Zbliża się kolejny Festiwal Mikołaja z Koźla

Tego­rocz­na edy­cja roz­pocz­nie się 17 wrze­śnia i potrwa trzy dni.

Festi­wal Miko­ła­ja z Koź­la tra­dy­cyj­nie odby­wa się jesie­nią. W tym roku będzie­my obcho­dzić już szó­stą edy­cję. Kon­cer­ty odby­wać się będą, jak poprzed­nio, w koście­le pw. św. Zyg­mun­ta i św. Jadwi­gi Ślą­skiej. Wstęp na wszyst­kie wyda­rze­nia jest bez­płat­ny. Dar­mo­we wej­ściów­ki do odbio­ru w kasach kin “Che­mik” i “Twier­dza” od 8 wrze­śnia.

VI Festi­wal Miko­ła­ja z Koź­la zain­au­gu­ru­je kon­cert bia­ło­stoc­kiej Scho­li Gre­go­ria­na Sanc­ti Casi­mi­ri z pro­gra­mem „Can­tus Maria­les”, w któ­rym usły­szy­my m.in. pra­wy­ko­na­nie w świą­ty­ni koziel­skiej sta­ro­cze­skiej kolę­dy „Sta­lať sě jest věc divná”, odno­to­wa­nej w ręko­pi­sie nasze­go Patro­na na kar­cie fol. 30r. Kon­cert zapro­si słu­cha­czy do kon­tem­pla­cji muzy­ki litur­gicz­nej pocho­dzą­cy w więk­szo­ści ze źró­deł cze­skich (Kodek­su Spe­cial­nik), a tak­że innych czę­ści Euro­py i Pol­ski. Zgod­nie z tra­dy­cją Festi­wa­lu, zespół wyko­na rów­nież zacho­wa­ne maryj­ne utwo­ry z ręko­pi­su Miko­ła­ja z Koź­la.

Dru­gie­go dnia wystą­pi zespół wro­cław­skich kame­ra­li­stów Stolt­zer Ensem­ble w pro­gra­mie „Skar­by muzy­ki sakral­nej XV wie­ku”, a w nie­dziel­nych kon­cer­tach baro­ko­wych usły­szy­my cenio­ne­go przez koziel­ską publicz­ność wir­tu­oza orga­nów — Jana Boksz­cza­ni­na, w pro­gra­mie „Z muzy­ką orga­no­wą przez wie­ki”, któ­ry następ­nie w kon­cer­cie fina­ło­wym zasi­li legen­dar­ny zespół Came­ra­ta Vistu­la z towa­rzy­sze­niem solist­ki Mar­ty Czar­kow­skiej (sopran). Pro­gram „Maria Rubens rosa” zawie­ra tak­że orkie­stro­we opra­co­wa­nie śre­dnio­wiecz­nej sekwen­cji, pocho­dzą­cej z ręko­pi­su Miko­ła­ja z Koź­la.

fot. facebook.com/nicolaydecosla

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting