Organizuje go Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu

Dys­ku­syj­ny klub fil­mo­wy to for­mu­ła dosko­na­le zna­na w naszym mie­ście. Teraz podob­ny for­mat, ale dosto­so­wa­ny do obostrzeń zwią­za­nych z pan­de­mią, wpro­wa­dza Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Kochasz fil­my? Uwiel­biasz o nich roz­ma­wiać, ana­li­zo­wać je, doszu­ki­wać się ukry­tych zna­czeń i sym­bo­li? Ten Klub jest wła­śnie dla Cie­bie! Zapra­sza­my na pierw­sze w tym roku spo­tka­nie w ramach Dys­ku­syj­ne­go Klu­bu Miło­śni­ków Fil­mów DVD onli­ne” — rekla­mu­je wyda­rze­nie MBP.

Miło­śni­cy fil­mów będą mogli połą­czyć się na plat­for­mie Zoom. Spo­tka­nie popro­wa­dzi Klau­dia Jur­czyk z Media­te­ki Filii nr 5. Zapi­sy i dodat­ko­we infor­ma­cje pod nr tel. 77 483 24 81 wew.20. Na pierw­szym spo­tka­niu będzie mowa o fil­mie pt. „Woj­na o prąd”, któ­ry wyre­ży­se­ro­wał Alfon­so Gomez-Rejon. Film obra­zu­je legen­dar­ną już rywa­li­za­cję o prąd dwóch wiel­kich umy­słów XIX wie­ku, Niko­li Tesli i Tho­ma­sa Edi­so­na. Spo­tka­nie odbę­dzie się 26 stycz­nia o godzi­nie 17.00 Link do spo­tka­nia: https://zoom.us/j/93348526027. Hasło do spo­tka­nia prze­ka­że Klau­dia Jur­czyk.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting