. Na począ­tek wystą­pią arty­ści ze Stu­dia Pio­sen­ki MOK. Kon­cert dedy­ko­wa­ny zarów­no mło­dej, jak nie­co star­szej widow­ni, jest wspo­mnie­niem twór­czo­ści arty­stów pol­skiej estra­dy prze­ło­mu 60. i 70. Utwo­ry, któ­re będą zapre­zen­to­wa­ne w kon­cer­cie pocho­dzą z reper­tu­aru Marii Koterb­skiej, Nata­szy Zyl­skiej, Karin Sta­nek, Hele­ny Maj­da­niec, Sła­wy Przy­byl­skiej, Andrze­ja Zauchy. Wyda­rze­nie prze­nie­sie widow­nię w atmos­fe­rę tam­tych lat dzię­ki spe­cial­nie przy­go­to­wa­nej sce­no­gra­fii i kostiu­mom.

O 18.30 MOK zapra­sza na kon­cert Bar­ta­sa Szy­mo­nia­ka. To za każ­dym razem wyjąt­ko­we wyda­rze­nia, na któ­rych słu­cha­cze mogą na wła­sne oczy i uszy prze­ko­nać się, czym jest feno­men two­rze­nia uni­ka­to­we­go sty­lu beatrock. To arty­sta o cha­rak­te­ry­stycz­nej, oni­rycz­nej bar­wie gło­su. Po suk­ce­sie ostat­niej pły­ty i utwo­ru „Wojow­nik z miłości“artysta nie zwal­nia tem­pa. Na koniec wystą­pi zespół “Pącz­ki w tłusz­czu” zało­żo­ny w 2011 roku przez akto­ra Toma­sza Karo­la­ka oraz gita­rzy­stę i kom­po­zy­to­ra Bar­to­sza Miecz­ni­kow­skie­go. Wstęp na Powi­ta­nie Lata jest bez­płat­ny.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting