Festiwal pieśni maryjnych w Kędzierzynie-Koźlu

Odbę­dzie się 11 maja o 16.00 w koście­le para­fial­nym pw. Św. Miko­ła­ja.

II Festi­wal Pie­śni Maryj­nych będzie wyjąt­ko­wym wyda­rze­niem muzycz­nym na ska­lę mia­sta i regio­nu. Współ­or­ga­ni­za­to­rem jest Sto­wa­rzy­sze­nie Przy­ja­ciół Chó­ru “Can­ta­bi­le.

- W kon­cer­cie wezmą udział chó­ry z Opo­la, Broż­ca i Kędzie­rzy­na-Koź­la. Zapre­zen­to­wa­ne będą utwo­ry muzy­ki reli­gij­nej, w tym pie­śni maryj­ne kom­po­zy­to­rów pol­skich i obcych — infor­mu­je Maria Mirec­ka ze sto­wa­rzy­sze­nia.

Jed­nym z kom­po­zy­to­rów, któ­re­go utwo­ry będą wyko­ny­wa­ne, jest Sta­ni­sław Moniusz­ko. 200 rocz­ni­cę uro­dzin arty­sty obcho­dzo­no 5 maja tego roku. Kon­cert jest współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Gmi­ny Kędzie­rzyn-Koź­le.

Wstęp na festi­wal jest wol­ny.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting