Moralność pani Dulskiej na deskach Chemika

Teatr Kocha­now­skie­go przy­jeż­dża do Kędzie­rzy­na-Koź­la

Od kwiet­nia akto­rzy Teatru Kocha­now­skie­go z Opo­la wysta­wia­ją sztu­ki w innych mia­stach Opolsz­czy­zny. Do Kędzie­rzy­na-Koź­la przy­jeż­dża­ją z “Moral­no­ścią Pani Dul­skiej”.

Spek­takl odbę­dzie się 6.05 w DK “Che­mik” o godz. 18.00. Bile­ty w cenie: 39 zł nor­mal­ny, 29 zł — ulgo­wy (ucznio­wie, stu­den­ci do 26 roku życia, eme­ry­ci i ren­ci­ści) do naby­cia w kasach kin i sys­te­mie sprze­da­ży on-line.

Moral­ność Pani Dul­skiej to kome­dia pol­skiej pisar­ki i aktor­ki Gabrie­li Zapol­skiej wyda­na w 1907 roku.

W tej tra­gi­far­sie, w któ­rej prze­pla­ta­ją się ele­men­ty kome­dii i tra­ge­dii, uka­zu­je ona m.in. ludz­ką głu­po­tę, pazer­ność, skąp­stwo oraz zakła­ma­nie wypa­cza­ją­ce sto­sun­ki spo­łecz­ne.

Kolum­bij­skie pocho­dze­nie reży­se­ra wpły­nę­ło na odświe­że­nie odczy­ta­nia jed­ne­go z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych pol­skich dra­ma­tów.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting