Wystawa o życiu kobiet w Auschwitz

Będzie moż­na ją zoba­czyć od 3 sierp­nia w Miej­skiej Biblio­te­ce Publicz­nej.

Wer­ni­saż wysta­wy, udo­stęp­nio­nej przez Pań­stwo­we Muzeum Auschwitz-Bir­ke­nau w Oświę­ci­miu, odbę­dzie się 3 sierp­nia o godzi­nie 12.00. Będzie moż­na ją oglą­dać do koń­ca wrze­śnia.

Ta głę­bo­ko reflek­syj­na gale­ria uka­zu­je obóz kobie­cy w KL Auschwitz, któ­ry zaczął funk­cjo­no­wać od 26 czerw­ca 1942 r. Wśród 132 000 więź­nia­rek były Polki, Żydów­ki oraz kobie­ty z oku­po­wa­nej przez Niem­ców Euro­py. Wysta­wa poświę­co­na pamię­ci więź­nia­rek obra­zu­je tra­gizm losów osa­dzo­nych kobiet, ale rów­nież ich hero­izm w wal­ce o prze­trwa­nie i god­ność.

Pierw­szy trans­port kobiet przy­był do KL Auschwitz 26 mar­ca 1942 roku. Były to Niem­ki z KL Ravens­brück. W tym samym dniu przy­wie­zio­no Żydów­ki z Popra­du na Sło­wa­cji, a w kil­ka tygo­dni póź­niej pierw­sze trans­por­ty Polek z wię­zień w Kra­ko­wie i Tar­no­wie. Kobie­ty sta­no­wi­ły ok. 30% wszyst­kich zare­je­stro­wa­nych w KL Auschwitz. Wśród nich znaj­do­wa­ło się: — 82 tys. Żydó­wek z róż­nych kra­jów, — 31 tys. Polek, — 11 tys. Romek, — Rosjan­ki, Bia­ło­ru­sin­ki, Ukra­in­ki, Fran­cuz­ki, Niem­ki, Czesz­ki, Jugo­sło­wian­ki. Począt­ko­wo kobie­ty umiesz­czo­no w Auschwitz I, a potem w Bir­ke­nau na odcin­kach BIa i BIb.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting