Category: KULTURA

Archeolodzy zjadą do Kędzierzyna-Koźla

W czwar­tek odbę­dzie się kon­fe­ren­cja nauko­wa pt. „Arche­olo­gia Zie­mi Koziel­skiej i Gór­ne­go Ślą­ska”. Licz­ni cie­ka­wi...

Janusz Dyjak wraca do Kędzierzyna-Koźla

W pią­tek w Gale­rii Sztuk Wsze­la­kich odbę­dzie się wer­ni­saż wysta­wy Janu­sza Dyja­ka — arty­sty mala­rza, człon­ka Klu­bów Pla­sty­ków...

Już za tydzień Kozielska Scena Debiutów

15 listo­pa­da w DK “Koź­le” roz­pocz­nie się II Ogól­no­pol­ski Festi­wal Pio­sen­ki Pio­sen­ki Dzie­cię­cej i Mło­dzie­żo­wej. Potrwa trzy...

Marek Raduli “Zasłużonym dla miasta Kędzierzyna-Koźle”

Uta­len­to­wa­ny muzyk ode­brał tytuł pod­czas bene­fi­su pod­su­mo­wu­ją­ce­go jego karie­rę muzycz­ną. Kon­cert Marek Radu­li Anni­ver­sa­ry...

Jarosław Makowski odchodzi z Muzeum Ziemi Kozielskiej

Pla­ców­ką pokie­ru­je tym­cza­so­wo Iza­be­la Migocz. Ogło­szo­no już kolej­ny kon­kurs. Makow­ski otrzy­mał sta­no­wi­sko dyrek­to­ra Muzeum...

Ważny manifest antyaborcyjny już od piątku w Kędzierzynie-Koźlu

Od tego dnia w kinie Helios będzie moż­na oglą­dać film “Nie­pla­no­wa­ne”. Obraz wywo­łu­je spo­ro emo­cji po obu stro­nach...

Echo Kresów” ponownie docenione na dużej imprezie

Na II Festi­wa­lu Pio­sen­ki Senio­rów „Czas nas uczy pogo­dy” w Kom­prach­ci­cach nasi śpie­wa­cy i śpie­wacz­ki zaję­li bez­a­pe­la­cyj­nie...

Bartosz Szymoniak w Kędzierzynie-Koźlu. “Nowe zjawisko na polskiej scenie muzycznej”

9 listo­pa­da w Domu Kul­tu­ry Koź­le odbę­dzie się beatroc­ko­wy kon­cert połą­czo­ny z warsz­ta­ta­mi. Bar­tosz Szy­mo­niak to arty­sta...

Święto Niepodległości z recitalem pianistycznym

11 listo­pa­da o godz. 15.00 w DK “Che­mik” wystą­pi świet­ny pia­ni­sta, lau­re­at wie­lu kon­kur­sów — Prze­my­sław Win­nic­ki. Naro­do­we...

Kayah wystąpi na urodzinach Kędzierzyna-Koźla

Gwiaz­da da kon­cert w hali Azo­ty 20 paź­dzier­ni­ka. Tego dnia Kędzie­rzyn-Koź­le będzie świę­to­wał 44. rocz­ni­cę powsta­nia mia­sta. Wstęp na...

Protection Plugin made by Web Hosting