Category: KULTURA

Dinozaury rocka i big beatu znów zaszalały na scenie

W ostat­ni week­end sierp­nia miesz­kań­cy bawi­li się na Gita­ria­dzie. Impre­zę wspar­ła Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. Gita­ria­da 40 już na sta­łe...

Zbliża się kolejny Festiwal Mikołaja z Koźla

Tego­rocz­na edy­cja roz­pocz­nie się 17 wrze­śnia i potrwa trzy dni. Festi­wal Miko­ła­ja z Koź­la tra­dy­cyj­nie odby­wa się jesie­nią....

Jeździeckie  Mistrzostwa Gwiazd odbędą się w najbliższy weekend

Ze wzglę­du na obostrze­nia zwią­za­ne z pan­de­mią, w tym roku orga­ni­za­to­rzy zapra­sza­ją jed­nak do śle­dze­nia rela­cji on-line....

Wystawa o życiu kobiet w Auschwitz

Będzie moż­na ją zoba­czyć od 3 sierp­nia w Miej­skiej Biblio­te­ce Publicz­nej. Wer­ni­saż wysta­wy, udo­stęp­nio­nej przez Pań­stwo­we...

Powitania Lata w Parku Pojednania

Na sce­nie zoba­czy­my arty­stów Stu­dia Pio­sen­ki MOK, Bar­ta­sa Szy­mo­nia­ka oraz zespół “Pącz­ki w tłusz­czu”. Impre­za odbę­dzie...

Szafa — Teatru Ludzi Pracujących na deskach Domu Kultury Lech

Teatr Ludzi Pra­cu­ją­cych zapra­sza na pierw­szą popan­de­micz­ną pre­mie­rę, któ­ra odbę­dzie się na deskach bla­cho­wiań­skie­go domu...

Nowy laserowy projektor w kinie Chemik

MOK wyko­rzy­stał lock­down na wymia­nę sprzę­tu. Fil­my zoba­czy­my teraz w roz­dziel­czo­ści 4K. Kino­ma­nia­cy przez kil­ka mie­się­cy...

W Kędzierzynie-Koźlu odbędą się Targi Książki nad Odrą

To grat­ka dla miło­śni­ków lite­ra­tu­ra i wszyst­kich moli książ­ko­wych. Pomy­sło­daw­cą i orga­ni­za­to­rem impre­zy jest Miej­ska...

Muzeum zwiedzisz ze specjalną aplikacją

Znaj­dą się w niej infor­ma­cje doty­czą­ce wysta­wy sta­łej w Muzeum Zie­mi Koziel­skiej, a tak­że wie­lu cie­ka­wo­stek...

Ludzie wrócili do kin w Kędzierzynie-Koźlu. Na jeden seans wyprzedano nawet wszystkie bilety

W week­end stan­dar­do­wo na sean­se sprze­da­wa­ło się po 30 – 40 wej­śció­wek. Naj­wię­cej widzów zgro­ma­dził film “Palm Spring”...

Protection Plugin made by Web Hosting