Category: KULTURA

Rocznicowe obchody upamiętniające kardynała Stefana Wyszyńskiego

Odbę­dą się już w naj­bliż­szą sobo­tę w Prud­ni­ku-Lesie. W pro­gra­mie mię­dzy inny­mi kon­cert Pio­tra Rubi­ka. Kar­dy­nał Ste­fan...

Dziś rusza Festiwal Mikołaja z Koźla

Trzy­dnio­we spo­tka­nie z muzy­ką daw­ną odbę­dzie się w koście­le pw. św. Zyg­mun­ta i św. Jadwi­gi Ślą­skiej w Koź­lu. Potrwa do nie­dzie­li....

Trwają zgłoszenia do Wrzosowiska

Impre­za odbę­dzie się jesie­nią, ale już moż­na skła­dać chęć udzia­łu w tym nie­zwy­kłym prze­glą­dzie pio­sen­ki. Wrzo­so­wi­sko to...

Rusza sierpniowe kino plenerowe

Miesz­kań­cy będą mie­li oka­zję obej­rzeć kil­ka cie­ka­wych fil­mów. Pierw­szy seans już 3 sierp­nia. Kino ple­ne­ro­we przy­wę­dro­wa­ło do...

Ruszają zapisy na półkolonie z MOK-iem

Z roku na rok zaję­cia cie­szą się coraz więk­szą popu­lar­no­ścią. Wie­lu rodzi­ców nie może sobie pozwo­lić na opie­kę nad dzieć­mi w cza­sie...

Ruszyły Dni Literatury dla Dzieci i Młodzieży

Do 8 czerw­ca naj­młod­si czy­tel­ni­cy mogą się spo­tkać ze swo­imi ulu­bio­ny­mi auto­ra­mi. Dopie­ro co zakoń­czy­ły się Tar­gi Książ­ki...

Dni Miasta 2019 to imprezowa petarda

- Już daw­no się tak dobrze nie bawi­li­śmy — mówi­li miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la w pią­tek i sobo­tę. Zda­niem wie­lu kędzie­rzy­nian...

Ruszyły Dni Miasta Kędzierzyna-Koźla

Kon­cert Luxtor­pe­dy był świet­ną roz­grzew­ką przed kolej­ny­mi atrak­cja­mi. Ofi­cjal­ne roz­po­czę­cie Dni Mia­sta mia­ło miej­sce o...

Już 8 czerwca Dni Chemików 2019. Grupa Azoty zaprasza na wielką imprezę

Na sce­nie wystą­pi m.in. zespół Myslo­vitz, będą też popu­lar­ni pol­scy skocz­ko­wie nar­ciar­scy i wie­le atrak­cji dla naj­młod­szych. Gru­pa...

Dziś ruszają Dni Miasta

Na sce­nie wystą­pią Luxtor­pe­da, Łąki Łan, Cleo i Agniesz­ka Chy­liń­ska. Będzie jed­nak dużo wię­cej atrak­cji. Dni Mia­sta to naj­więk­sza...

Protection Plugin made by Web Hosting