Nowy laserowy projektor w kinie Chemik

MOK wyko­rzy­stał lock­down na wymia­nę sprzę­tu. Fil­my zoba­czy­my teraz w roz­dziel­czo­ści 4K.

Kino­ma­nia­cy przez kil­ka mie­się­cy musie­li obejść się sma­kiem ze wzglę­du na brak moż­li­wo­ści oglą­da­nia fil­mów na dużym ekra­nie. Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry wyko­rzy­stał jed­nak czas lock­dow­nu na inwe­sty­cje. W kinie Che­mik kosz­tem 600 tys. zło­tych został zain­sta­lo­wa­ny nowo­cze­sny pro­jek­tor lase­ro­wy 4K, dzię­ki któ­re­mu będzie moż­na oglą­dać fil­my w tech­no­lo­gii 3D. A to nie wszyst­ko, bo zupeł­nie nowej jako­ści obra­zu będzie towa­rzy­szy­ła rów­nież wyż­sza kla­sa dźwię­ku obsłu­gu­ją­ca sys­te­my Dolby 5.1 i 7.1

- Moder­ni­za­cji docze­ka­ła się rów­nież kino­wa ser­we­row­nia. Zamon­to­wa­ny w niej sprzęt uspraw­ni sys­tem sprze­da­ży bile­tów onli­ne — prze­ka­zał Piotr Gabrysz, dyrek­tor MOK-u.

Dziś i jutro (sobo­ta i nie­dzie­la) w kinie Che­mik moż­na zoba­czyć fil­my “Kru­do­wie 2: Nowa era” oraz “Cru­el­la”. Jed­no­cze­śnie czyn­ne jest tak­że kino Twier­dza z nie­co innym reper­tu­arem. W obu kinach odby­wa­ją się po czte­ry sean­se dzien­nie.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting