Category: KULTURA

Wystawę „Historia Biblii” w Galerii Sztuk Wszelakich można odwiedzać do 30 września

W minio­ny czwar­tek 6 wrze­śnia 2018 roku, w Gale­rii Sztuk Wsze­la­kich przy ul. Al. Jana Paw­ła II, odbył się wer­ni­saż wysta­wy...

Już za tydzień czekają nas atrakcje IX Dni Twierdzy Koźle

Nie zabrak­nie akcen­tów mili­tar­nych, sto­isk z ręko­dzie­łem, zna­ko­mi­tym jedze­niem oraz obfi­tej muzycz­nej stra­wy dla ducha. XI Dni...

Mieszkańcy miasta wybrali się na spacer po Koźlu z Powiatowym Konserwatorem Zabytków

Muzeum Zie­mi Koziel­skiej w dniu 30 sierp­nia zapro­si­ło miesz­kań­ców na prze­chadz­kę po mie­ście połą­czo­ną ze zwie­dza­nie zabyt­ków...

Święto bigbeatu w Parku Pojednania

Kolej­ne świę­to miło­śni­ków muzy­ki, a w szcze­gól­no­ści big­be­atu, któ­re odbę­dzie się 31 sierp­nia i 1 wrze­śnia w Par­ku...

Profesor Andrzej Niwiński z ostatnim wykładem o starożytnym Egipcie w Kędzierzynie-Koźlu

Po raz pią­ty, 24 lip­ca miesz­kań­cy nasze­go mia­sta zosta­li zapro­sze­ni na wykład o sta­ro­żyt­nym Egip­cie. Tym razem mogli­śmy...

Dynamiczny jazz zabrzmi w nietypowych rytmach

Holen­der­ski zespół jaz­zo­wy „Woj­tek Justy­na Tre­eOh!” 13 lip­ca wystą­pi w Kame­le­on Jazz-Club w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Muzy­ka...

Wiły wianki i rzucały je do falującej wody…

23 czerw­ca na Przy­sta­ni Szkwał miesz­kań­cy nasze­go mia­sta licz­nie świę­to­wa­li naj­krót­szą noc w roku. To już szó­sta Noc...

Mariusz Szczygieł w Koźlu — spotkanie z kulturą czeską

Auto­ra „Got­tland” i „Zrób sobie raj” — Mariusz Szczy­gła — gości­ła w tym tygo­dniu Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na...

Tomasz Raczek rozmawiał z widzami Kina Helios o filmie „Zimna wojna” Pawła Pawlikowskiego

18 czerw­ca w kinie Helios w ramach cyl­ku „Kino Kone­se­ra” odbył się spe­cjal­ny seans fil­mo­wy z udzia­łem wybit­ne­go kry­ty­ka...

Światowej sławy egiptolog prof. Andrzej Niwiński wygłosił wykład w Koźlu

W obec­nych pro­gra­mach szkol­nych cywi­li­za­cji sta­ro­żyt­ne­go Egip­tu poświę­co­na jest jed­na godzi­na lek­cyj­na! Spo­tka­nia...

Protection Plugin made by Web Hosting