Category: KULTURA

Jarosław Makowski odchodzi z Muzeum Ziemi Kozielskiej

Pla­ców­ką pokie­ru­je tym­cza­so­wo Iza­be­la Migocz. Ogło­szo­no już kolej­ny kon­kurs. Makow­ski otrzy­mał sta­no­wi­sko dyrek­to­ra Muzeum...

Ważny manifest antyaborcyjny już od piątku w Kędzierzynie-Koźlu

Od tego dnia w kinie Helios będzie moż­na oglą­dać film “Nie­pla­no­wa­ne”. Obraz wywo­łu­je spo­ro emo­cji po obu stro­nach...

Echo Kresów” ponownie docenione na dużej imprezie

Na II Festi­wa­lu Pio­sen­ki Senio­rów „Czas nas uczy pogo­dy” w Kom­prach­ci­cach nasi śpie­wa­cy i śpie­wacz­ki zaję­li...

Bartosz Szymoniak w Kędzierzynie-Koźlu. “Nowe zjawisko na polskiej scenie muzycznej”

9 listo­pa­da w Domu Kul­tu­ry Koź­le odbę­dzie się beatroc­ko­wy kon­cert połą­czo­ny z warsz­ta­ta­mi. Bar­tosz Szy­mo­niak to...

Święto Niepodległości z recitalem pianistycznym

11 listo­pa­da o godz. 15.00 w DK “Che­mik” wystą­pi świet­ny pia­ni­sta, lau­re­at wie­lu kon­kur­sów — Prze­my­sław Win­nic­ki....

Kayah wystąpi na urodzinach Kędzierzyna-Koźla

Gwiaz­da da kon­cert w hali Azo­ty 20 paź­dzier­ni­ka. Tego dnia Kędzie­rzyn-Koź­le będzie świę­to­wał 44. rocz­ni­cę powsta­nia mia­sta....

Rocznicowe obchody upamiętniające kardynała Stefana Wyszyńskiego

Odbę­dą się już w naj­bliż­szą sobo­tę w Prud­ni­ku-Lesie. W pro­gra­mie mię­dzy inny­mi kon­cert Pio­tra Rubi­ka. Kar­dy­nał...

Dziś rusza Festiwal Mikołaja z Koźla

Trzy­dnio­we spo­tka­nie z muzy­ką daw­ną odbę­dzie się w koście­le pw. św. Zyg­mun­ta i św. Jadwi­gi Ślą­skiej w Koź­lu....

Trwają zgłoszenia do Wrzosowiska

Impre­za odbę­dzie się jesie­nią, ale już moż­na skła­dać chęć udzia­łu w tym nie­zwy­kłym prze­glą­dzie pio­sen­ki. Wrzo­so­wi­sko to...

Rusza sierpniowe kino plenerowe

Miesz­kań­cy będą mie­li oka­zję obej­rzeć kil­ka cie­ka­wych fil­mów. Pierw­szy seans już 3 sierp­nia. Kino ple­ne­ro­we...

Protection Plugin made by Web Hosting