Category: KULTURA

Muzeum zwiedzisz ze specjalną aplikacją

Znaj­dą się w niej infor­ma­cje doty­czą­ce wysta­wy sta­łej w Muzeum Zie­mi Koziel­skiej, a tak­że wie­lu cie­ka­wo­stek...

Ludzie wrócili do kin w Kędzierzynie-Koźlu. Na jeden seans wyprzedano nawet wszystkie bilety

W week­end stan­dar­do­wo na sean­se sprze­da­wa­ło się po 30 – 40 wej­śció­wek. Naj­wię­cej widzów zgro­ma­dził film “Palm Spring”...

Organizuje go Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu

Dys­ku­syj­ny klub fil­mo­wy to for­mu­ła dosko­na­le zna­na w naszym mie­ście. Teraz podob­ny for­mat, ale dosto­so­wa­ny do obostrzeń...

Eko Ferie w miejskiej bibliotece

Odbę­dą się w dniach od 4 do 17 stycz­nia. Nasze dzie­ci dzię­ki temu będą mogły tam spę­dzić miło czas łącząc się przez inter­net....

Kiermasz rozpoczyna się w piątek i potrwa do niedzieli

Już wia­do­mo, że to będą nie­ty­po­we świę­ta z powo­du sza­le­ją­cej pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa. Na szczę­ście nie wszyst­kie...

Ruszają kolejne “Krajobrazy słowa”

Pra­ce moż­na nad­sy­łać do 31 grud­nia. Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu oraz Urząd Mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le...

Miejski Ośrodek Kultury przenosi się do internetu

MOK na naj­bliż­sze tygo­dnie zapra­sza miesz­kań­ców do sie­ci. Insty­tu­cje kul­tu­ry zosta­ją zamknię­te od sobo­ty decy­zją rzą­du. Nie...

Już tylko tydzień został do kolejnego festiwalu filmów Publicystyka

Wyda­rze­nie odbę­dzie się w dniach 23– 24 paź­dzier­ni­ka. Zoba­czy­my na nim 55 wyjąt­ko­wych fil­mów. W tym roku odbę­dzie się już 27....

Tegoroczny Festiwal Mikołaja z Koźla pod honorowym patronatem biskupa

Wyda­rze­nie odbę­dzie się w dniach 2 – 4 paź­dzier­ni­ka. W tym roku orga­ni­zo­wa­na będzie już pią­ta edy­cja. Festi­wal...

Można już kupować bilety na Wrzosowisko

Festi­wal roz­pocz­nie się 25 wrze­śnia i potrwa trzy dni. Na sce­nie zoba­czy­my mię­dzy inny­mi Mar­ka Dyja­ka. W tym roku cze­ka­ją nas trzy...

Protection Plugin made by Web Hosting