Category: KULTURA

Za nieoddanie książki do biblioteki znów będą kary

Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na przy­wra­ca sank­cje za nie­ter­mi­no­we odda­wa­nie ksią­żek. Kary zosta­ły wstrzy­ma­ne z powo­du...

Trwają zapisy do szkoły muzycznej

Codzien­nie od 15.00 do 18.00 w budyn­ku szko­ły na ul. Kościusz­ki moż­na spo­tkać nauczy­cie­li, któ­rzy spraw­dzą umie­jęt­no­ści naszych...

Paranienormalni przyjeżdżają do Kędzierzyna-Koźla

Ze swo­im nowym pro­gra­mem wystą­pią 11 paź­dzier­ni­ka w Hali Azo­ty. Moż­na już kupo­wać bile­ty na to wyda­rze­nie. Cza­sa­mi nie bywa...

Kino plenerowe jedzie do Blachowni

31 lip­ca zoba­czy­my tam film pod tytu­łem “Tajem­ni­ca Raoula”. Wstęp jest bez­płat­ny, ale trze­ba pamię­tać o masecz­kach. “Tajem­ni­ca...

Kino Chemik startuje. Helios na razie zamknięty

Pierw­sze sean­se w miej­skich kinach odbę­dą się już w naj­bliż­szą sobo­tę Szó­sty czerw­ca to pierw­szy moż­li­wy ter­min...

Głosując na nasze inwestycje można wygrać ciekawe nagrody

Miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la mogą wyróż­nić budo­wę “Wod­ne­go oKKa” oraz moder­ni­za­cję muzeum. Oba przed­się­wzię­cia...

Młodzi i starsi staną razem na scenie

Na począt­ku mar­ca odbę­dzie się Kon­cert Poko­leń. To wyjąt­ko­we wyda­rze­nie muzycz­ne mają­ce łączyć miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la...

Rozpoczęły się ferie. Jakie oferty dla dzieci ma miasto?

MOK orga­ni­zu­je zimo­wi­sko. W szko­łach odbę­dą się tak­że pół­ko­lo­nie. Dzie­ci cze­ka dwu­ty­go­dnio­wa prze­rwa w nauce....

Kozły Biznesu przyznane. Zobacz, kto otrzymał te prestiżowe nagrody. FOTO+VIDEO

Wśród wyróż­nio­nych są przed­sta­wi­cie­le biz­ne­su, a tak­że oso­by i insty­tu­cje wspie­ra­ją­ce lokal­ną spo­łecz­ność....

Ruszają ferie, a wraz z nimi półkolonie dla dzieci

Pod­czas prze­rwy od zajęć w szko­le ucznio­wie nie powin­ni się nudzić. Uczniów cze­ka dwu­ty­go­dnio­wa prze­rwa. Nie wszyst­kie rodzi­ny...

Protection Plugin made by Web Hosting