Muzeum zwiedzisz ze specjalną aplikacją

Znaj­dą się w niej infor­ma­cje doty­czą­ce wysta­wy sta­łej w Muzeum Zie­mi Koziel­skiej, a tak­że wie­lu cie­ka­wo­stek histo­rycz­nych z tere­nu mia­sta.

Muzeum Zie­mi Koziel­skiej roz­wi­ja się coraz pręż­niej i korzy­sta z nowych tech­no­lo­gii. Gmi­nie i pod­le­głej jej pla­ców­ce uda­ło się zdo­być unij­ne dofi­nan­so­wa­nie na nowy pro­jekt.

- W ramach wspo­mnia­ne­go pro­jek­tu reali­zu­je­my zada­nie pole­ga­ją­ce na opra­co­wa­niu i uru­cho­mie­niu apli­ka­cji, w któ­rej znaj­dą się infor­ma­cje na temat wysta­wy sta­łej w Muzeum Zie­mi Koziel­skiej, poszcze­gól­nych eks­po­na­tów, muru pół­noc­no-zachod­nie­go koziel­skie­go zam­ku, oraz histo­rii filii byłe­go obo­zu pra­cy Auschwitz w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu — prze­ka­za­ła Iza­be­la Migocz, dyrek­tor Muzeum Zie­mi Koziel­skiej.

Z apli­ka­cji będzie moż­na korzy­stać zarów­no na tele­fo­nie jak i na table­cie. Dzię­ki dofi­nan­so­wa­niu muzeum zaku­pi­ło już 10 table­tów. Pierw­sze ofi­cjal­ne uru­cho­mie­nie apli­ka­cji zapla­no­wa­ne jest na dru­gą poło­wę kwiet­nia. Do 9 kwiet­nia pla­ców­ka będzie zamknię­ta w związ­ku z obostrze­nia­mi “covi­do­wy­mi”.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting