Category: KULTURA

Miejski Ośrodek Kultury przenosi się do internetu

MOK na naj­bliż­sze tygo­dnie zapra­sza miesz­kań­ców do sie­ci. Insty­tu­cje kul­tu­ry zosta­ją zamknię­te od sobo­ty decy­zją rzą­du. Nie...

Już tylko tydzień został do kolejnego festiwalu filmów Publicystyka

Wyda­rze­nie odbę­dzie się w dniach 23– 24 paź­dzier­ni­ka. Zoba­czy­my na nim 55 wyjąt­ko­wych fil­mów. W tym roku odbę­dzie się już 27....

Tegoroczny Festiwal Mikołaja z Koźla pod honorowym patronatem biskupa

Wyda­rze­nie odbę­dzie się w dniach 2 – 4 paź­dzier­ni­ka. W tym roku orga­ni­zo­wa­na będzie już pią­ta edy­cja. Festi­wal...

Można już kupować bilety na Wrzosowisko

Festi­wal roz­pocz­nie się 25 wrze­śnia i potrwa trzy dni. Na sce­nie zoba­czy­my mię­dzy inny­mi Mar­ka Dyja­ka. W tym roku cze­ka­ją nas trzy...

Za nieoddanie książki do biblioteki znów będą kary

Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na przy­wra­ca sank­cje za nie­ter­mi­no­we odda­wa­nie ksią­żek. Kary zosta­ły wstrzy­ma­ne z powo­du...

Trwają zapisy do szkoły muzycznej

Codzien­nie od 15.00 do 18.00 w budyn­ku szko­ły na ul. Kościusz­ki moż­na spo­tkać nauczy­cie­li, któ­rzy spraw­dzą umie­jęt­no­ści naszych...

Paranienormalni przyjeżdżają do Kędzierzyna-Koźla

Ze swo­im nowym pro­gra­mem wystą­pią 11 paź­dzier­ni­ka w Hali Azo­ty. Moż­na już kupo­wać bile­ty na to wyda­rze­nie. Cza­sa­mi nie bywa...

Kino plenerowe jedzie do Blachowni

31 lip­ca zoba­czy­my tam film pod tytu­łem “Tajem­ni­ca Raoula”. Wstęp jest bez­płat­ny, ale trze­ba pamię­tać o masecz­kach. “Tajem­ni­ca...

Kino Chemik startuje. Helios na razie zamknięty

Pierw­sze sean­se w miej­skich kinach odbę­dą się już w naj­bliż­szą sobo­tę Szó­sty czerw­ca to pierw­szy moż­li­wy ter­min...

Głosując na nasze inwestycje można wygrać ciekawe nagrody

Miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la mogą wyróż­nić budo­wę “Wod­ne­go oKKa” oraz moder­ni­za­cję muzeum. Oba przed­się­wzię­cia...

Protection Plugin made by Web Hosting